ಹೆರಾಂಥಂಯ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೊ ಖರೊ ಮುಕೆಲಿ – ಡೊ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆ’ಸಾ

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ 2019 – 20 ಶಿಕ್ಪಾವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿತ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 12 ಜುಲೈ 2019 ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಡಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆ’ಸಾ, ಎಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫ್ರೊಪೆಸರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕೊಲೇಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್, ಎಕಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಹೆರಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂಯ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಚಡವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿಲೆ. ಕೊಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿತಾಂಪ್ ಆಟಂವ್ಕ್ ಡಾ| ಡೆ’ಸಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಣೆ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶರ್ವಿನ್ನ್ ಒಲಿವೆರಾಕ್ III B Com ತಾಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ನೆಸಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾಶುಂಪಾಲ್ ಡಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾ ಹಾಣೆ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮಂಡಳೆಚೆ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನಿರಿಕ್ಷಿತ್- III B C A ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಅಶಿತಾ-III B Sc ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್, ಸುರಕ್ಷಿತಾ- III B Sc ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದಿನೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್- III B Com ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ರೆನ್ಸಿಟಾ ಡಿಸೋಜ -III B Com ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಣಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಿ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಇತರ್ ಕ್ಲಾಸಿಚೆ ಪ್ರತಿನಿದಿಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ.

ಅ|ಮಾ|ದೊ|ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಿ ಡಿಸೋಜ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ಭೊಂವಾರಿ ಬರೆಂಪಣ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ತಾಣಿ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಡಾ| ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೊನಿಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ವಿಭಾಗ್ ಮುಕೆಲಿ ಹಾಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಸುರಕ್ಷಿತಾ III B Sc ಹಿಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ, ಬ್ರೆಂಡಾ- III B Sc ಆನಿ ಜಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಡೋಜ III B Com ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !