ಮುಂಬಯ್ತ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 11 ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್

ಕವಿ , ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್, ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ದಿವೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಆಯ್ತಾರಾ 2019 ಅಗೋಸ್ತ್ 11 ವೆರ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕೇವ್ಸ್ ರೋಡ್, ಅಂಧೇರಿ (ಮುಡ್ಲಾ) ಗ್ಯಾನ್ ಆಶ್ರಮಾಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 11.00 ಪಾಸುನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4.00 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಚೊಂ ಸಂಘ್, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋನ್ಸ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಅರ್ಜುನ್ – ಹೆ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ‘ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಫುಡಾರ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಚೊ ಆಸೊನ್ ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆತೆಲೆ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ನಮಾನ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ, ನವ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ತ್‌ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯ್ತ್‌ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಜೆಕಾರ್ ಆನಿ ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಹಾಣಿ ಮಾನಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !