ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್

ವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ತಶೆಂ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ. ಎ., ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಘಟಕ್, ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್, ಕೇರಳಾಂತ್ ‘ಮಹಿಮಾ’ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ನವಾಯತಿ ಮೆಹಫಿಲ್ – ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಣಾ ಖರ್ಚ್, ರಾವ್ಪಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಳಯ್ತಲೆಂ. ಫೈನಲಾಂತ್ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮೀರಾರೋಡ್, ಕಾಂದಿವಲಿ ಆನಿ ಜೆರಿಮೆರಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಗೋಸ್ತ್-ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆ.

ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಪಣ್ಜೆಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಟಿ. ಬಿ. ಕುನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆನಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಗ್ಯಾನ್‌ಮಂದಿರ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ತಲೆ.

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಕೇರಳ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಸೈಂಟ್ ಬಾರ್ಥೊಲೊಮೇವ್ ಕೊವೆಂತ್, ಬೆಳಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ: 2 ವೊರಾಂಚೆರ್ ‘ಮಹಿಮಾ’ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಜಯನಗರ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಒಕ್ಟೋಬ್ರಾಚ್ಯೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಶೆಂಬ್ರಾಂತ್ ನವಾಯತಿ ಮೆಹಫಿಲ್, ಭಟ್ಕಳ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಲಿ.

ಉಡುಪಿಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್‍ಚ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ. ಉಡುಪಿ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂತರ್ ತಾಂಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸರ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸುನ್ ತಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ದಿತಲೆಂ.

ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಫೈನಲಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತರ್ ದೋನ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತರ್ ತೀನ್ ಕವಿತಾ, ದಶೆಂಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ►

Kavita Trust,
403, Venus Prime,
Kadri Kambla Road, Pinto Lane,
Bejai, Mangalore – 575004.

ಈಮೇಯ್ಲಾ ದ್ವಾರಿಂ ಧಾಡ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಂವ್.

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ www.kavitaa.com ತಶೆಂಚ್ www.youtube.com/c/KavitaTrust ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !