ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ‍್ಣಾ ದಿಸಾ

31 ಜುಲಾಯ್ 1980 ಮಹಾನ್ ಗಾವ್ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ತಾಚಿ ಸುನ್ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಖಾಲಿದ್ ರಫಿ ಹಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾMohammed Rafi: My Abba – A Memoir ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ವಾಂಟೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ತರ್ಜಿಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್, ತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಚ್ಯೆ ಆಖೆರಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ಚಿಚಾಯಾ.

ಬ್ಬಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಖಾಲಿದ್ ತಿ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ತೊ ರಫಿ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ತೆ ರಾವ್ಲೊ; ಪುಣ್ ಫೊನ್ ಬಿಝಿ ಮ್ಹಣ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕುಸ್ಕಲ್ಲೊ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಪಾತಾಳ್ಳೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಅಮ್ಮಾಕಡೆ ಉಲಯ್ಜೆ. ತಿ ಆತಾಂ ಕಶಿ ಆಸಾಗಿ?’ ಬೊವ್ ಖಂತಿನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ.

ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಫೊನ್ ಆವಾಜ್ಲೆಂ. ತೊ ಉಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಫೊನಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಭಯ್ಣ್ ನಸ್ರೀನಾಚೆಂ ಫೊನ್.

‘ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್.’

‘ಹಿ ಖಬರ್ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಬರಿ ಆಸ್ತಿ ಭಾಯಿಜಾನ್.’

‘ಅಬ್ಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’

‘ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್, ಭಾಯಿಜಾನ್!’

‘ಅಬ್ಬಾ ಆನಿಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಅಮ್ಮಾಕಡೆ ಉಲಯ್ಜೆ.’

ಅಮ್ಮಾ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಆಯ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯಿ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲಿಂ. ಖಾಲಿದ್ ತಿಕಾ ಭುಜೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿಣೆ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಚ್ಯೆ ಹುಸ್ಕಾರ‍್ಣೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ತಿಣೆ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚ್ಯೆ ತಯಾರಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾನಾಂಚ್ ಫೊನಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್ಲೊ. ಆಮಿ ಘುಸ್ಪಡೆಕ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾಂವ್. ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ? ತಿ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚಿ ರಾತ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ; ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸನ್ವಾರಾ. ಪುಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತೊ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಘಳಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆಮಿ.

ತವಳ್ಚೆ ತೆ ದೀಸ್ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಸವೆಂ ರಫಿಸಾಬ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

‘ಆತಾಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ?’ ಖಾಲಿದಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ‘ಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆ’ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಭುಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾತೆಲೆಂ.’ ಪರತ್ ಫೊನ್ ಆವಾಜ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮ್ಮಾಚೊ ಭಾವ್ ಝಹೀರ್ ಬರಿ ಹಾಣೆ. ತೊ ಅಬ್ಬಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಆನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ತಾಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೊ ಸದಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ. ಅಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ರಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಪರಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಹರ್‌ಕಡೆ ಪಾಚಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಖಾಲಿದಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಜಾರೊಂ ಸಂಕ್ಯಾಂನಿ ಜಮೊನ್ ಆಸಾತ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಮ್ಮಾಕಡೆ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಾಲಿದ್. ‘ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಮಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ನಿಮಾಣಿ ರೀತ್ ಚಲಯ್ಜೆ. ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಜುಮ್ಮಾ’ (ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ದೀಸ್) ರಡೊನ್ ರಡೊನ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಖಾಲಿದ್. ‘ಅಬ್ಬಾ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊಯೀ ವ್ಹಯ್. ತಾಣೆ ಕೊಣಾಕೀ ರಗ್ಳೆ ದಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್; ಅನಾವಶ್ಯೆಂ ರಾಕಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ನಾ. ಆಮಿಯೀ ತಾಚಿ ಹಿ ವಾಟ್ ಧರಿಜೆ ನ್ಹಯ್?’ ಖಾಲಿದ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಮಾವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ‘ಆಮಿ ನಿಜಾಕೀ ನಿರ್ಭಾಗಿ, ಅಬ್ಬಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ.’

ಶಾಹೀದ್ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣ್ – ಯಾಸ್ಮಿನ್, ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಆನಿ ನಸ್ರೀನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಫಿ ಸಾಬ್
ಯಾಸ್ಮಿನಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಇಂದೋರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಯ್ಣಾವೆಳಿಂ  ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಆನಿ ರಫಿಸಾಬ್ 

ಏಕ್ ದಾಟ್ ಮಾವ್ನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಉದೆಲೆಂ. ಖಾಲಿದ್ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಧುವ್, ಸ ವರ‍್ಸಾಂಚೆಂ ಶಬಾನಾ ಯೇವ್ನ್ ಖಾಲಿದಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ‘ಪಪ್ಪಾ, ಆಮ್ಚೊ ದಾದಾ-ಅಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲ್ಹಾಕಡೆ ಗೆಲಾಗಿ? ತೊ ಮ್ಹಜೆಖಾತಿರ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ನಾಂಗಿ?, ಪುಣ್ ಜಾಪ್‌ಯೀ ತಾಣೆಚ್ ದಿಲಿ. ‘ಪುಣ್ ದಾದಾ-ಅಬ್ಬಾಚೆ ರೆಕೊರ್ಡ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಮನ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್.’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತೆಪಣಾಂತ್ ಶಬಾನಾ ಸತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಅಬ್ಬಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ರಡ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಶಬಾನಾನ್ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೊಬಾಟ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬಾ ಘರಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಥಾಂಬೊಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಿತಾಲೊ. ಶಬಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, ‘ರೆ ಮಾಮಾ ರೆ ಮಾಮಾ ರೆ… ಹಮ್ ತೊ ಗಯೇ ಬಾಜಾರ್ ಮೆ ಲೇನೆ ಕೊ ಆಲೂ, ಆಲುವಾಲು ಕುಛ್ ನಾ ಮಿಲಾ, ಪೀಚೆ ಪಢಾ ಭಾಲೂ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ‍್ನ್ , ಗಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಹಾಸಯ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಖಾಲಿದಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಪರತ್ ಹುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಜ್ಯೊರಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ದೂಖ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಮಾತೆಂ ತೆಂಕುನ್ ದುಕಾಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ.

ಪರತ್ ಫೊನ್ ಆವಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಮಿ ಚಡ್ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಸುಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಅಬ್ಬಾ ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆನಿಕೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ತೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್, ಅಗೊಸ್ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್. ತ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ಆಮಿ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ಖಾಲಿದಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ತವಳ್ ಸಾಡೆಧಾ ವೊರಾಂ. ಅಬ್ಬಾಚಿ ಕೂಡ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನಸ್ರೀನಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಫೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾಲಿದ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ. ತೊ ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ಆಮಿ ಆನಿ ವಚುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಆಮಿ ಮುಂಬಯ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಪೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆ. ಸಮ್ಜೊನ್ ಪಳೆ. ಅಮ್ಮಾ ಕಿತ್ಲಿ ದುಖೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಚೀಂತ್. ಆಮಿ ವಚಜೆಚ್.’

ಆದ್ಲೊ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊ| ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಶ್ಣನ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ತವಳ್ಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊ| ಝಾಕೀರ್ ಹುಸೈನ್ ಸಾಂಗಾತಾ, 1967 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿಂ ವೊರಾಂ ಆಮಿ ಬೊವ್ ಕಷ್ಟಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಪರಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಅಗೊಸ್ತ್ ದೋನ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಜಹೀರ್ ಮಾಮು ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ತಶೆಂ ಈಷ್ಟ್‌ಮಂತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ ರಾತಿಚೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್. ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶಿಟಿಚೊ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರಾಚ್ಯೆ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊಚ್ ಖಾಲಿದಾಚೊ ಮಾಮ್, ಮಿವ್ಣೊ, ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ರುದಾನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಮ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಮಿ ತಿಕಾ ಭುಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅಮ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಸಯೀದ್, ಖಾಲಿದ್ ಆನಿ ಹಮೀದಾನ್ ತಿಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಹೀದಾನ್ ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾತ್ಲಿಂ. ಅಮ್ಮಾ ಮ್ಹಜೆಕುಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿ, ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಟ್ಟ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ‘ಅಬ್ಬಾಚ್ಯೆ ಮೊಗಾಚ್ಯೆ ಸುನೆ, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಪಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಹುಸ್ಕಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾಯೀ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಕಾಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ‘ಹಾಂವ್ ತಾಚೆವಿಣ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೊಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಣ್ಯೆಪರಿಂ ಪಳೆತಾಲೊ ತೊ’ ಹುಸ್ಕಾರ‍್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ‍್ನ್ ಉಲಯ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಕಾ ಕಶೆಂ ಭುಜೊಂವ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಅಮ್ಮಾಕ್ ಅಬ್ಬಾನ್ ರಾಣ್ಯೆಪರಿಂ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಹರ್ ಉತರ್ ಕಾನುನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತಿಣೆ ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ ತರ್ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾಲೆಂ; ಆನಿ ‘ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲಿಂ.

ಅರ್ಧಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನೀದ್ ನಾತ್ಲಿ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಹೆಂ ದುರಂತ್ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಉದ್ವೇಗಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಅಮ್ಮಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂನಾ. ತಿ ಆತಾಂ ಮಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ; ಥಕ್‌ಲ್ಲಿ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಸಾತೀ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ‍್ಪಣಾನ್ ತಿಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಖಾಲಿದಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಮಾತೆಂ ತೆಂಕ್ಲೆಂ. ‘ಕಾಕಾ, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ? ಅಬ್ಬಾ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಆನಿ ಪರತ್ ವೊಗಿ ಜಾಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ತಿಣೆ ಘೆತ್ಲೊ. ’ಬೊವ್‌ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್‌ಚಿ ಖುಶಿ. ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತುಮ್ಚಿ ಆವಯ್ ತಶೆಂ ಬಾಪುಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ :  ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ್ಣಾ ಆದ್ಲೆ ತೀನ್ ದೀಸ್ 

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ : ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಘಡಿ ಆನಿ ಯಾದ್‌ಗಾರ್ ಮರ‍್ಣಾಪುರ್ಶಾಂವ್

100% feel thumbs up. And how do you feel?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !