ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ‘ಕ್ಯಾನ್ಸರ್’ ಲಾಗ್ಲಾಂ – ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಾವೊ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಭಾಸೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್‌ಶೀಲತಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಭಾಸೊ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ವಿಶಯಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ವಚೊನ್, ತೆ ವಿಶಿಂ ಗೂಂಡಾಯೇನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಚಡ್ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಪ್ಪು, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ.

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಲೇಕಕ್, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಕಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಮುಂದರುನ್ ಮಾ| ದೊ| ಸೆರಾವೊನ್ ” ಬರಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಒಳಕ್. ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತೋ ಆತಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಜಿಯೆತಾ. ಆಜ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್. ದೆಕುನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಗೂಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ. ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಅನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಭದ್ರ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸಂಧಿ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹೊನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಫುಲಾಂ ತುರ‍್ಯಾಂಚೊಂ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ ತರ್, ವಾಗೇಶಾ ಆನಿ ವಯೋಲಾ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ನಾಚ್ ನಾಚೊನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ತಾಕೊಡೆನ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ಸಭೆಕ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ದೊ| ಪಿಯುಸ್ ಪಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಡೊಲ್ಪಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ದ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಣಿ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಕಾ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರಾವ್ನ್, ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್, ಫುಲಾಂ – ಫಳಾಂಚಿಂ ದಾಲಿ ಅನಿ ರುಪಯ 10,000/- ಆಯ್ವಜ್ ದೀವ್ನ್ 9 ವಿ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಲ| ದೊ| ಆಶ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಚಿ ಪತಿಣ್ ಲ| ಟೆರ್ರಿ ಡಿ’ಸೊಜಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಸಾದರ್ ಚಿತ್ರಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲವ್ನ್ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಲೇಕಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಖೊರೊಜ್ ವಚೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಲಾಗಾನಾ. ಹಾಂವ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ ಮೊರ್ತಾಲೊಂ”

ಮುಂದರುನ್ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ ಝರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಬರಯ್ತಾನಾ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ಚಡ್ ಉಪೆಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ.”

ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ” ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಸಯ್ತ್ ವೀಜ್ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ. ವೀಜ್ ಪತ್ರಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ಸಂಬಂದಿಂ ಸರ್ವ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಛಾಪ್ತಾಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ಒಳಕ್ – ಝಳಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್, ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧಕಿಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಬೋವ್ ಉಣೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಧಕ್ / ಸಾಧಕಿಂಚಿಂ ಒಳಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್, ವಿಜೆ ತಪಾಲಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ಚೊ ವೀಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಕೊ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾ – ಮಂತ್ರಾಂ ಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ. ಹೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ದಿವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು.

ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಿಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊಲ್ಪಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಗುರ್ಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಲ| ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಮಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ಹಿತಯ್ಶಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

    2.3 ಮಿಲ್ಲಿಯನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, 2 ಮಿಲ್ಲಿಯನ್ ಲೋಕ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂವಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಚ್ ಚಲ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ ಶೆರಾಂನಿ ಆನಿ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ವಾಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭಾಸ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ವಾಪ್ರಿತಾತ್.

    ದೆಕುನ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ವಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಂಡಿತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಿತ್ ನಾಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಒಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ತಸ್ಲೆ ಆಪ್ಲೊ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್, ತಾಚ್ಯೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್.

  2. James Fernandes

    Hope a cure will be found to cure this aflicting cancer. They tried to save Latin. But still around in certain uppity erudite circles. So shall be our Konkany.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !