ಪಾನೀರ್‌ಚ್ಯಾ ಸೆಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಿಂತಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ

ಕುಂಪಲಾಚ್ಯಾ ಸೆಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಿಂತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಪಾನೀರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲುವಿಸ್ ಪೀಂತಾಚಿ ‘ಬೇಟಿ ಪಡಾವೊ’ ಕಾಣಿ. ಏಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕುಂಪಲಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಣೆ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾರಾವಿ ಕೆಲಿ. ಧಾವೆಂತ್ ತಶೆಂ ಬಾರಾವೆಂತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಪಣ್; ಪೂಣ್, ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ CBSE syllabus ಪ್ರಮಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚ್ಯಾ NEET-2018 ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿಸ್ಸೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಖಾಸ್ಗಿ ಕೊಲೆಜಿಂಚಿ ಫೀ ಭರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ; ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ತಶಿ. ದೆಕುನ್, ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಘರಾ ತೆಂ ಬಸ್ಲೆಂ. ಆನಿ NEET-2019 ಪರಿಕ್ಶೆಚಿ ತಯಾರಿ ಚಡ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕೆಲಿ.

ಮಾಯ್ 5 ವೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್, ಸೆಲೆನಾಕ್ 470/700 ಅಂಕ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆಂ All India Rank 68,388. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಟಿಚೆಂ cut-off 77,000 ರೆಂಕಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ರೆಂಕ್ 2,444. ಸೆಲೆನಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗ್ ಜೆರಾಲ್, ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ತಾಕಾ 7ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ; ಅನಿ ಚಲಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್. ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ದೆಕುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ನ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್, ತಾಕಾ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್, ಕಂಕನಾಡಿಚ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಸೀಟ್ ದಿಲಿ. ಜುಲಾಯ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್, ಸರ್ವ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ತಪಾಸಣ್ ಬೆಂಗಳೂರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಫೀ 1,25,000/- ರುಪಯ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿಕ್ 85,000/- ರುಪಯ್ ಭರುಂಕ್ ಏಕ್ ದಿಸಾಚೊ ವಾಯ್ದೊ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ತಾಣೆಂ ಫೀ ಭರ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಾನಿಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್, ಹೀ ಫೀ ಭರ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಥಿರ್ ಜಾಲಾ. ಏಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜುಲಾಯ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ತೆಂ ಹಾಜಿರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರಾಂತ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಅನಿ ಮೆಸ್ಸಾಕ್ ಜುಮ್ಲಾ 1,04,000 ರುಪಯ್ ವರ್ಸಾಚೆ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಸೆಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಸದಾಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತೆಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್, ಭುತಿ ವರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೂಕಾಂಕ್, ಲೆಪ್ಟೊಪಾಕ್, ಸ್ಟೇಶನರಿಕ್ ಆನಿ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಖರ್ಚ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತಲೊ.

ಸೆಲೆನಾಚಿ ಫೀ ಭರುಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಭದಿತ್ ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸೆಲೆನಾಕ್ ಉದಾರ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ದಾನಿಂಚಿ ಮಜತ್ ಜಾಯ್. ಸಾಡೆ-ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊರ್ಸಾಕ್, ಉಣ್ಯಾರ್ 11 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ತಲೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್, ಫುಲ್ ವ ಪಾಕ್ಳಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಪಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಬದ್ಲಾಕ್, ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸೆವಾ, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ, ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಉದಾರ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ರುಜು ಕರ್ಯಾಂ.

ದಯಾ ಕರುನ್, ತುಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಸೆಲೆನಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಕ್ ಎಕಂವ್ಟಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಯಾ :

Name: Selen Pinto 
A/c No. : 01472200131829  
Bank Name : Syndicate Bank, 
Address of the Branch : NH 17, Kotekar Main Road, 
Kotekar – 575022
IFSC Code : SYNB0000147
SWIFT Code : SYNBINBB008

ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಚಿ ಧಾರಾಳ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ

41% feel love. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !