Trending Now

ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಹಿಜ್ರೆ

1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾರ್ ಮಿಶಿಯೊ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಫುಟೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜೊ ಸೆಜಾರಿ ‘ವಾಚ್‌ಮೆನ್’ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊರಿವ್ಲಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾರ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಸಾತ್ ಮ್ಹಾಳಯೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚೆಂ ಲಿಫ್ಟಾಚೆಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಟೆರೆಸಾರ್, ಆನಿ ತೆಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್‌ಚ್ಚ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮರಾಠಿ ದೇವ್‌ದಾಸ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಪವಾಸ್ಕರ್’, ದೇವ್‌ದಾಸ್ ನ್ಹಯ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಖಬ್ರೆಪತ್ರಾಂ, ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಪವಾಸ್ಕರ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ತ್ಯೇವಿಶಿಂ ಪವಾಸ್ಕರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ.

ಪವಾಸ್ಕರಾಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಘೆತಾಲೊಂ; ಟ್ರೇಯ್ನಿಂವಿಶಿಂ, ಬಸ್ಸಾಂವಿಶಿಂ, ಫಿಲ್ಮಾಂವಿಶಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಖಾಣಾಂವಿಶಿಂ. ಸದಾಂಯ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮಿ ಚಲುನ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ, ಎಕಾ ಭಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಬೊಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಥಂಯ್ಚರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಗಾಂ-ಚೊವ್ಗಾಂ ಸಾಡಿಯೊ ನ್ಹೆಸುನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮೇಕಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ತೊ. ತಿ ಪವಾಸ್ಕರಾಚಿಂ ವಳ್ಕೆಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಹಿಶಾರೆ ಕರುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ‘ಯೆ ಕೌನ್ ಚಿಕ್ನಾ?’. ಪವಾಸ್ಕರಾನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ಥಂಯ್ಚಿ ಗೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಕುಡಾತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾನಾ ಪವಾಸ್ಕರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ‘ತಿಂ ಚಕ್ಕಾ’. ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ.

ಮುಂಬಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾರಿತಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮೇಕಪಾಂತ್ ನೆಟ್‌ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ, ಜ್ಯೊರಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಮಾಗ್ತಾತ್, ನಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗಡಾಂನಿ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಡ್ ಕರುನ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ದೆಕುನ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಿಜ್ರೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಕಾಚ್ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುನ್ ಹಿಜ್ರೆ ಅಪ್ಲೊ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾತ್.

ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ವ ಚಡ್ ಹಿಜ್ರೆ ರಯ್ಲಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಗೊಚ್ ಬಸ್ತಾತ್ ತರ್, ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆ ವಾ ನವೆ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್‌ಚ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಕರುನ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಭಾರುಂಕ್ ವಚಾನಾ, ಗೆಲೊ ತರ್ ಬಾಕಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಹಿಜ್ರೆ ಮೆಳುನ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾತ್, ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್ ಯೆಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ.

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಸಿಗ್ನಲಾಚೆರ್ ಉಭ್ಯೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯಾಂನಿ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ಹಿಜ್ರೆ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಉಭೆಂ ಜಾತಾನಾ ಥಂಯ್ಚರ್ ತಿಂ ಪಾವ್ತಾತ್, ಜಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಜನನ್, ಘರ್-ವೋಕ್ಲ್, ಕಾಜರ್ ಯಾ ಹೆರ್ ರಿತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾತಾನಾ ಹಿಜ್ರೆ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತಾತ್, ನಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮೊಟೊ ಐವಜ್ ಸಯ್ತ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ನವೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಲೆಂ ತರ್ ಜೆದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಹಾಡುನ್ ಧಾಕಯ್ನಾಂತ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಚಿಂ ಗಾಯನಾಂ, ನಾಚ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮಜ್ಬೂರೆಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಭೋವ್ ವಿರಳ್ ಪುಣ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜರ್ ಹಿಜ್ರೆಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಸವೆಂ ವರುಂಕ್ ಸಳ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರಾಂನಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಂತ್ ತಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಹಿಜ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾತ್.

ಹಿಜ್ರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಿಯೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ/ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜೆರಾಲ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ಹಿಜ್ರೆ ದಾದ್ಲೆಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಾಯ್ಲ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್-ಪೂರ್ವ್ 9ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಇತಿಹಾಸಿಕ್ ಪುರಾವೆ ಆಸಾತ್. ಲಾತ್ಯಾಂ (ಲ್ಯಾಟಿನ್) ಭಾಶೆನ್ ಸಯ್ತ್ ‘eunuchus’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ (ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ Eunuch ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್) ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ ಜಾತಾ. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ – ಖಾಟ್ ಸಜವ್ಣೆಚಿಂ (Keeper of the bed), ತಾಂಕಾಂ ನ್ಹಾಣಂವ್ಕ್, ತಾಂಚೆ ಕೇಸ್ ಖತ್ರುಂಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಾಲ್ಕಿಚೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ಮಸಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲೆಕ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ರಾಕ್ವಲಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್) ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಚಾಯ್ನಾಂತ್ ಸುಇ ಕುಳಿ/ವಂಶಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶೆ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ‘ಬಿಯೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ’ ಎಕಾಥರಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪುರಾವೆ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪಾಂಚ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ಶಿಕ್ಶಾ ಹ್ಯೇ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ ;

· Mò (qíng) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ವಾ ಕಪಲಾಚೆರ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಾಯೆಂತ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡಂವ್ಚಿ
· Yì ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನಾಕ್ ಖಾತರ್ಚೆಂ (ಕಸಲಿಚ್ ದೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ವ್ಹಖತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ)
· Yuè (bìn) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಚೆಂ ಬೋಟ್ (ಉಜ್ವ್ಯಾ ವಾ ದಾವ್ಯಾ ವಾ ದೊನ್‌ಯೀ ಪಾಂಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಬೋಟ್) ಖಾತರ್ಚೆಂ
· Gong (yínxíng) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಶ್ನ್ ವಾ ಬಿಯೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ.
· Dà Pì ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ, ತೆಂಯ್ ಕುಡಿಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಖಾತರ್ನ್ ಮಾರ್ಚೆಂ.

ಮಿಂಗ್ ವಂಶಾನ್ (ಕುಳಿಯೆನ್) ಹಿರ್ಜ್ಯಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಪುರಾವೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮಿಂಗ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾ-ರಾವ್ಳೆರಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಸತ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ಹಿಜ್ರೆ ಆಸ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಳಾನುಸಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾವಿಶಿಂ ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾವೆಳಾರ್, ಪಾಂಡವ್ ಭಾವಾಂನಿ ಝುಜಾಂತ್ ಎಕಾ ಯೊಧಾಕ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲಾನ್ ಅರ್ಜುನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಅರಾವಣಕ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಖೊಟ್ಯಾ ಕೌರವ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಸಲ್ವುಂಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅರಾವಣ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಒಪ್ಲೊ ಪುಣ್ ಅಪ್ಲಿ ಏಕ್ ‘ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ’ ಅಖ್ರೇಚಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಿ ಆಶಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಝುಜಾಂತ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಜ್ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್ ಚಲಿ ಒಪ್ವತ್ ವಾ ಕೊಣ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀತ್?. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ವತಾಃ ಮೋಹಿನಿಚೆಂ ರೂಪ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅರಾವಣಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜರ್ ಜಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಹಿಜ್ಡೆ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಮೋಹಿನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಕಾಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಅರಾವಣಕ್ ಹಿಜ್ರೆ ಸಮುದಾಯಾಚಿಂ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತೆಪರಿಂ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅರಾವಣಚ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾಚೊ ಪಾದ್ರಿ/ಪುಜಾರಿ ಅಸಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕಾಜರ್‌ಯೀ ಜಾತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕಾಜರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರೆಚ್ ದಿಸಾ ತೊ ಪಾದ್ರಿ ತ್ಯಾ ಮಂಗಲ್‌ಸೂತ್ರ ಆನಿ ಕಾಜರಾಚ್ಯಾ ಹಾರಾಕ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರುನ್ ತಿಕಾ ವಿಧವ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಿ ಏಕ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಜ್ರೆ ನವ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಭಂವ್ತಾತ್. ಹಿಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಖಾರುನ್ ವಚೊನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲ್ತಾಲೆ. ತಾಂತುಂ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್, ಮೇಕಪ್, ನಗಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವೆತಾನಾ ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಲೊ.

ಆತಾಂ ಭೋವ್ಶಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚಿ ದಸ್ತುರ್ (ಪರಂಪರಾ) ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಭೋವ್ ಕಠೀಣ್, ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಗ್ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಹಿಜ್ರೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಯ್ತ್ ಸಂವೇದನಾಚೆಂ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹೆ ದಾದ್ಲೆಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಾಯ್ಲ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಿಸ್ರೆ ಪ್ರಕಾರಾಚಿಂ, ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬಾಚಿಂಚ್.

ತೊಂಡಾರ್ ಒಟ್ರಾಶೆ ಮೇಕಪ್, ಚಡ್ತಾವ್ ರಂಗಾಳ್ ಸಾಡಿ/ಚುಡಿದಾರ್ ನ್ಹೆಸ್ಪಾಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಹಿಜ್ರೆ ಕಾಳ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಪ್ತಾ/ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲಿ, ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ದಂದೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದಬರಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆತಾ, ಖಂಯ್ಚೆ ಖಂಯ್ಚೆ ವಯ್ವಾಟ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಸ್ಲೆಚ್ ಕರ್ಕರೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ಕಾನೂನ್/ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಕ್ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಭೊ ಲಾಭ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ (ವಿಗ್ಯಾನ್) ರಿತಿನ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಂಕ್ ಸಂತತಿ ಚಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಹಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಚಡುಂಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್. ಚಡ್ತಾವ್ ತೆನ್ಕಾ-ಬಡ್ಗಾ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕರುನ್ ಸಲ್ವೊನ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಸವೆಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸ್ವ ಖುಶೆನ್ ಹಿಜ್ರೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೊಪ್ತಾತ್ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ಹಿಜ್ರೆ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಹಿಜ್ರೆ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಾಂಚ್ ದಾಕ್ಲೆ.

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹಿಜ್ರೆ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಹಿಜ್ರೆ ಸಯ್ತ್  ಸೊಭಾಯೆಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ‘ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ತಸಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೋಕ್‌ಯೀ ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ.

ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ, ‘ಹಿಜ್ರಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಭಾ’ ತಸೆಂಚ್ ‘ಡಾಯ್ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಮನ್ಶಾಂಪರಿಂ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹಿಜ್ರೆ ಸಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂ, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹೆರಾಂಸವೆಂ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಖಾಂವ್ಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಗಾರ್ಡನಾಂನಿ ಭಂವೊಂಕ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ರಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲಾಂಸ್ತಾಂ, ಭಾರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ದೇಶಾಂತ್ ಸಮಾಸಮ್ ಹಕ್ಕ್ ಲಾಭ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ತಿಂ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸತ್.

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಜೂನ್ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಗತೆಪರ್ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆರ್ ಮನ್ಶಾಂಪರಿಂ (ದಾದ್ಲೊ/ಬಾಯ್ಲ್) ಸಮಾನತಾ ದಿಂವ್ಚೆಪಾಸತ್ ಚಡಿತ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಿಜ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

► ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಆಜೆಕಾರ್

87% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. James Fernandes

  Very intriguing to read about these differently unique people. They causing nuisance or any contribution to society is perhaps their survival skills perhaps for being not socially accepted. My question to normal humans is that what has caused them to be born that way? Is it their choice or their doing? Did they have any responsibility for being so? Yes or not? Oh. Yes. Nature’s exceptions? Or behavioral effects during their life span in gestation? Or results or consequences of unwanted pregnancies? I strongly feel it was not their choice. Similarly there are Ba Manaha ones. Learn to live with them. You never know what your grand children could be. Deduce any conclusion and Laugh if you can!

 2. I saw one of the show mentioned by Philipbab. The names of the shows are Tiffany’s and Alcazar. We did advance booking and these shows are always houseful. The shows were in Pattaya about 150 KM from Bangkok.
  People go to these shows not for the looks of the ladyboys. The music, dance , costume and talent is unbeatable. They had bollywood songs too.I am sure they have put years of hard work. One can watch Tiffany’s and Alacazar videos in youtube.
  We have seen the beauty Contests, talent shows could be next.

 3. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ರೈಲಾರ್, ರಿಕ್ಶಾರ್ ವ ಟೆಕ್ಶಿ ಕರ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಹಿಜ್ರಾಚ್ಯೆಂ “ಉಪದ್ರ್” ಸೊಸಿನಾತ್ಲೊ ಕೊಣ್-ಯೀ ತಾರ್ನಾಟೊ ಆಸ್ಚೊ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ third sex ಲೊಕಾ ವಿಷಾಂತ್, ಲೇಖಾಕಾನ್ ಸಂವೇದನ್-ಶೀಲ್ ಬರವ್ಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ-ಯೀ ಹಾಂಚೊ “ಟೆಕ್ಸ್” ತಕ್ಶಣ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾಳಿಜ್ ಧಾರುಣ್ ಕರುಂಕ್-ಯೀ ಶಿಕ್ಲಾಂ.
  ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್, ಥೈಲೇಂಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಸ್ತಾ. ಥೈಂ ಬೇಂಗ್-ಕೊಕಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಥಿಯೆಟರ್ ಆಸಾ. ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಶೋ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಶೋಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಚಿ ವಿಶೆಶತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಸರ್ವ್ ಅಭಿನೆತ್ರಿ ಹಿಜ್ಡೆ, ladyboys. ಬೊಲಿವುಡಾಚ್ಯಾ ಅಭಿನೆತ್ರಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸೊಭಿತ್ ತಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ಗಾಯಾನ್-ನಾಚ್ ಪಳೊನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪಿಶೆ ಜಾತಾತ್. ಶೋ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್-ಪಸಂದ್ ladyboy/ladyboys ಸಾಂಗಾತಾ ಸುವನಿರ್ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಯೆತಾ. ತಾಚಿ ವೆಗ್ಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಭಾರಿಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಲಾಯ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ upscale bar/restaurant ಂತ್ ವೆಯ್ಟರ್ ಹೆ ladyboys ಆಸ್ತಾತ್. ಉಣ್ಯಾರ್ 20% ಟಿಪ್ಸ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ತಾತ್!
  ಆಮ್ಚ್ಯಾದೇಶಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಥಿಯೆಟರಾಂ ಆಸಾತ್-ಗಿ? ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ನೈತಿಕ್ ರೀತಿನ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾಗೀ? ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !