Trending Now

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಘರಾಂನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 9 ಥಾವ್ನ್ – ‘ಕಂತಾರ್’

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನೆಟ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾನ್, ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಫಿಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕರಾವಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಪೊಲಿಸಾಂತ್, ಉಡುಪಿ – ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಐ ನೊಕ್ಸಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಪಿಂತುರಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಲ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

“ಕಂತಾರ್ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ವಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಕ್ ಕರ್ಚಿ ಉತ್ರೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತರ್ನಿ ಚಲಿ ಆಂಜೆಲಿಕಾನ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂನಿ ವಾಡೊನ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಜೊರ್ಡಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸತಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿಚ್ ಕಂತಾರ್ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಕಾಣಿ ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ.

“ಜೊರ್ಡಾನ್, ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ. ಜಿವಿತ್ ಕಶೆಂ ಸೊಭವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತೊ ಜಾಣಾ. ಭರ್ವಸೊ, ಆಪೇಕ್ಷಾ ಯಾ ಆಶಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜ್. ಭರ್ವಸೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಡಿನಾಯೆ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪೇಕ್ಷಾ ಆಸೊಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಶಾ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಖಾಯಾಮ್ ನಯ್. ಹಾಂಗಾ ಕೊಣೀ ಶಾಸ್ವಿತ್ ನಯ್, ಮನಿಸ್‌ಯೀ ಶಾಸ್ವಿತ್ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಸತ್’ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ ತೆಂ ಜೀವನ್ ಕಟೀಣ್ ಒತ್ತಡಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ, ಸದಾಂಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆನಿ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರ್ ಘಡ್ಚಿಂ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಘಡಿತಾಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ್ ಕಶೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಮ್, ಒತ್ತಡ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಕಂತಾರ್ ಪಿಂತುರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಜೀವನಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಸತಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಂತಾರ್ ಪಿಂತುರಾ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್.

ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಿಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ತಸಲೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಕೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ದಿತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸಾ – ಮ್ಹಣ್ತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಅಭಿಮಾನಾನ್.

ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೋಫ್ ಆನಿ ನೊಯೆಲ್ ಶೋನ್ ತಶೆಂ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಲೊರ್ನಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಶ್ರೀ ನಿಲೇಶ್ ಮಲ್ಕಾರ್ ಹಾಣೆ ಬರವ್ನ್, ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾತ್. ತೊಮಾಝಿನೊ ಕಾರ್ಡೋಜಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಂಕ್ ಆದಿತ್ಯ ಭರ್ವೆನ್ ಕಂತಾರ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ.

ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕೆನಾಡಾ, ವಾಂಕೋವರ್, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆನಿ ಆಸ್ಟ್ರ‍ೇಲಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂನಿ ಅಮಾನತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸುನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂತಾರ್, ಮುಂಬಯ್, ಪೂನಾ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಘರಾಂನಿ  ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಶೆತಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಳ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೀಯ್ ಆಶಾ.

ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !