Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜೈನಾಬಿ, ರೋಸ್‌ಮೆರಿ ಅನಿ ಮಾಯಾಬಾರ್

VQ05‘ಟಕ್ ಟಕ್ ಟಕ್…’

ಮಾಯಾಬಾರಾಚೆರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಿ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಲಿ ಧಾಡ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕೀ ದೇಡ್ ವೋರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಫ್ಲೇಟಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಫ್ಲೇಟಾಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಿನ್ ದಾರಾಚೆರ್ ಟೊಕೆ ಘಾಲ್ತಾನಾಂಚ್ ಜೈನಾಬಿಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೆಂ ಉಟಾಉಟಿಂ ನ್ಹಾಣಿಯೆಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಎಕಾವಯ್ರ್ ಏಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಬಾಲ್ದೆಂಕ್ ನಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಭರುಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಟೂತ್‌ಬ್ರಶ್ ಆನಿ ಪೇಶ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಚ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಳಯೆಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಹೆಂ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕಿಚ್ಯಾ ನಳಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಬಾರಿಕ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ಉದಕ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ದೋನ್ ಬಾಲ್ದ್ಯೊ ಭರ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಎಕಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೇಟಾಂತ್ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸುನೆಸವೆಂ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಿಕ್ ಎಕಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಭುರ್ಖಾ ನ್ಹೆಸುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚುನ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಚೆಡುಂ ಜೈನಾಬಿಚೆರ್ ಕಸ್ಲಿಗಿ ಭಿರ್ಮತ್. ಸಕಾಳಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಸಾಡೆ ಸ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆಂ ಉದಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಜೈನಾಬಿ ಸಕಾಳಿಂ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಘರಾ ಆಸಾನಾತ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಫಳಾಂ ವಿಖುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾಂನಿ ಘರಾಂ ಮೆಜ್ತೆಲೆ ಯೆತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೈನಾಬಿನ್ ಕೋಲ್‌ಬೆಲ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಪಾವ್ಣೆ ಎಕಾಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉದಕ್ ಯೆತಾನಾಂ ಅಮ್ಮಿನ್ ದಾರಾಚೆರ್ ಟೊಕೆ ಘಾಲ್ಚೆ ಆಸ್ಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೈನಾಬಿಕ್ ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಬರೆ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್, ತೆಂಯ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕೂಡ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಭೋವ್ ತ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮಿರಾರೋಡ್ ಸ್ಟೆಶನಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಧೆಂ ಮಯ್ಲ್ ಅಂತರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನೂಪುರಾಂತ್, ಪಕಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫ್ಲೇಟಾಂತ್ ಪಕಿಯಾನ್‌ಚ್ ರಾಂವ್ಚಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನೂಪುರಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಹೆಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಪಕಿಯಾನ್ ಜೈನಾಬಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ನೂಪುರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂನಿ ಭಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಫ್ಲೇಟಾಂ ದಿವಯಿಲ್ಲಿಂ. ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಂ ಫ್ಲೆಟಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಲೌಂಡ್ರೆಂತ್ ತಾಂಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುನ್, ಇಸ್ತ್ರಿ ಘಾಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಪಕಿಯಾಚಿಚ್.

ಪಕಿಯಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರೀಕ್ ಶಿರ್ಪುಟೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್, ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಖುದ್ದ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮಾಯಾಬಾರಾಚ್ಯಾ ಅಣ್ಣಾಚಿ ಧವ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಗಾಡಿ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೊರ್ಡಾಂತ್ ಲೈಸನ್ಸಾಚಿ ರಿವೋಲ್ವರ್ ಆಸ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ, ಚಡ್ತಾವ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಗಾಡಿಯೆಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಕಿಯಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಬೊರಿವ್ಲಿಥಾವ್ನ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾನಾಚೆ ಸಯ್ತ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ; ಪ್ರೊಪರ್ಟಿ ಯೇಜಂಟ್ಸ್ ಜಾಂವ್, ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ/ಐ.ಎಸ್.ಡಿ. ಆಂಗ್ಡಿವಾಲೆ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಜಾಂವ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಯೇಜಂಟ್ಸ್, ಸೆಲೂನಾಚೆ, ಖಿರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡೆಚೆ, ದೂದ್‌ವಾಲೆ, ಲೌಂಡ್ರೆವಾಲೆ, ಬೇಕ್ರಿವಾಲೆ, ಸಬ್ಜಿವಾಲೆ ತಶೆಂಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾವಯ್ಲೆ ಟಪ್ರಿಚಾಯ್‌ವಾಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಪಕಿಯಾನ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಪ್ಲಿ ಗಾಡಿ ರಾವವ್ನ್, ಗಾಡಿಯೆಂತ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ಏಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಜಳವ್ನ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಕಟಿಂಗ್ ಚಾಯೆಚೆ ಘೊಟ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್-ಸ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸಗ್ಳಿ ಭಾತ್ಮಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ; ಕೊಣ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಕೊಣ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾ, ಕೊಣ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾಂವಿಶಿಂ.

ವೋರ್ ದೇಡ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕೆಕ್ಲಿಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಕಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಎ.ಸಿ. ಚ್ಯಾಲು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಭಿತರ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಥೆಯ್ಲಿಂತ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹೆಳಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಡಿಕ್ಕಿಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ. ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಖಾ ನ್ಹೆಸುನ್ ತರ್ ಥೊಡಿಂ ತೆಚ್ ಮೇಕಪಾರ್. ಆನಿ ಸೆಲೂನಾಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೇಜಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಹೆಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಡೆಭಾಯ್ರ್ ಉಭೆ ರಾವುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ ತರ್‌ಯೀ ತಾಂಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ದೊಳೆ ಕರುನ್ ಪಕಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಪ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಆಂಗಾರ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಂಟಾಕ್ ನಾಕಾಂನಿಚ್ ಚಾಕ್ತಾಲೆ.

ದೇಡ್ ವೋರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ ಧವೆಂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆನಿ ಧವೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಕಿಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಜ್ಯೊರಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ, ಕಾರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಚ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾಂವ್ತಾ. ಮಿರಾರೊಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊರಿವ್ಲಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಣೆ ವೊರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಪಕಿಯಾಚಿ ಭಾತ್ಮಿ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಕಾಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್. ಖಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಿ ಭಾತ್ಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್, ತಶೆಂಚ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಲಿ ಧಾಡ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಸಗ್ಳಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ತೆ ಅಣ್ಣಾಕ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಿಶಾರೆಯ್ ದಿತಾಲೆ. ತ್ಯೇ ರಾತಿಂ ಮಾಯಾಬಾರಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಫಕತ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಚಲ್ತಾ ಪುಣ್ ರಂಗಾಳ್ ದಿವೆ ಪೆಟಾನಾಂತ್. ಹರ್ಶೆಂ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತ್ಚಿಂ ಅಡೇಜ್-ತೀನ್ ವೊರಾಂ ತರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆದಿಸಾ ಸಾಡೆಭಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ದಿಸಾ ಕಮಾಯ್ ನಾ. ಹರ್ಶೆಂಚೆ ದಿಸಾಂನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ಟಾಯ್ಲ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರಿ ಕಮಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ.

♣ ♣ ♣

ರೋಸ್‌ಮೆರಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಪುಣ್ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಚೆಡುಂ. ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ಯಾರೆಜಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಮವಾಲಿ ಇಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಸುರ್-ಸೊರೊ, ಮಾರ್-ಫಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೇಜವಭ್ದಾರೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರೋಸ್‌ಮೆರಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೆಗಿ ಭಯ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಚೆಡೊ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲ್ಯೊ. ನಿಮಾಣೊ ಚೆಡೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಾಡಾಕ್ ಚಡುನ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಮಾಡಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡೊನ್ ಪಾಟಿಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮೊಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಶ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಹಾಂಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಭುತಾಚೊ ಕೋಲ ಭೋವ್ ಗಡ್ದಾಯೆನ್ ಜಾತಾಲೊ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿಂತ್ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್. ಆತಾಂ ತೊ ಅಂತರ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಬೊಯ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್ ಪಳೆತಾ. ಹರೇಕಾ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಬೊಂಬೊಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳೆಕ್ ಕಾರಾರ್ ಯೆತಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್, ಮಂದಿರ್, ಮಸ್ಜಿದ್, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಮಾಂದ್ತಾ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ’ಅಣ್ಣಾಶೆಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೋಲಕ್ ಆತಾತಾಂ ಬೋಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೆ ಹೀರೊ-ಹೀರೊಯಿನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕೋಲಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಖೆಟ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ರೋಸ್‌ಮೆರಿ ವೊತಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಣ್ಣಾನ್ ತಿಕಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಸುರೇಶಾನ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ; ’ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉತ್ಪತ್ ಆಸಾ? ತುಂ ಮೆಟ್ರಿಕೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜಾತಚ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಯೇ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ’.

ರೋಸ್‌ಮೆರಿಕ್ ಇತ್ಲಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಆವಯ್ಕ್‌ಯೀ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಖಂತ್, ಫುಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ, ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ನದರ್ ತಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಧುಸ್ಫಟತ್‌ಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದುಭಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧೊಸಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕುಟಮ್ ಚಲುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆ, ದುಡ್ವಾಚಿ ಕಠೀಣ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ, ಎಕಾ ವಾಟೆರ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಖ್ತಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲಿಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ನೀಸ್-ಪೇಜ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ರೋಸ್‌ಮೆರಿನ್ ಮನ್ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂಚ್ ಆನಿ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ತೆಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ವಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಬೊಂಬೊಂಯ್ತ್ ಅಣ್ಣಾನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಅಪವ್ನ್ ವರುನ್ ಪಕಿಯಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಅನಿ ಕಸಲೀಯ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಪಕಿಯಾ ತುಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪಕಿಯಾ ಬೆಂಗಾಲಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಿ, ತುಳು, ಕನ್ನಡ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಅಶೆಂ ಸಾತಾಟ್ ಭಾಸೊ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಸಭ್ದಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಂಧ್ರಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ಫ್ಲೇಟಾಂತ್ ರಾವುಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್/ಜೇಂವ್ಕ್ ಅಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ನವಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ನಿತಳ್‌ಕಾಯೆಚಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

VQ03

ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗ್! ಮಾಯಾನಗರಿ!! ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ರೋಸ್‌ಮೆರಿನ್, ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಹಿಂದಿ/ಮರಾಠಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ತರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ಸಬ್ಧ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ತೆಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಡಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿ ರಾಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಯಾಂಪರಿಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್. ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಚೊ ಲೋಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹೆಳಿ ಘಾಣ್, ಆನಿ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಾಂನಿ, ರಸ್ತ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂನಿ ದಬ್ಬೆ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಸ್ಚೆ ಘಾಣ್ ಕರ್ಚೆ ಆನಿ ತೆಚ್ ಘಾಣಿಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ವಿಖ್ಚೆ ವಡಾ-ಪಾಂವ್ ಆನಿ ಮಜೆರ್ ಅದ್ರಕ್ ಕಿ ಚ್ಯಾಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆ ಗಿರಾಕಿಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಿತಳ್‍ಕಾಯೆಸವೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್‌ಕಾಯ್ ಆಸಾಕಾಯ್? ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆ ಉಮಾಳೆ ಬರಯ್ಲೆ. ಅಜೂನ್ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಣ್ಣಾ ಸಯ್ತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೊ. ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಕಿಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪಕಿಯಾನ್ ಪಂಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ನೋಟ್ ದೀವ್ನ್ ’ತುಜ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಆಸುಂದಿ, ಆಮ್ಚೆಂ ಲೇಕ್ ಆಮಿ ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ’. ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಘರಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ಆಂಧ್ರಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ತಾಣೆಂ ಪೋಸ್ಟಾರ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ತೆಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಧ್ಯಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆವಯ್, ಮಾಂದ್ರೆರ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಭಾವ್.

ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಉಭ್ಗೊಣ್ ಯೆತಾನಾ ಪಕಿಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಗೇಟ್‌ವೇ, ಕೊಲಾಬಾ, ಚೌಪಾಟಿ ಬೀಚ್, ಬಾಯ್ಕಲಾ ರಾಣಿಬಾಗ್. ಕಾರಾಶಿವಾಯ್ ಟ್ರೇಯ್ನ್, ಬಸ್ಸಾಂ, ಟೇಕ್ಸಿ ಅನಿ ಆಟೊಚೆರ್‌ಯೀ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಸೊಳಾಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಫುಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ತೆಂ ಅಟ್ರಾಚೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ಆಕರ್ಶಕ್ ಗೊರ್ಶಿ ಕಾತ್, ಕಾಳೆ ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್, ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಮೇಕಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿಕಾ ನಾಕಾಸ್ಲಿ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಪಡಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೂಡ್. ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚೆರ್ ಗಮನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪಕಿಯಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ರಾಕ್ವಲಿಪರಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಕಿಯಾಸಮೊರ್ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ಖೆಳ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ.

♣ ♣ ♣

ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮನಾಂತ್ ಉಭ್ಜಲ್ಲೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್? ಕಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದುದಾ ಆಂಟಿಚಿ ಧುವ್ ಸಿಂತಿ, ಆನಿ ಕಂಯ್ ಗೆಲಾಂ ತೆಂ ಆಬೆಲಾಮಾಚಿ ಧುವ್ ಫೆಲ್ಸಿ. ಪುಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಸೊ ಯೆತಾಲೊ.

ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಮಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಳ್ತಾರ್ ಪುಣ್ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ. ಜೆ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ತಶೆಂ ಆಸಾನಾ, ಹರೇಕಾಂತ್ ಮುಕ್ಡಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹರೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಡೇಜ್-ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ತೆಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಚೆಪರಿಂಚ್ ಆಂಧ್ರಾಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಯ್ತ್ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಅಣ್ಣಾಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಬರೆ ಮನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿಂ ವೆಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ತೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಣೆ ಪಕಿಯಾಲಾಗಿಂ ಅಪ್ಲಿ ಆಶಾ ಸುಟಾವಿ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಥೊಡೊವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಕಿಯಾನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಅಣ್ಣಾಚೆಂ ಕಾರ್ಭಾರ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ತೊ ಏಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ವೇಯ್ಟರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಾಚಿಂ ಆನಿ ರಾಂದ್ತೆಲಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ. ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ ತರ್ ತುವೆಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತಾಂತುಂ ತುಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್‌ಯೀ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಗಿರಾಯ್ಕಿಂಕ್ ಖುಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಬಕ್ಷಿಶ್/ಟಿಪ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.” ಪಕಿಯಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.

ಮಾಯಾಬಾರಾಂತ್ ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿಂ ಹೊಟ್ಲಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಮಾಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚ್ಯಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಸಿಗ್ನಾಲಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಚೊ ಫುಟ್‌ಪಾತಿಚೆರ್ ಖಾಂಬೆ ಘಾಲುನ್ ಥಂಯ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕಬಾಬ್/ತಂದೂರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಕಸ್ಲಿಚ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಅಣ್ಣಾ ಬರೆರಿತಿನ್ ಖಾವಯ್ತಾಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಖಬ್ರೆಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ಧೊಸ್ತಾಲೆ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹಾಡುನ್ ಹೆ ಕಬಾಬ್/ತಂದೂರಿ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಚೆ ಖಾಂಬೆ ಆನಿ ವಯ್ಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶಿಟಿ ಮೊಡುನ್ ವೆತಾಲೆ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್, ಥೊಡೆಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ವಸೂಲಿ ಜಾತಾಲಿ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನೇಮಿತ್ ಆನಿ ಹಿಶಾರೆ ದಿಲ್ಲೆಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೆ. ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೆಶನಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ದೇಡ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಗಿರಾಂಕಿಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾತ್ಲೊ.

VQ02

ಪುಣ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೊರಾಂತ್ಲೆಂ ‘ಮಾಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್’. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾತಾಂಕ್ ಗಿರಾಕಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತಾಲೆ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗಿರಾಕಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಮೆಜಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಹಾಂಕಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಬಿಯೆರ್, ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಸ್ಕೋಚ್ ಸರ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂ. ಹಳ್ತಾರ್ ವೆದಿಚೆರ್ ರಂಗ್ ಚಡ್ತಾಲೊ, ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಸುರು ಜಾತಾಲೆಂ, ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಾಚಿಂ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಪದಾಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಚಿಂ ಅರ್ಧಿಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ, ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್ ಹಾಲವ್ನ್, ಕುಡಿಕ್ ಧಲವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಹಿಶಾರೆ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಎಕಾಥರಾಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಿರಾಕಿ ಸಯ್ತ್ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪದ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಡಿಜೆಂನಿ ತೆಂಚ್ ಪದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಚುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಥೊಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಯೆತಾಲೆ, ಥೊಡೆ ಹಾಂಚೆ ದಲ್ಲಾಳ್, ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ರೋಲ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣೂನ್ ಎಕೆಕಾ ಡ್ಯಾನ್ಸರಾಂಕ್ ಪುಸ್ಲಾಯ್ತಾಲೆ. ಭುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ವರುನ್ ವೆತಾಲೆ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಮಾಯಾಬಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ಶಿವಾಯ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ. ತಶೆಂ ಕಂಯ್, ಅಶೆಂ ಕಂಯ್. ವೇಯ್ಟಾರಾಂ, ಡ್ಯಾನ್ಸರಾಂ ಆನಿ ಕ್ಲೀನರಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂತೀಸ್ ಜಣ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಜೇಂವ್ಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೆವಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ಲಿಂ, ಕಾಮ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಕಾಮ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಹೆರ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೆಂ ಫಕತ್ ಗಿರಾಕಿಂಕ್ ಮೆನು ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಗಿರಾಂಕಿಚೆಂ ಓರ್ಡರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೆರಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಫುಸ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಲುಟ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಬಿಲ್ಲ್ ಫರಿಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಟಿಪ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಹಿರಾಕಿ ವೇಯ್ಟರಾಂಚಿಂ ನಂಬ್ರಾಂ ಮಾಗುನ್ ವರ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ದುಡ್ವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಯ್ತ್ ಕಂಯ್ ಕಂಯ್ ವೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪಕಿಯಾಚ್ಯಾ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲಿ.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಗಿರಾಯ್ಕಿನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಹಿಶಾರೆ ದೀವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ತೆಂ ಗೆಲೆಂಚ್ ನಾ. ಥೊಡೆಚ್ ವೆಳಾನ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚೆಂ ಓರ್ಡರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಯೇವ್ನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ’ತೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ತಾ, ಭಿಂಯೆನಾಕಾ ವಚ್. ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಗೆಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?” ಗಿರಾಕಿನ್ ಆಮಾಲಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ರೋಜ್‌ಮೆರಿ”

“ಓಹ್.. ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್!.. ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್.. ತೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ.. ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸೆಕ್ಸಿ ದಿಸ್ತಾತ್.. ತುಜೊ ಗಾಂವ್ ಖಂಚೊ?”

“ಮಂಗ್ಳುರ್”

“ಅರ್ರೆ… ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡಾ?” ತಾಣೆಂ ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಆನಿ ಬಿಯೆರಿಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಯ್ಟರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ’ತೆರೆಕು ಅಣ್ಣಾ ಭುಲಾರಹಾ ಹೈ.. ಜಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಭಿತರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಹೆರ್ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ; ’ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗಿರಾಕಿಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಅಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾ ಕಸ್ಲೊಚ್ ವಿವರ್ ದೀನಾಕಾ’.

ರಾತ್ಚೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಕಿಯಾನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಜೈನಾಬಿ’ ಕೆಲೆಂ.

ಜೈನಾಬಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ’ಮಾಧುರಿ’, ’ಹೇಮಾ’, ’ಜೂಹಿ’, ಸಿಮ್ರನ್’, ’ಕಾಜಲ್’, ಸಿಮೋನಾ’, ’ರೂಪಾ’ ಕಶಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

♣ ♣ ♣

VQ04ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸಯ್ತ್ ನವಿಂ ಸತಾಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಸರ್ಗಾಂತ್ ಕಮಾಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿ ಲಜ್, ಮಾನ್, ಮರ್ಯಾದ್, ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ ಸರ್ವ್ ಎಕಾಥರಾಚಿ ಅಡ್ಕಳ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹರೇಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ದುಡು ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಸಮೊರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರಾವಾನಾ… ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಸಯ್ತ್.

ಜೈನಾಬಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಆತಾಂ ನೂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೇಟಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ. ಹರೇಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಿರಾಯ್ಕಿಂನಿ ಜೈನಾಬಿಚೊ ನಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಕ್ಶಿಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ-ಪಾಂಗಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಚರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಜೈನಾಬಿಕ್ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಉರ್ಮಿಳಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೊಯಿನೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಉರ್ಮಿಳಾ ಸುಮಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕಾಮ್ ಮಾಗುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್ಲಿ. ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಬನಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಚೊ ಗರ್ಬ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪಕಿಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಜೈನಾಬಿ ಆಕಾಂತ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ದಿಸಾಂನಿ ಉರ್ಮಿಳಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. “ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ದಂದೊ ಚಲಯ್ತೆಲೆ, ಮನ್ಶಾಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ, ಹೊಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಬಜಾರ್ ಸರ್ವ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ತಾ. ಹೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನೀಬ್, ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಹರೇಕ್ಲೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ದಲ್ಲಾಳ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಕ್ ವಿಖ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣಿಂಚ್. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಲ್ವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಭಾಜುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ-ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ಪೊಸ್ತಾತ್ ಹೆಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್…” ಉರ್ಮಿಳಾ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ವೆತಾಲೆಂ.

“ಪುಣ್ ತುಕಾ ಹಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಖೊಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಜೂನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್? ದುಸ್ರೆಕಡೆ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್?” ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್, ಹೆ ಭಾಗೆವಂತ್? ಜೆದ್ನಾಂ ಪಾಸೊನ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾಂವ್ ತಿಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಎಕಾಥರಾಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ಪಳೆ, ತಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಶಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್…” ಉರ್ಮಿಳಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ; ಎಕೆಕ್ಲಿಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಆಂಧ್ರಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕಾ ಅರ್ಬಿ ಗಿರಾಯ್ಕಿಸವೆಂ ಸೌದಿ ಧಾಂವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಕಿಯಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಥೊಡಿಂ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆತಾಲೆಂ ತರ್ ಸಭಾರಾಂ ನವಿಂ ನವಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ, ಕೊಣ್ ಅಸ್ಸಾಮ್-ಮೆಘಾಲಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಣ್ ಘಾಟಾಥಾವ್ನ್, ಆನಿ ಕಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೊ, ಕೆದಿಂಚ್ ಥಾಂಬಾನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಬೊಯ್ಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ತಾನೆಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಗಿರಾಕಿ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲೆಚ್, ವಕೀಲ್, ದೊತೊರ್, ಸರ್ವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ವರ್ಗಾಚೆ, ಮಂತ್ರಿ/ಕೊರ್ಪೊರೆಟರಾಚೆ ಸಯ್ರೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಚ್ ಖುದ್.

ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಯಾಬಾರಾಭಿತರ್ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಎಕಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಉಡಯ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ನೊಟಾಚಿ ಅಟ್ಟಿ ಸಂಪ್ತಚ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಪಿಸ್ತುಲ್ಯೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲ್ಯೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಸ್ತುಲೆಚೆ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೈನಾಬಿ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲೆಂ. ಥರ್ಥರೆಂ ಕಾಂಪುನ್ ನಾಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಪಕಿಯಲಾಗಿಂ ಅಪ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸುಟಾವಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಆಯ್ಕುನ್ ಪಕಿಯಾ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಜೈನಾಬಿ, ತುಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಧ್ತಾಂ, ತುಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ, ತುಂ ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಕಾಮ್ ಸೊಧಿನಾಕಾ’.

ಅಶೆಂ ತಾಪಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಜೈನಾಬಿ ಫ್ಲೇಟಾಂತ್‌ಚ್ ಉರ್ಲೆಂ. ದಿಸಾಚೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಫ್ಲೇಟಾಚಿ ಅಮ್ಮಿ ದಾಳ್-ರೋಟಿ ಹಾಡ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಜತನ್ ಘೆತಾಲಿ.

ಥೊಡೆ ದಿಸಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಕಿಯಾನ್ ಜೈನಾಬಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರುನ್ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ; “ವಿದೇಶಿ ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ಮೆನ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಯೆತಾತ್, ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ವಿಲಾಯ್ತಿ ಬಿಜ್ನೆ‍ಮೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಬೊಂಬೊಯ್ ಯೆತಾತ್, ತೆ ಪಾಂಚ್-ಸಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಮಿಟಿಂಗಾಂ ಥಂಯ್ ಚಲ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾರ್ ರಿಸೀವ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ತುವೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್” ಪಕಿಯಾ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾಲೊ.

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್?” ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತೆಂಚ್ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್, ತುವೆಂ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಆಸುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಂಪೆನಿ ದಿಂವ್ಚಿ”

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಾಸೊ ಯೇನಾಂತ್, ಕಸ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲಿಂ ಹಾಂವ್?” ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಮನ್ಶಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಆಸ್ತಾತ್, ಜಿಬೆಚಿ ಭಾಸ್, ಕುಡಿಚಿ ಭಾಸ್, ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಭಾಸ್… ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ, ಫಕತ್ ಬರೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ರಾವ್ ಆನಿ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟಯ್. ತೆ ಬಿಜ್ನೆ‌ಮೆನಾಂಲಾಗಿಂ ದುಡು ಆಸಾ ಪುಣ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ನಾಂತ್. ತಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಕ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ತುಜೆರ್ ತೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರ್ ಬರೆ ಬಕ್ಷಿಸ್ ದಿತೆಲೆ”

“ಪುಣ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮಿಟಿಂಗಾಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್?”

“ಅರ್ರೇ ಚೆಡ್ವಾ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್?… ಹಿ ಏಕ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿ, ಬರೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಗಾಡ್ವಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ಸಯ್ತ್ ಮಾನ್ವತಾ. ಆನಿ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಮೋಡೆಲ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹೆ ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲೆ ಏಕ್-ದೋನ್-ತೀನ್ ದಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ವರ್ತಾತ್.. ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆ. ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ”

♣ ♣ ♣

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಪಕಿಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾನಾ ’ನವೆಂ ಕಾಮ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ಣಾನ್ ತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್’, ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾರ್ ರಿಸೀವ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಘೆವ್ನ್, ರೋಜ್‍ಮೆರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಚೆರ್ ಯಾತ್ರಿಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಚ್ ವೆಳಾನ್ ಗಳ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಫುಲಾಂಚೆ ಹಾರ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ವ್ಹಡಾ ಪೊಟಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂಸವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್. ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರೆಖಾಲ್ ಹಾಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿತಾನಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚೆ ನಾಜೂಕ್ ಹಾತ್ ಪೊಶೆತಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ’ಸೊಭಿತ್ ಬುಕ್ಕೊ’.

ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಪಾಟ್ಲೆ ಸಿಟಿಂತ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಲೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚ್ಯಾ ಪಿ.ಎ.ಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಬಾಲಿಕಾ?” ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಿಂದ್ರಿ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

“ಜೈನಾಬಿ”

“ಓಹ್.. ಮುಸ್ಲಿಮ್? ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್.. ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್… ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಭುರ್ಖಾ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಮೋಡರ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಯ್ಸ್”

“ಹಿ…ಹಿ…” ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಕೃತಕ್ ಹಾಸೊ ದಿಲ್ಯೊ.

“ತುಕಾ ಬೋಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ” ಅಪ್ಲೊ ಕಿಂದ್ರಿ ತಾಳೊ ಲೋವ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಗ್ನಲಾಚೆರ್ ಗಾಡಿ ರಾವ್ಲಿ.

ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ ಕುರ್ಪೊಣ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂಬ್ಳಾಂ ವಿಕ್ತಾಲೆ. ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ಡ್ರಾಯ್ವರ್, ಯೆ ಜಾಮೂನ್ ಹೈ ನಾ?”

ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚಿ ನದರ್ ದಾವ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ.

ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಸಿಟಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್ತಾಲಿ.

“ಹಾಂ ಸಾಹೆಬ್, ಫ್ರೆಶ್ ಹೈ”

“ಓಹ್.. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್.. ಆಧ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂ ಸ್ಟ್ರೋಬರಿ ಖಾವಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಂಬೊಟ್ ಆಸ್ಲಿಂ”

ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಖಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಮೂನ್? ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ” ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ದೊಳೆ ಮೊಡ್ಲೆ.

“ಸೌತ್ ಕಾ ಹೈ”

ಜಾಮೂನ್ ವಿಖ್ಚೊ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಅಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾರಾಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಚ್ ದೊಗಾಂ ಅಜೂನ್ ಜಾಂಬ್ಳಾಂವಿಶಿಂ ತರ್ಕ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ತಾಂಚಿ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ.

‘ದಾದ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ದಾದ್ಲೆಚ್’ ಮನಾಂತ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಸಿಗ್ನಲಾಂತ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲಿ.

ಏಕ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ. ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಿ.ಎ.ನ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಥಾವ್ನ್ ಕುಡಾಚಿ ಚಾವಿ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ರೂಮ್‌ಬೋಯ್ ಸವೆಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ದೀವ್ನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಸವೆಂ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ರೂಮ್ ಬೋಯ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರುನ್ ವೆತಾನಾ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಮನಾಂತ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೆಂ; ’ಅಬ್ಬಾ.. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾವಾಲೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊ, ಫಕತ್ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್?’

ಥೊಡೆಚ್ ವೆಳಾನ್ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸಾಚೆ ಹಾತಿಂ ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಯಾದಿಂತ್ ಆಸಾ.

♣ ♣ ♣

ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಕಶೆಂ ಮಿರಾರೋಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಸೊ ಜಾಲೊ.

ತಾಣೆಂ ದನ್ಪಾರಾಂ ಪಕಿಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊಚ್. ಪಕಿಯಾ ಹಾಸುನ್ ಹಾಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; “ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾತಾ.. ಭಿಂಯೆನಾಕಾ, ತುವೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ… ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾರ್ಲೆಂಯ್ ಕಂಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಕ್ಶೆಂನಿ ತೊಪ್ಲೆಂ ಕಂಯ್… ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತುಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಖೂಬ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ.. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ.. ಸವಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ತುಕಾ”

ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಎಕ್‌ಯೀ ಮತಿಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲೆಂ. ಆಮಾಲ್? ’ಓಹ್… ತರ್ ತೆಂ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಮಾಲ್? ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ನಾಕ್ಶೆಂನಿ ತೊಪ್ತಲಿಂ?…’ ತೆಂ ಅಪ್ಲೇಸ್ತಕಿಂ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್-ಪಾಂಗ್ ದುಕ್ತಾಲೆಂ.

ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಥೊಡೆ ದಿಸಾಂಕ್ ಫ್ಲೇಟಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ಮೆನಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಬಗರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೊ ವಿದೇಶಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರ್ತಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಫೋರಿನ್ ಸೆಂಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಸಂತೊಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಫ್ಲೇಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಫಡ್ತಾಲಿ, ಆಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದುಕ್ತಾಲೆಂ.

ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ದಿಸಾ ವಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಅಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಫ್ಲೇಟಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಅಜೂನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೊ.

VQ01

ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಮಾಯಾಬಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಮಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚುನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಮಾಯಾಬಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉರ್ಮಿಳಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂಯ್ ತೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತಾಂ ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಅಣ್ಣಾಶೆಟಿಕ್ ಆನಿ ಪಕಿಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಮಿಶನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಶೆರ್ಮೆಲೆಂ.

‘ಓಹ್! ತರ್ ಆಣ್ಣಾಶೆಟಿನ್ ಪಕಿಯಾಥಾವ್ನ್, ಪಕಿಯಾ ಅನಿ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ಚೆಂ… ಆನಿ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರುನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ತಾತ್’

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರೋಜ್‌ಮೆರಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಮಾಯಾಬಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮಿಟಿಂಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಸವೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾಲೆಂ.

♣ ♣ ♣

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ‘ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಾಂ’ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಟಿವಿ-ಪತ್ರಾಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಮಾಯಾಬಾರಾಚೆರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಖಬರ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ದಿಲ್ಲಿ.  ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪಕಿಯಾಕ್ ಹಿ ಸರ್ವ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲಿ, ರೋಜ್‌ಮೆರಿನ್ ಪಕಿಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ಪಕಿಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಿಜಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ.. ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ರೋಲ್ ಪುಣಿ ದಿವಯ್ಶಿ? ತುಕಾ ತೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚೊ ನ್ಹಯ್? ದೆಕುನ್…”

“ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ?.. ತುಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆ ದಿಸಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತುಂ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಫಿಟ್ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್. ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ.”

“ಪಕಿಯಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಯ್.. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.. ದಿಶಿಯ್?”

ಪಕಿಯಾ ಹಾಸುನ್ ಜವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕಿತೆಂ? ತರ್ ತುಕಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಪವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತೆಂ ನ್ಹಯ್?”

“ಮಾಯಾಬಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯಿಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರೆಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್, ಥೊಡೆ ಖಾಯಾಮ್ ಗಿರಾಕಿ ತೆ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮಿ ಥಂಯ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ, ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಾವ್, ತುಕಾ ತೊ ಪಿಟೊ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತುಂ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾ”

♣ ♣ ♣

ಮೆಜುನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್.

ಟಿವಿ-ಪತ್ರಾಂ ಮಾಧ್ಯಾಂನಿ ಹೆಡ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾ, ಶೆರಾಂತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ರೆಕೆಟೆಚೊ ಪರ್ದೊ ಉಘಡ್‌ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ. ‘ಮಾಯಾಬಾರಾಂತ್’ ನಾರ್ಕೊಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೊಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಶೆಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಫೊನಾಚೆರ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂಚನಾಪ್ರಕಾರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಅಣ್ಣಾಶೆಟ್ ಆನಿ ಪಕಿಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿ.

ರೋಜ್‌ಮೆರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

► ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

57% feel thumbs up. And how do you feel?
15 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.