ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2019

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆ| ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಆನಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇ ಪತ್ರಾನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್, ಕಾನಡಿ ತಶೆಂ ನಾಗರಿ, ದೋನ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನ್, 3000 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾನಾಶೆಂ ಅನುವಾದಿತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ತಶೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, 2000 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾನಾಶೆಂ, ‘ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ (ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗೆ ತಶೆಂಚ್ ಇ-ಪತ್ರ್) ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಪಾತ್ರ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ 500 ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾನಾಶೆಂ ಕವಿತಾ ಅಶೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ, ನಗ್ದೆನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾರುಪಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸೊನ್, ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣಿ, ಸ್ವಂತ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಖನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರು.5000, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 3000, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 2000 ಆನಿ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ ದೋನ್ ಹುಮೆದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಕವಿತಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರು.3000, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 2000, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 1000 ಆನಿ 500 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾನ್ ದೋನ್ ಹುಮೆದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

 

ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆ ಜೆರಾಲ್ ರೆಗ್ರೊ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

1. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ – ಕಸಲಿಚ್ ಬಂಧಡ್ ನಾ.
2. ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಆಸ್ತಲೊ ದೆಕುನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಕತ್ ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಮಾತ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ.
3. ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಬರಹ/ನುಡಿ ತಂತ್ರ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲಿಂ, ಎಮ್.ಎಸ್.ವರ್ಡ್ ವ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಇಮೇಯ್ಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಚ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.
4. ಬರ್ಪಾಂ ಸ್ವಂತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪರ್ಗಟಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.
5. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ ತಶೆಂಚ್ ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲಿಂ.
6. ರೆಗ್ರೊ ಪಾಳಿನಾತ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್ – ಭಾಸಾಭಾಸೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊನಾ.
7. ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಇಮೇಯ್ಲ್: poinnariveez@gmail.com, ಬರ್ಪಾಂ ಪಾವುಂಕ್ 31 ಅಗೋಸ್ತ್ 2019 ಅಖೇರಿಚಿ ತಾರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ.
8. ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಬರ್ಪಾಂ/ವಿವರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ತಶೆಂಚ್ ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲೊ.
9. ಅನುವಾದಿತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ – ಅನುವಾದಾಸವೆಂ ಮೂಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಸಹಮತಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
10. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಬಾಬ್ತಿನ್ ವ್ಹೊರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !