Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ ಆನಿ ಆಮಿ

SQ01

ಹಿ ಸೊಭಿತ್ ಧರ‍್ತಿ ಜ್ಯಾ ಕೊಣೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಮಿ ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಂತ್ ಭಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮೊನಿಜಾತ್; ಸುಕ್ಣಿಂ ಸಾವ್ಜಾಂ, ತಾಳೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಕ್‌ಝಾಡಾಂ, ನಿಶ್ಚಲ್ ಗುಡೆದೊಂಗೊರ್, ಚಲ್ ತರಿ ಉಲೊವ್ಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದರ್‌ಯೊ, ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯೊ ನಂಯೊ, ಜೀವ್ ದಿವ್ಪಿ ವಾರೆಂ, ಪರ‍್ಜಳ್ ಆನಿ ಉಬೆಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಸಾರ‍್ಪಿ ಸುರ್‌ಯೊ, ಆನಿ ಹೆರ್ ಮೊಳ್ಬಾಜೀವ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಖರ‍್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜೀಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಕೊಂಕೊರೊಡ್ ಜಿವಿ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಮನಿಸ್ ಫಕತ್ 700 ಕೊರೊಡ್ (ಚಡಾನ್‌ಚಡ್) ಆಸತ್ ತರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಫಕ್ತ್ ಸುಣಿಂಚ್ ಲಾಗಿಂಲಾಗಿಂ 100 ಕೊರೊಡ್ ಆಸಾತ್, 100 ಕೊರೊಡ್ ಲಾಗಿಂ ಗೊರ‍್ವಾಂ ಆಸಾತ್, 4740 ಜಾತಿಂಚೆ ಬೆಬೆಚ್ (ಮಾಣ್ಕೆ) ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಮನ್ಶಾಭಾಯ್ರ್ ಕಿತ್ಲಿಗಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜೀವ್ ಸಂತತ್ ಆಸಾ.

ತರಿ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ? ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರಿಥುಮೆಚೊ ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಧನಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಂ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಸೃಷ್ಟಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಹೆ ಗುಡೆ ಜೆಸಿಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಸಮಪಾತಾಳಿ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ ಸಯ್, ತಾಚೆರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂ ತಳಿಂ ಮಾತಿ ಭರ‍್ನ್ ಸಮಪಾತಾಳಿ ಕರ‍್ನ್ ತಾಚೆರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಉಬಿಂ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಳ್ಬಾರಾಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್? ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ವ್ಮ್ಹಣ್ಚೆವಿಶಿಂ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಪುಣಿಂ ಜಾಗೃತಿ ನಾಕಾ ?

ಹಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಪುಣಿಂ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾ ವ್ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 12 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಂತ್ರ್‌ಗಿನ್ಯಾನ್ ಉದ್ಯಮ್ ವೆಗಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಂಸಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನರ‍್ಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಬ್ಳೆಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಳೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ದೇಸ್ (ಚಡ್‌ಕರ‍್ನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಪ್ರಿಕಾ ಆನಿ ಆಸ್ಸಿಯಾಂತ್) ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಮಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಯುರೋಪಾಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡುನ್ ಆಸಾ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಜೀವ್ ಮಂಡಳ್ಯೊ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಪಾಚ್ವಿ ಧರ‍್ತಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಧುಳಿನ್ ಗೆಂದ್ದಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ನಿತಳ್ ನಿಳೆಂ ಉದಕ್ ರಗ್ತಾ ಉಬ್ರಾಳೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಉಸ್ಮೊಡಿ ವಿಕಾಳ್ ವಾರೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಪಿಡೆಂಚಿ ರಾಸ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಮೊಡ್ಯಾಜಾಳ್ ಜಾಲಾಂ.

SQ05

ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಎದೆನಾಚಿ ಹಿ ಸುಂದರ್ ಬಾಗ್ ಮನ್ಶಾಸ್ವಾರ‍್ತಾನ್ ‘ಇಂಫೆರ‍್ನಾಚೆಂ ದಾರ್’ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಿ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಕ್ ಗೊಮ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ’ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ‘ಆಮಾಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಆಮಾಸರ‍್ವಾಂಚೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಬಿಡಾರ್’ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಾಭಿತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವಪತ್ರಾಂತ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ಬಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ‘ಆಮಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ‘ಕಥೊಲಿಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಹಿಂದು, ಪಾರ‍್ಸಿ ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಜೆಂಡರ್, ಭುರ‍್ಗಿಂ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಯಾಜಕ್, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಅಶಿಕ್ಪಿ, ಬಾವಾಡ್ತಿ, ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ, ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ, ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತೆ ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಯೆತಾತ್, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗಾಡ್ವಾಂ, ಮಾಂಕೊಡ್, ಉಂದಿರ್, ಮಾಡ್, ತಣಾಂ, ಕಾಟ್ ಝಾಡಾಂ, ತಳಿಂ, ಬಾಂಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸರ‍್ವ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಧನ್ಯಾದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ‘ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ’ ವಿಶಿಂ – ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ ಮಿಇ ಸಿಞರ್ – ‘ಸ್ತುತಿ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ’ -ಆಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಜಶೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಭುಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಆವಯ್‌ಧ್ವಾರಿಂ ತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಸ್ತುತಿ ದಿಲಿ ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಅಖ್ಖೆ ಸೃಷ್ಟಿಸವೆಂ ತುಕಾ ಸ್ತುತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಉದಾರಿ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಸಾ ಕರ್)

SQ03

ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ ವಿಶಿಂ ಸಭಾರ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ತರಿ 2018 ಮೇ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಭರುನ್ ವೊತ್ಲೊ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬುಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ, ಆಂವ್ದು 2019 ಮೇಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಉದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ರೇಷನ್ ಕೆಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಹಿತ್ಲಾ ಭಿತರ್ ವೋಡ್ನ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆ ವಾಂದ್ದೆ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತೆನಾಂತ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಗಾರಾಂನಿ ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ವಾರ‍್ಯಾವಿಶಿಂ, ಡ್ರೇಯ್ನೇಜ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ರೂಕ್‌ಝಾಡಾಂ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಲಕ್ಶೆನಿಮ್ತಿಂ ಆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ದೀಸ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೆಂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗಿಜೆ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಆಮಿ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಧರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಆಂವ್ದುಂ ಮೇ ಅಕೇರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೀನ್ ಫುಟಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉದಕ್ ದಿಲೆಂ,

ಆಮಿ ಖೊಂಡುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಗುಡೆ ಕಿತ್ಲೆ? ಆಮಿ ಕಾತರ‍್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ರೂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಪುತ್ತೂರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ವೊಡಾರೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾ ತ್ಯಾ ರುಕಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಫಳಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಫಳಾಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಾತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ತ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಖಂಚೆಂಗೀ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ರೂಕ್ ಖಾತರ‍್ನ್ ಉಡಯ್ಲಾ, ರುಕಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ನಾ, ರುಕಾನ್ ಧರ‍್ನ್ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ನಾ, ಬರೆಂ ನಿತಳ್ ಜೀವ್‌ವಾರೆಂ ನಾ, ಸುಕ್ಣಿಂ ನಾಂತ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಾ, ಭುಂಯ್ಕ್ ಈಟ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಪೊತಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಂಯಾಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ‍್ಡಿತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಳಲಿ ವಾಟೆನ್ ವೆತಾಂ, ತ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಚೊ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಯಶು ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತೊ ಸದಾಂ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನಂಯ್ಕ್ ಬಸ್ಸಾಚಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಉಡಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ, ಕ್ರಮೇಣ್ ತೊ ಬದ್ಲಾಲೊ, ಫುಲಾಂ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿಪುಣಿಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ.

ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್, ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ದರ್‌ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ನಂಯಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಆಳ್ವ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ ಉದಕ್ ನಾಂ ಜಾಲಾಂ, ಕ್ರಮೇಣ್ ನಂಯೊ ಖಾರ್ ಪಡ್ತಲ್ಯೊ, ನಂಯಾಂ ಜೀವ್ ಮೊರ‍್ತಲೆ, ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಉದಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲಾಟ್ ಮಾರ‍್ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ವ್ಹರ‍್ತಾತ್ ಖಂಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹರ‍್ತಾತ್, ವ್ಹರುಂದಿತ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

SQ04

SQ02

ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂ ಭರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ (ಕಾಂಯ್ 20 -15 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ) ಟಾಗೋರ್ ಪಾರ‍್ಕಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವುನ್ ದರ್‌ಯಾಚಿ ತಡ್ ಪಳೆತಾಲ್ಯಾಂ, ಪೋಯ್ರ್ ಪೋಯ್ರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಟಾವರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆಂ ಉಬಾರ್ ತಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಟಾಗೋರ್ ಪಾರ‍್ಕಾ ಮುಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಬಾಂದಪ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ ದರ್‌ಯೊ ದಿಸಾನಾಂ, ದರ್‌ಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗಾನಾಂ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಧಾಂ’ಕ್ ಉಜ್ಯಾ ಊಬ್ ಮಾರ‍್ತಾ. ಸರ‍್ಕಾರ್ ಅನುದಾನ್ ದಿತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಇಗರ‍್ಜಾಂನಿ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಂಟರ್‌ಲೊಕ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್, ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲುನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾಂ ಉಜ್ಯಾ ದಾವ್ ಮಾರ‍್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಿ ಇಗರ‍್ಜ್‌ಮಾತಾ ಎಕ್ದಮ್ ಮುಕಾರ್. ಶಹರಾ ಗಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ 14 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಮಾಡಾಂಚೆಂ ದೊಡ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೊಡ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಹೊಲ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ. ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಇಂಫೆರ‍್ನಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಚಿ ಊಬ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಆಮಿ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೋಕ್ (ಕೆಕೆಕೆ) ಸಾಗೊಳೆಕ್, ಫುಲಾಂಕೃಶೆಕ್, ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪೊಸ್ಪಾಕ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆ, ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪೊಸ್ಪಾಚೆರ್, ಸಾಗೊಳೆ ವಾವ್ರಾಚೆರ್, ರೂಕ್‌ಝಾಡಾಂ ಪೊಸ್ಪಾಚೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ಕಳಾನಾಂ. ಪಯ್ಸೊ ಆಸಾ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪಿಶೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಾರಗ್ ಪಡಾತ್ ಹಾಂವ್ ತರಿ ನೆಣಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಸರೆಸ್ಪರಾಕ್ ಅರ‍್ಗಾಂ ಸ್ತುತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಪತ್ರಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ತಾ. ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರಾನಾಂಯೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಲದಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂ. (ಹ್ಯಾ ಲದಿನೆಕ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಇಂಪ್ರಿಮಾತುರ್ ನಾ, ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಇಂಪ್ರಿಮಾತುರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಆರಾಧನಾಂ/ ಲಿತುರ‍್ಜಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ)

ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ ಲದಿನ್
(ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯಾ ‘ಲಾವ್ದಾತೊ ಸೀ ಮಿಎ ಸಿಞರ್’ ವಿಶ್ವಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್)

ಸೊಮಿಯಾ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್
ಸೊಮಿಯಾ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್
ಸೊಮಿಯಾ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ – ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ಸೊಮಿಯಾ ದಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ – ಕ್ರಿಸ್ತಾ ದಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ರಚ್ನಾರಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಚ್ಯಾ ದಯಾಳ್ ಪೊಸ್ಣಾರಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಆದಿಂಮಾಗಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ದಿತಲ್ಯಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿತಳ್ ಉದಕ್ ದಿತಲ್ಯಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಧಾಡ್ತಲ್ಯಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಧರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಣ್ ದಿತಲ್ಯಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಣ್ ದಿತಲ್ಯಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಣ್ ದಿತಲ್ಯಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಮೊಳ್ಬಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಣ್ ದಿತಲ್ಯಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್
ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಣ್ ದಿತಲ್ಯಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್

ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಅಧಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಾಚ್ಯಾ ಆಬ್ಳೆಸಾಕ್ ಪಡುನ್ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ವಾಯ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಾಸುನ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಸಾಗೊಳಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭುಂಯ್‌ವಾವ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ನಿರ‍್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆಣಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ನಿರಂತರ್ ನಿರ‍್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ ರಾಸಾಯನಿಕಾಂನಿ ಆಮಿ ವಾಯ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಆಮಿ ವಾಯ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ದರ್‌ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ನಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ವಾಯ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಪಾವ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಭಾಂತ್ ರಾಕಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಉದ್ಕಾ ಜಿರವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಇಂಟರ್‌ಲೊಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭುಂಯ್ಚಿ ಧಗ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ರೂಕ್‌ಝಾಡಾಂ ಲಾಯ್ನಾಶೆಂ ಬೆಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್- – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಗರ‍್ಜೆವರ‍್ತೆಂ ರಾನಾಂ ಮೊಳಿಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಗರ‍್ಜೆವರ‍್ತೆಂ ಗುಡೆ ಖೊಂಡುನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಗರ‍್ಜೆವರ‍್ತೆಂ ಗುಡೆ ಖೊಂಡುನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಗರ‍್ಜೆವರ‍್ತೆಂ ಗಾದೆ ಆನಿ ತಗ್ಸಳಿಚೆ ಜಾಗೆ ಪೂರ‍್ನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಬಾಂಯೊ ಆನಿ ತಳಿಂ ಪೂರ‍್ನ್ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುನರ್‌ವಾಪರ‍್ಣಿ ಕರ‍್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಸುಕ್ಣಿಂ ಸಾವ್ಜಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮನ್ಶಾಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಂಕಾರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜಾಂಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಸೃಷ್ಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಫಾವೊತೊ ಮಾನ್ ದೀನಾತ್ಲಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ಲೆಕಾವರ‍್ತೆಂ ಖಾಣ್ ವಿಭಾಡ್ಲಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲಲಿಂ ಶೆತಾಂಬಾಟಾಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ರುತಾ ಕರ‍್ನಾಶೆಂ ನಿರ‍್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ
ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯೊ ಸಕ್ತ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಗ್ತಿ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ವಾಪಾರ‍್ಲಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಭೊಗೊಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇ ಸೊಮ್ಯಾಂ

ವರ‍್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂ ಬರೆಂ ಖಾಣ್ ದಿತಾಯ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ವರ‍್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಧಾಡ್ತಾಯ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ನವಿಂ ನವಿಂ ರೂಕ್‌ಝಾಡಾಂ ತುಂ ಆಸಾ ಕರ‍್ತಾಯ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ನಿತಳ್ ಮೊಳ್ಬಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್‌ಯಾ, ಚಂದ್ರಾ, ತಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ನಂಯಾಂ, ದರ್‌ಯಾಂ ತಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಬಾಂಯಾಂ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ನಂಯಾಂ, ದರ್‌ಯಾಂ ತಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಿವಿಂಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಆನಿ ಬರೊ ಹವೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಯ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಭುಂಯ್ತ್ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಕಿಡಿ ತುವೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಕಿಡಿಂ ಖಾತಿರ್- ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ವಿವಿಧ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂ ಆನಿ ದಿವ್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್- ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಖಾಣಾಂತ್ ವಾಪುರ‍್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್- ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಖಾಣಾಂತ್ ವಾಪುರ‍್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಖಾತಿರ್- ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವಾಪುರ‍್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಖಾತಿರ್- ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಖಾಣಾಂತ್ ವಾಪುರ‍್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ರಾಂದ್ವಯೆ ಆನಿ ದಾನಿಂ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಮನ್ಶಾಕ್ ವಿವಿದ್ ರಿತಿಂನಿ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಆನಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಆಲ್ಯಾಪಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ವೊಕ್ತಾಂ ಝಾಡಾಂ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ
ಸಭಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂ ಖಾತಿರ್ – ಆಮಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಸೊಮ್ಯಾ

ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಮೊಗಾಳಾ ರಚ್ನಾರಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟೆಚೊ ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ರಚ್ನಾರ್ ಆನಿ ಪೊಸ್ಣಾರ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಂದರ್ ತುವೆಂ ರಚ್ಲಿಯ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲಿಯ್. ಆಮಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಬ್‌ಸ್ವಾರ‍್ಥಾನಿಮ್ತಿಂ ವಾಯ್ಟಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ತರಿ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಂ ತಿ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಬರಿ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ತುಂ ದವರ‍್ಶಿ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾಂ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಲೆಕಿನಾಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಪರಿಸರ್ ತುಂ ಸದಾಂ ರಚುನ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಮಿ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫಾತ್. ಆಮೆನ್

ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ರಾಣಿಯೆಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಏ ಭೋವ್ ದುಲೊಬ್ ಆನಿ ಸರ‍್ವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ ತುಜ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಪಾಪ್ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ‍್ಭಿ ಸಂಭವಾಕ್ ಫಾವೊತಿ ನಿತಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಆನಿ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಆಂಕ್ವರ‍್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆಕ್ ತಿ ನಿತಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ಆಮಿ ಚುಕುನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಲಾಗಿಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚುಕಿಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗುನ್ ದಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಪ್ರಕೃತೆವಿಶಿಂ ನಿರ‍್ಲಕ್ಷಾ ಕರ‍್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಣ್ ದವರ್. ಸರ‍್ವ್ ಜಿವಿ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಫಾವೊ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ ಆನಿ ಸರ‍್ವ್ ಜಿವಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಮಹಿಮಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಜಿವಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಚ್ ತುಜೆಂ ಸವೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಪಾವುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರ್ ಏ ಆಂಕ್ವಾರಿಂಚೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ – ಆಮೆನ್

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

71% feel thumbs up. And how do you feel?
10 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Preetham Kirem, Sharjah

    Brilliant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.