Trending Now

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೋಣ್ ಜಾತಲೊ ಸಾರಥಿ ?

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪಯ್ರಿ ಭಾ.ಜ.ಪ.ಚೆ ನವೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚೌತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲಲೆ ತೀನ ದಿಸಾಕ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೆ ಜಾಲ್ಲಲೆ ಮರ್‌ದಿವಸ್ ಫುಡಲೆ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕೆಲ್ಲಲೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಾಂದೆಗೆಲೆ ಹುದ್ದೆಕ ಪಾವಿಲೆ ಲೊಕಾಲೆ ಅವಧಿ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಆರತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ ಮಂಡಳಿ, ಸಂಸ್ಥಾ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಸಂಸ್ಥಾಚೆ ಮುಕೇಲ್‌ಪಣ ಸಾಂಬಾಳಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿರಿ ಸಕ್ಕಡಾಲೆ ದೊಳೊ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಟ ಹುದ್ದೆಂಕ್ ಮುಖೇಲಿಲೆ ನೇಮಖಾತಿ ಕರ‍್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕ್ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಕ ಫುಡಲೆ ಆದ್ಯತಾ ದಿತ್ತಾ ಮಣಚೆ ವಿಷಯ ಸರ್ವಾಂಕ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಲೋಕವೇದ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ಭಾಶಾಸಂಬಂಧಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ 14 ಆಸ್ಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವ್ನು ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ – ಸಾಂದೆಂಗೆಲೆ ಅವಧಿ 3 ವರ್ಷ ಉರತಾ. ತಾಜ್ಜೆ ಫುಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಡಲ್ಯಾರಿ ಯಾ ನವೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ರಾಜೀನಾಮಾ ದೀವ್ನು ವಚ್ಕಾ ಮಣ್ಚಿ ಅಘೋಷಿತ ಪದ್ಧತಿ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಹಾನ್ನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ದಿಲ್ಯಾ. ವರಲೆಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾಚೆ ಮುಖೇಲಿನ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ದಿಲ್ಲಲೆ ನಾ.

ಅತ್ತಾಚೆ ಪಾಂಚ್, ಸ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ವತಿನ ರಾಜ್ಯಭರ ಅಯೋಜನ ಜಾಲ್ಲಲೆ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವಚೆ ಅಕಾಂಕ್ಷಿ ಲೊಕಾಲೆ ಸಂಕೊ ಹೋಡ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಕೋಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ತಲೆ ಮಣಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆಕ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂತ್ ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ತಲೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಕ ಯೋಗ್ಯ ಕೋಣ ಆಸ್ಸಾ ಮಣಚೆ ವಿಷಯಾರಿ ಆರತಾಂ ಕುತೂಹಲ್ ಆಸ್ಸಾ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಚಾಂಗ ಕಾಮಕೋರ‍್ನು ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಂತ್ ಅಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಜಾದೂಕಲೆಚೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾಂವ್ ಕಮೋನ್‌ ಘೆತಿಲೊ ಮನೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂದಾಚೊ ಓಂ ಗಣೇಶ್. ಹಾನ್ನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಫಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 2017 – 18 ವರ್ಸಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಜೀವಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೇವ್ನು ಸಕ್ಕಡ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಕ ವಳಕುಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಮನೀಸ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ತೇರು ತಾಂಡಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ ಆಸ್ಸಾ.

   

ಅನ್ಯೇಕ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ವರಿಷ್ಠ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಜೊಡಿಲ್ಲೊ ಕಾರವಾರಾಚೊ ವಸಂತ ಬಾಂದೇಕರ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆವಪಾಕ ಸೂಕ್ತ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾನ್ನಿ ದೋನ್ ಆವದೆಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. 2018 – 19 ವರ್ಸಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕೊಂಕಣಿ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಚಿ. ದೇಶಾಚೆ ವೆವೆಗಳೆ ಭಾಗಾಂತ್, ಟಿವಿಂತ್ ಜಾದೂ ಕೋರ‍್ನು ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾಚಿ.

ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಂಸದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಆನಿ ಶಾಸಕ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಜಾವ್ನಾಶೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮೋಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಚೊ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ| ಚೇತನ ನಾಯಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಾಚೆ ಏಕ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. 2017ಚೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಜಾತ್ತಾನಾ ಹಾನ್ನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಕ ವಚ್ಕಾ ಮ್ಹೋಣು ಹೋಡ್ ಆವಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ. ಏಕ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನು ಹಾನ್ನಿ ವಾವುರ‍್ಲ್ಯಾಚಿ.

 

ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ದೊನ್ನಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಶೆಲೆ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕಾಂಕ್ಷಿಚೆ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಆಜಿಪರ‍್ಯಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಂಕಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂತ್ರ್ಯಾನಿ ಮನಕೆಲ್ಲೆರಿ ಹುದ್ದೊ ಮೆಳ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ.

ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ ಮೆಳ್ಚೆ ಅನ್ಯೇಕ ನಾವ ಕೊಡಿಯಾಲಾಚೊ ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜಾಚೊ ಅರುಣ ಶೇಟ. ಹಾನ್ನಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಉದ್ಯಮ ಕರತ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಸೇವಾ ಕರಿತ ಆಯ್ಲ್ಯಾಚಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವ್ನು ಹಾನ್ನಿ ಖೂಬ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಕಾಮ ಕೆಲ್ಯಾಚಿ. ಸಂಘಪರಿವಾರಾಚೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಾವ್ನಾಸಾಚಿ.

ಅಶೆಂ ಆಟ-ಧಾ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾರಥಿ ಜಾವಚಾಕ ತಯಾರ ಆಸ್ಸಾಚಿ. ಹಾನ್ನಿ ಕೊಣಿ ಜಾಲ್ಲೆರಿ ಕೊಂಕಣಿಕ ಬರೆ ಜಾತ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಣಾಕ ಆವ್ಕಾಶ್ ದಿತ್ತಾ ಮೊಣು ರಾಕುನು ಪಳೊವ್ಕಾ.

► ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ

[socialpoll id=”2561438″]
65% feel thumbs up. And how do you feel?
29 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
4 :cry: Sad
4 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !