ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಭೇಟಿ

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಚೆ 102 ಸದಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ 26-07-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ ಭೇಟ ದಿಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದ್ದಲ ಆನಿ ಕೆಲೆಲೆ ಕಾರ್ಯವಿಶಿಂ ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ರೂಪಿಸಿಲೆಲೆ ವಿಜನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ -2030 ಬದ್ದಲ ವಿವರಣಾ ದಿಲೆಂ.

ಸಂತ ಅಲೊಶಿಯಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೆನಿಟಾ ಅರಾನ್ಹಾ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚನಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರ, ಪೊಳೊವನು ಖುಷಿಯೇರಿ ಪ್ರಶಂಶಾ ಕೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಚೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರೆನಿಟಾ ಫೆರಾವೊ ಆನಿ ಡಿಯೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾನ್ನಿ ಕೇಂದ್ರ ಬದ್ದಲ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿಲೆಂ.

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೊ ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯೆ ಸಲೊಮಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !