ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ 2019 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೋವಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ 2019 ವರಸಾಚೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನೀ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ದೀವಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಾ ಖಾತೀರ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯಲ್ಯಾ. ಸಕಲ ಸಾಂಗಿಲೆ ಅರ್ಹತಾ ಆಶಿಲ್ಯಾನಿ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಯೇತ.

1.  ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷೀಕ ಖಂಚೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಯೇತ. ಮಾತೃಭಾಷಾ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ ಅರ್ಜಿಚೆ ಸಾಂಗತ ದಿವೂಂಕ ಜಾಯ.

2. ಫಕತ 2019 ಇಸವಿಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಕೋರ್ಸಾಚೆ ಪಯಲೆಂ ವರಸಾಚೆ ಪ್ರವೇಶ ಘೆತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲಯೆತ.

3. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಂತು ಆನೀ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಾಂತು (ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್) 70% ಕಯೀ ಚಡ ಅಂಕ ಜೋಡೂನು ಆಸೂಕಾ ಆನಿ ಸಿ.ಇ.ಟಿ. ಯಾ ಹೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು 20 ಹಜಾರಾ ಬೀತವಯಿಲೆಂ ರ‍್ಯಾಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರನು ಆಸೂಕಾ.

4. ಕುಟುಂಬಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಾಕಾ ಪಶಿ ಊಣೆ ಆಸೂಕಾ. ಹಾಜೆ ಖಾತೀರ ಕುಟುಂಬಾಚೊ ವೈದ್ಯ ಆನೀ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕಳಿತ ಆಶಿಲೊ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಂಟ್ ಹಾಂಗೆಲೆಂ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ ದಿವಕಾ.

5. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾಕ ವೆಂಚಪ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ತಾಗೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರತರಿ ದೋಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಸಹಾಯ ಕರಚೆ ನೈತಿಕ ಬದ್ಧತಾ ದಾಕೋವಕಾ. ತಶಿಂಚಿ ವರಸಾಂತ 20 ದೀವಸ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ದೀವಕಾ.

ವಯರಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ಅರ್ಹತಾ ಆಶಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಏಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ವಿಂಚೂನ ಕಾಡತಾ. ಅಶೆಂ ವಿಂಚೂನ ಆಯಿಲೆ ಹರ ಏಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನೀ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಅನುಕ್ರಮಾರಿ ವರಸಾಕ ರೂ. 40,000 ಆನೀ ರೂ. 50,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾತಾ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಡಾಟ್ ಓಆರ್‌ಜಿ www.vishwakonkani.org ಹ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟಾರಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲೂಂಕ ಜಾಯ.

ಅರ್ಜಿ ಘಾಲೂಂಕ ಆಕೇರಿಚೊ ದೀವಸು ಜುಲೈ 10, 2019 ಜಾವನು ಆಸಾ.

One comment

  1. Abhishek.M.Raikar

    Hello everyone. I just passed my 2nd year Puc and opted as engineering as my future course. But it requires 8 lakh to complete my course. Hence I need some scholarship . It would be pleasure if I could also get some scholarship.. it would help me a lot. thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !