ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊಕ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಧನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ‘ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಧನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ. 2019 ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ – ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

2019 ಅಗೋಸ್ತ್ 17ವೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವ್ಹರಾಂಚೆರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡಿಟೋರಿಯಮ್, ಸೇನಾಪತಿ ಬಾಪಟ್ ಮಾರ್ಗ್, ಮಾಹಿಮ್ ( ಪಶ್ಚಿಮ್) ಮುಂಬಯ್ – 400 016 ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ದಿವಸ್ 2019 ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ಶ್ರೀ ಕುವೆಲ್ಲೊಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಜಿಣ್ಯೆಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಹಾಣಿ ಪತ್ರಾಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಲ್, ಫುಲ್ – ಫಳಾಂ, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂ ರುಪಯ್ 10,000/- ಆಯ್ವಜ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಶ್ರೀ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿವೊ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ತಶೆಂ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸುಜಾನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸುನ್, ತಿಂ  ಮುಂಬಯ್ತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 36 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ರೊಯಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಯ್ರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

One comment

  1. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

    Porbi aani ullas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !