ಆಮಿ ಆಟಿ ಸೊಣಾಚೆ ಜಣ್

ಮಿ ಆಟಿ ಸೊಣಾಚೆ ಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ. ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ರೊಮೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ‍್ದೆಂ ಸಹಸ್ರ್‌ಚ್ ಉತರ‍್ಲೆಂ ಆನಿಕಿ ಹೊ ‘ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ’  ‘ಮಾಲ್‌ಕ್ರಿಯಾದ್’ ಆಟಿಸೊಣಾಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಾದ್ರಿಮಾದ್ರಿ ನಾಕಾರ್ ಬೊಟಾಂ ದವರ‍್ತಿತ್. ತೆಂ ಆಸುಂ, ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲೆಂ ಮಾಲ್ತೆಕ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ನಾ’ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ದುಬಾವಿ ತೊಮಾಸಾಸವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಥಾನಾಯೆಲಾನ್ (ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಕಳ್ನಾಶೆಂ ನ್ಹಾತಾನಾಂಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ನಾಂವ್ ಬಾಡ್ತಾಲೊಂವ್- ಬಾರ್‌ತಾಲೊಮಿಯೊ). ಕೆನರಾಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ತರಿ ಘಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಹ್ಯಾ ಕೆನರಾಕ್ (ಕೆನರೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಮ್ಹಣ್ ಅರ‍್ತ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳೆಕ್ ಕೆನರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್) ಆಮಿ ‘ರುಂದಿ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಚಿ ದರ್‌ಯಾವೆಳೆಚಿ ಮಯ್ದಾನ್ ಸುವಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ (ನ್ಯಾರೋ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್) ಅಸಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್‌ಸುವಾತೆಂನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಫಳಾದಾಯಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮೊಟ್ವೆ ಗುಡೆದೊಂಗೊರ್ (ಲೋ ಹಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಮಯ್ದಾನ್ ಸುವಾತ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೃಷಿ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಪಿಕ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಹಾತಾ’ತೊಂಡಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉರ‍್ತಾ, ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಚಾನಾ, ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಚಾನಾ ದೆಕುನ್ ಲಾಬ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಆನಿ ದುಡು ಉರಾನಾ, ರಾಜಾಂ ರುಪಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಭಾರತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ರಾಜಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನೀ ಸುವಾತೆಂನಿ ರುಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಾಗೊಳಿ ಜಾಯ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಲೋಕ್ ಸಹಜ್ಪಣಿಂ ಸಾಹಸೀ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಹೆರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಹೊಂದ್ವಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೆನರಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಾಹಸಿ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ದರ್‌ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗುನ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ನವಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ, ದರ್‌ಯೊ ಉತ್ರುನ್ ವಚುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧ್ಲೊ. ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ತಾಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಹಾಲುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಿಂನಾಂತ್. ತಾಕಾ ಘರ್ ಬಿಡಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಉಣೆಂ ಪುಟಾಯೆಚಿ ತರಿ ತಿಚೊ ತಾಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಕುಮೆರಿಂತ್ ರಾಂದ್ವೊಯೆಚಿ ಸಾಗೊಳಿ ಕೆಲಿ. ಗುಡ್ಯಾಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾಡ್, ಮಾಡಿ, ಕೆಂಳ್ಬೆ ಘಾಲೆ ಆನಿ ಪಾಚ್ವ್ಯಾನ್ ಧರ‍್ತೆಕ್ ನ್ಹೆಸಯ್ಲೆಂ [ಭಾರತೀಯ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಲಯ್ತಾ ತ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕ್ ಶ್ರೀ {ಸಂಪತ್ತಿ-ಶ್ರೀದೇವಿ} ಆನಿ ಹ್ರೀ {ಭುಂಯ್-ಭೂದೇವಿ} ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೆಕ್ ಲಜ್ ನಾಂ ತಿ ಕೊಣಾಹಾತಾಂತ್ ತರಿ ವೆತಾ, ದುಸ್ರೆಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಲಜ್ ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸಾಡ್ಯಾಂತ್ ನೆಟಯ್ಜೆ ಖಂಯ್]

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಚೊ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊಕೀ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ತಾನೆಂತ್ ದವರ‍್ಲೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಉದ್ಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಜಾಲೊ, ಬಡ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಪರಿಂ ಉಜ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಜಾಲೊ ನಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಆದ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ನಂಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ನಂಯಾಂಕ್ ಪೋಯ್ರ್ ಪೋಯ್ರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿನ್ ದೆಕ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್, ನಂಯೊ ಉತರ‍್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ನಂಯಾಂಚೆ ಉದಕ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಘರಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ಖುಣಾಂ ತಶೆಂ ಆಮಿ ಮಾನ್ತಾಂವ್. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ದಿತಾಲ್ಯಾಂವ್, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಭರ‍್ತಿ ತಾಂಬಿಯೊ ಆನಿ ಪಾನ್‌ಪೊಡಿಂಚೆ ತಬಾಕ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಯ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಲಾವ್ದಾತೋ ಸೀ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಆದಿಂಚ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಮಾತಿ ಮುಡ್ಡುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಆಮ್ಚಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ವರಸ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಪಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಬೆಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ‍್ತಿಂಗೊಳ್, ಆಟಿ, ಸೊಣ್, ನಿರ‍್ನಾಳ್, ಬೊಂತಿಂಗೊಳ್, ಜಾರ‍್ದೊ, ಪೆರಾರ‍್ದೊ, ಪುಂಯ್ತೆಲ್, ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ, ಪಗ್ಗು, ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಬಾರಾ ಮ್ಹಯ್ನೆ. ಬೆಶ್ಯಾಂತ್ (ಮೇ-ಜೂನ್) ಗೀಮ್ ಎಕ್ದಮ್ ತಾಪುನ್ ಮುಗ್ದಾತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಧಗಿನ್ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಯೆತಾ. ಕಾರ‍್ತಿಂಗೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಟಿ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾತಾ. ಸೊಣಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಬೆಸೊ, ಕಾರ‍್ತಿಂಗೊಳ್, ಆಟಿ, ಸೊಣ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಮ್ಹಯ್ನೆ. ಸುಗ್ಗೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಗೊಳೆಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಮುಗ್ದಿನಾಶೆಂ ಪಾಗ್ಗುಂತ್ ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ‍್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹಾಕಾಚ್ ‘ಸುಗ್ಗೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಾಗ್ಗುಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ‍್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾದ್ ಜಾಲಿ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೆ ನವ್ಕರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಾಗ್ಗುಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ವಾಲಿರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮೊಗಿಂ, ನೆಜಿ ಬಾತಾಕ್(ಲುಂವ್ಣೆಕ್) ವಚುನ್ ಕುಲಿಂತ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಟಾಂಬೊ ಆನಿ ಉಕ್ಡೊ ತಾಂದುಳ್, ಪೊಣ್ಸಾಚಿಂ ಭಿಕ್ಣಾಂ, ಮಿಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಗರೆ, ಕೊಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ತೊರಾಂ, ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಿ, ಮಾವ್ ಆನಿ ಚರ‍್ಕಾಂಡ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಸವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ತರ್ ಆಂಬ್ಯಾ ಗಿರೊಪ್ ಉಕ್ಡುನ್ ಸುಕೊವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಸಾಟ್, ಪೆಂಟೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸುಕೊವ್ನ್ ದವರ‍್ಲಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ, ತರ‍್ನ್ಯಾ ತೊರಾಂಚಿಂ ಸೊಲಾಂ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಸಂಪತ್ತಿ.

ಆದಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಎಕ್ಪಾವ್ಟ್ ಧರ‍್ಲೊ ತರ್ ನೊಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಸುರ್‌ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ‍್ಣಾಚಿ ಸಾವ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ಧರ‍್ತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾನಾಂ ‘ರಾಂದ್ಣಿಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಭಿಕಾಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ‍್ಚೆಂ ಮೆಟ್ ದೆಂವ್ಚೊಂ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತಾಲಿ. ಪಾಗ್ಗುಂ ಬಾಂದುನ್ ದವರ‍್ಲಲೆಂ ಬೆಶ್ಯಾ ಕಾರ‍್ತಿಂಗೊಳಾಂತ್‌ಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಆಟಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉರ‍್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಭುಕೆ-ಉಪ್ವಾಸಾಂಚ್ಯಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆ ದೀಸ್. ತರಿ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ವಾಸ್ ಪಡುಂಕ್ ಸಾಧಾರ‍್ಣಾಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಲೊ. ತೆಣೆಂ ತೆರೆಂ, ಹೆಣೆಂ ಆಳುಂ, ರುಕಾ’ಳುಂ ಕಿರ‍್ಲಾತಾಲೆಂ, ತಾಯ್ಕುಳೊ ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಲೆಂಕ್ರಿ ವಾಶ್ಯಾ ಮುಳಾಂನಿ ಕೀರ‍್ಲ್ ಮುಂಗ್ಗೆತಾಲೊ, ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಕ್ ಭುಂಯ್ಪುಟಾಂ- ಕಳ್ಳಾಲಾಂಬ್- ಆಳ್ಮಿಂ ಉದೆತಾಲಿಂ, ಮುಸ್ಕಾರುಕಾಕ್ ನವೊ ಪಾಲೊ ಆಂಕ್ರೆತಾಲೊ. ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂನಿ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ, ಉಬ್ರಾಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ಗೆ-ಗುಲಿಯೊ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ ಪೊಣೊಸ್ ಉರ‍್ತಾಲೆ. ತಾಂತುಂಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭುಕ್ ತಿರ‍್ಸುಂಚಿ ಅನಿವಾರ‍್ಯತಾ ಆಸಾ ಜಾತಾಲಿ ತ್ಯಾ ಆಟಿಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಗುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆರ್ ದೇಡ್ ಶೆರ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಪತ್ರಾಡೆ ಜಾತಾಲೆ, ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಪತ್ರಾಡೆ ಪಾತಳ್ಯೊ ರುಚಿಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಉಣ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾತಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣುನ್.

ತ್ಯಾ ಆಳ್ವಾ ಖೊಲ್ಯಾಚಿ ಚಟ್ನಿ ಜಾತಾಲಿ, ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕಿಮ್ಚುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂತಾಣಿಂ (ಭಿಕ್ಣಾಂ) ಘಾಲ್ನ್ ಸುಕೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲೊ ಉಜೊ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಿ ತರಿ ಏಕ್ ವಾಟ್. ಕಾರೆಣ್ಯಾಚಿ ಚಟ್ನಿ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬಿಂಡ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆಂಕ್ರೆಂಚಿ ಚಟ್ನಿ, ತಿತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಕೊಳೆಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ದೋನ್ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಿಕ್ಕ್ ಏಕ್ ಚಟ್ನಿ, ತಿಕ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ನಾರ್ಲ್‌ಚ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಖರ‍್ಚುಂಚಿ ಅನಿವಾರ‍್ಯತಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಚಟ್ನೆನ್ ಜೆವಣ್ ಸಂಪೊಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆವಯ್ಚಿ ಆಶಾ.

ಹ್ಯಾ ಆಟಿಂತ್ ಭುಕೆಜಾಳ್ ಮಾರುಂಕ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕುತ್ತೊ ಸುರು ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಟಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಸೆ ದೀಸ್ ಸಾತಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಚೊ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ವಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತೆಚ್ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಆಷಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಡ್ಗಾಚೆ ಲೆಕ್ತಾತ್ ತಾಕಾ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಟಿಂತ್ ವೊತ್‌ಯಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಸ್‌ಯಿ ವಿಪ್ರೀತ್. ತ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾರ್ ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಹಜ್ ಘುಸ್ಪಾಗೊಂದೊಳೆಂತ್ ಪಿಡಾ ಚಡ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಆಟಿ ಆಮಾಸೆಚೊ ಕಸಾಯ್ ಆನಿ ಭುಂಯ್ಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ. ತ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್‌ಧ್ವಾರಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಟಿ ಆಮಾಸೆಚೊ ಕಸಾಯ್ ಸಾತಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಚೊ. ರುಕಾಚಿ ಸಾಲ್ ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತರಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುರ್‌ಯೊ ಬುಡ್ತೆಚ್ ರುಕಾ ಲಾಗಿಂ (ವಿಣ್ಗೆಂಚ್) ವಚುನ್ ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತುಜಿ ಸಾಳ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೆತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಜೆಂ ವೊಕತ್ ಜಾಯ್, ತುಕಾ ದುಕಯ್ನಾಶೆಂ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ತಾಂ…’ ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ರುಕಾಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾತಾನ್ಯಾಕ್ ಕೊಯ್ತೊ ಲಾಯ್ನಾಶೆಂ ಧಾರಿಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾನ್ ತಾಚಿ ಕಾತ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆಟಿಕ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಯೆರ್ (ಕುಳಾರಾ) ಧಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಡ್ಲಿ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಝಳ್ಕಾತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುನೆನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ- ಸುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಯೆರಾ ವೆತಾನಾಂ ಧುವ್ ಘರಾ ಯೆತಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತರಿ ಸಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುನೆನ್ ತೆ ಪಳವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಣ್ಕುಂಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಆಟಿಂತ್ ಘೊವ್ ಭಾಯ್ಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸುನ್ ಖಾಟಿಯೆ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುರ‍್ವಾದಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಭುಂಯ್‌ಪಡ್ಚೆಂ ಮಾರ್ಚ್ – ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ (ಸುಗ್ಗಿ – ಪಗ್ಗುಂತ್) ಜಾತಾ. ತೊ ಗಿಮೆಚೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಳಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್‌ಯಿ – ಆವಯ್ಕ್‌ಯಿ ಪಾಡ್ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸುಗ್ಗಿ-ಪಗ್ಗುಂತ್ ಸಾಗೊಳೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ವಾವ್ರ್ ಚಡ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂಳ್ತಿಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ‍್ಚಿ ತರಿ ಕೊಣೆಂ ?

ಆಜ್ ಆಟಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಖಾಣಾಂಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೋಣ್ ತರಿ ಆಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ದಬಾಜ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕೀ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಟಿ ದುಕಿಂಚೊ, ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ. ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಖಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕಾಮಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಿಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳು ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ ಹಳ್ತ್ ಚುಕುನ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆಚೊ ಕಾಳ್, ಆಟಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾರ್ಲ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಡ್ಬೊಸರೆ ಚೆರ‍್ಕೆ ಹಳ್ತ್ ಚುಕುನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆಚೊ ಕಾಳ್. (ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಹಳ್ತ್ ಚುಕುನ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಡ್ ಎಕಾ ಮೊಡ್ಲಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ಲಾಂ) ಆಟಿಂತ್ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಪಿಡಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಯ್ಜಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂನಿ ಪಿಡಾ ಉಲ್ಬಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ರಡ್ನೆಂ ಮಾಗಿರ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್, ತೇಂಯಿ ಚುಕುನ್ ವಚಾನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಮೊಟಿ ಮೂಂಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾ ಕುಂಟಿಯೆಕ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಕಾಳ್.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಟಿಚಿ ಆಸಾ ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ. ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭರುನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ತೋಡ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಗಾದೆ. ಆಂಗ್ಣಾ ಮುಕ್ಲೊ ಸೊಪೊ ಉಗ್ತೊ ಉಗ್ತೊ, ಪಾವ್ಸಾ ಶೆಳೊರ್ ಸೊಪ್ಯಾಂತ್. ಥಂಡ್ ಆನಿ ಶೆಳ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಗೊಡ್ (ಉಜ್ಯಾ ಆಗ್ಟೆಂ) ಘಾಲ್ನಾಶೆಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಆಗೊರಾಂತ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಭಿಕ್ಣಾಂ, ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಾಜುಚಿಂ ಪೊಕಾಂ. ತುಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಸೊಡಯ್ತಾಲಿ. ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ವೋಡ್ ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂಚ್ ಬಳ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

ಖಂಯ್ ಗೆಲೆ ತೆ ದೀಸ್? ತವಳ್ ಪೊಟಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಮತಿಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಸಂತೊಸ್, ಸವಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೀಟ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ‍್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗರ‍್ಜೊ ಘರಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪುರ‍್ತಿ ಜಾತಾಲ್ಯೊ ತರಿ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಮೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಲಾನ್ ಯೆತಾತ್ (ಪಾಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಎಸಿ ರುಮಾಂನಿ ಆನಿ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಧುಳಿವಾಳಿಂತ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಕರಾಂದಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ) ತರಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಯ್ಕುಳೊ ಖಾವ್ನ್ ತರಿ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್-ಕುಡಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಹಜಾರಾಂಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಖಾವ್ನ್‌ಯಿ ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೊ ಮೊಸೊರ್, ದುಬಾವ್, ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಜಾತಿ-ಧರ‍್ಮಾಂಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಸ್ತಾ ತೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಆಟಿಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ – ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಕ್ ವೊಕತ್ ಕರ‍್ಚೊ ಸಾತಣ್ಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಮೆಳಾತ್ ತರಿ ಖಂಯ್?

► ಪ್ರೊ| ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

 

57% feel thumbs up. And how do you feel?
12 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
7 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. ಜಯಶ್ರೀ ಶಾನಭಾಗ

    ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಿಂತ್ ಬೋಗ್ಲೆಲೆ ದಿಸಾಂಚಿ ಸುರಬೂಸ ಆಶಯೋ ಯಾದಿ ಕಾಳಜಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಖತ್ಖತುನ ಆಯ್ಲ್ಯೊ! ಹುನಹೂನಿತ ಪರಬಿ.

  2. Vincent Castelino, Pernal/Mumbai

    This one I liked the most. Till I completed my studies (graduation), I have lived and loved too the practical village life and experienced the hard reality of a farming community or family. Gone are the days. It remains just history in books and articles for the present and future generations. We were blessed to live those moments of village life. Thank you KITTALL for reminding those old days & moments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !