ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮೆಳ್ತಾ

CVCLMNರಯ್ಲ್ ಧಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಗಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿ. ಫ್ಲೆಟ್ ಫರ್ಮಾರ್ ಬಸುನ್ ರಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಖೆಳ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಕರ‍್ಚಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ, ಉಭ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆಂಕ್ಲಿ. ಹೊ ವಾಸ್ತವ್ ಸಂಸಾರ್. ಮೋಗ್ ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ದಾಕಯ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಂನಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಯ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಡುನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ. ಕೊಣ್ ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾ ತರ್, ಕೊಣ್ ಹಾತ್ ಮಟ್ವೆ ಕರುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಲ್ತಾ. ಥೊಡೆ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಾ ಲಾರಾಂಚೆರ್ ಧಲ್ತಾತ್ ತರ್, ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಫುಡಾರಾಚಾ ಖಂತಿನ್ ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಬರಿ ಹಾಲ್ತಾತ್. ಖೊಲಿ ಝಡ್ಚಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಕೆನ್ನಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಪಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸ್ತಾ. ಹಾ! ಕಸಲೊ ಸಂಸಾರ್! ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಥೊಡೊ ಪುಣಿ ಬರೊ ಆಸತ್. ದುಕಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ಜಾತಿತ್.

CV004

ರಯ್ಲ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಲಗಾಮ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಎಸಿ ಚೇರ್‌ಕಾರ್ ಕಂಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸುಂಕ್ ವೆತನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಜಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆಸೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಜ್ ಮಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸೀಟ್ ಪ್ಲೀಜ್…’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ‘ಹಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾಯ್ಗಿ ಪ್ಲೀಜ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಫೀಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ…’ ಅಶೆಂ ತಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ವಿಂಡೊ ಸೀಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪಸಂದ್. ತಿ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಮಾನತ್ ಕರ‍್ಚಿ. ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಪಿಲಿಕುಮೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆಬರಿ. ವಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ಪಿಲಿಕುಮೆರ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಸ್ಕಾ ತಿಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಖುಶೇನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್. ತಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆವಯ್. ತಿಕಾ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಬೆಗಾಂಯ್ ತಿಣೆ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ವೊಗೊ ಬಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಟಾಪುಂಕ್ ತಿ ಕಷ್ಟತಾಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಫರ್ಮಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ತೊಚ್ಚ್. ತರ್ ಬಾಪಯ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ? ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾಲಿ. ಬಾಪಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ತೊ ತಾಂಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಡೊ ಸೀಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲಿ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಥೊಡಿ ತೃಪ್ತಿಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

CV001

ಆಮಿ ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್ ಪುಣಿ ಪಾವ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ ದೇವ್ ಆಮಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆತಾ. ಸಂದರ್ಭ್ ಯೆತನಾ ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ. ಆಮಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕುಮಕ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ವಿಸರ್ನ್ ಚಲ್ತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ತರಿ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ದಿಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ರಾವನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್, ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಧಾರ್, ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಭುಜಾವಣ್, ದುಕಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆನುಪ್ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಂಸಾರ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ವಿಸರ‍್ತಾ. ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಕಾಯ್ದೊ! ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿ. ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಜಾಲೆಂ ವಯ್ಜ್ ಮೆಲೊ! ಧಾ ಕೊಡ್ಕಾರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್?

ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ಆಮಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ತರ್ನಾಟಿಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಆವಯ್ನ್ ಉಭಿಚ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಬಸ್ಸ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಿ ಲಕ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕೊಣ್ ಸಮ್ಜತಾ? ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ಚಿ ಬರಿ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣ್, ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆಮ್ಚಾ ಆತಾಂಚಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ವೊಂಪಿಜಾಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಜಾಯ್.

CV002

ಬರೆಂ ಕರ‍್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾತ್. ತೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಬರೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ. ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚಾ ರುಪಾರ್ ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬಡಯ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆನಿ ತೃಪ್ತೆಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಆಮ್ಚೊ ಜಾತಾ ತೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್ ಬರೆಂ ಕರ‍್ತಾ , ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಕೆದಿಂ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಬರೆಪಣ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಆಮಿ ಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪುಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ರಾವನಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚಾಂಚೆರ್ ತಿಂ ನಿದುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ದೇವ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ವೊತ್ತಾ. ತಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ವಾಕ್ ಪಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತಿಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ‍್ತಾತ್. ಖರಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಚಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವ್ಹಡ್ಪಣಾಚಿ ಆನಿ ಗರ್ವಾಚಿ. ಆಮಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತನಾ ಆಮಿ ಹೆರಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ದೆವಾಕ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಮೆಚ್ವತಾ. ಆಮ್ಚಾ ಮತಿಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಬರೆಂ ಆಮಿ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬರೆಂ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಮಿ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬರೆಪಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ, ಮೊಂವಾಕ್ ಮೂಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆಬರಿ.

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತನಾ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉಭುನ್ ಗೆಲೊ ತಾಚಿಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೆಂವುಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಏಕ್ ವರಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್, ಬೆಗಾಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ತಿ ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಡೊ ಸೀಟ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಬಸುಂಕ್ ವೆತನಾ, ಸಿಟಿರ್ ಏಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪಾಪ್ ಬಾವ್ಡಿ ದೆಂವ್ಚಾ ಅಮ್ಸರಾಂತ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಿಸರ‍್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಹೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತುಜೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ತಿಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲೊ ನಾ. ಥೆಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜಾಚ್ಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ತಿ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ರಯ್ಲ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಪರತ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಭ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಸ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಣೆಚೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಸಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವ್‌ಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ಕರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮಿಸ್ಳುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

► ಸಿವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

62% feel thumbs up. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Ronald Sabi

  Yes, we need to be compassionate as much as possible. Sometimes it is difficult and not possible, situations and circumstances vary!

 2. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  yes, do good always and forget the returns. God amply rewards our noble deeds.
  It is not an investment which mostly has dividends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !