Trending Now

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ – ಟ್ರೇಯ್ಲರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಅಡಿಯೋ ಆನಿ ಟ್ರೇಯ್ಲರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸ ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ. ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೊ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಬಾ| ಲೋಬೊನ್ ” ಹೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಾತ್, ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಹೀರೊ – ಹಿರೋಯಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಾತ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸಿನೆಮಾಂಚೇರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ಪಳಯ್ತೇ ಆಸಾಂ. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಲೆ ದೆಕುನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಪಾತಕ್ ನಯ್. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್, ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಪಿಂತುರಾಂತ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೆ ಆಮಿ ತಶೆಚ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಫಕತ್ ನಾಯಕಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಜವ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿಜಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಪ್ಪನ್ – ಜೊಸ್ವಿನ್ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಗಾವ್ಯ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಂವೆ ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಂ. ಮುಂಬಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿಲ್ಪಿ ನಾಯ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಬ್ಯಾನರ್ – ಬೆಸಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯಶಸ್ವೀ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಪರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಂವಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ”

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣೆ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಪಿಂತುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಯ್ಣ್, ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಪಿಂತುರಾಕ್ ದೆಶಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊಂ ಅಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

“ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಪನ್ನಾಸ್ ನವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ ಆಸುನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ. 42  ದಿಸಾಂನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲಾಂ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟಿಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ನವೆ. ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಸಿನೆಮಾಪರಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಂಬಾವನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ – ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಸಯ್ತ್ ಖುದ್ದ್ ಪಳಯ್ಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮುಕಾರುನ್ “ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ತರೀ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಿನೆಮಾಚೊ ನಾಯಕ್ ನಟ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಹೀರಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಲ್‌ಪೆಲ್, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ಪಟ್ ಕಥಾ ಬರವ್ಪಿ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಜೊನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂಕ್, ಮಾದ್ಯಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ತಶೆಂ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆಂ ದೀವ್ನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ – ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ರೋಶನ್ ಹಾಣೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಾಣಿ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಜೊನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ರೋಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಿಲಾರ್

One comment

  1. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

    mhajea mitrak, pratap don menezesak sarv jayt maagtaaM!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !