ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ‘ವೀಟ್’ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚೆಂ ‘ಕೀಟ್’ – ಕಂತಾರ್

ಸಿನೆಮಾ : ಕಂತಾರ್ 
ಬ್ಯಾನರ್ : ಜ್ಯಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ಸ್ 
ನಿರ್ದೇಶಕ್ : ನಿಲೇಶ್ ಮಲ್ಕರ್
ಗಿತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ತೊಮಾಝಿನೊ ಕಾರ್ಡೊಜೊ
ಸಂಗೀತ್ : ಆದಿತ್ಯ ಭರ್ವೆ 
ಪ್ರಮುಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ : ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೊಫ್, ನೊಯೆಲ್ ಶೊನ್
ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ : ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ (ಸಿನೆಪೊಲಿಸ್ 3.50 p.m, ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಸ್ 7.45 p.m.) ಉಡುಪಿಂತ್ (ಐನೊಕ್ಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ 2.10 p.m) ಗೊಂಯಾಂತ್ (ಐನೊಕ್ಸ್ ಪಣಜಿ 8.15 p.m.) 

ಕಿಟಾಳ್ ರೇಟಿಂಗ್ : ✪ ✪ ✪ ✪ 

ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾನ್ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ ಜೆನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆಂ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ,  ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ, ನಟನ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಎಕುಣ್ ಸಿನೆಮಾನ್ ನಿರಾಶಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸಂಗೀತಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಐಶ್ವರ‍್ಯ ರೈನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಲ್, ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮೋಶಿ ತಸಲಿಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಖಿಣಾಕ್ ಉಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆಂಚ್ ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೊಫಾನ್ ಅಬಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೊಲ್ ಕರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಯ್ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಸಂಬದಿತ್ ಹಜಾರೊಂ ಸಿನೆಮಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಕತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಮಾತ್ ಉಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ – ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ‘ಸಂಗೀತ್’ ಜಿಣ್ಯೆಸಂಕಷ್ಟಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್‌ಚ್ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತೀ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ಕಂತಾರ್ – ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಆಂಜೆಲಿಕಾ (ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ) ಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಚಿ, ಸಂಘರ್ಷಾಚಿ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸೊಂಪೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಣಿ, ವೆಪಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಭರುಂಕ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ – ಭಾಟ್, ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್, ದಾಕ್ಟಿ ಭಯ್ಣ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಪಯ್ಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್, ಪಾಂವಾಂಚೆಂ ದುಕಾನ್ ಚಲಯ್ತ್ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್, ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಧಖೊ, ಭೊರ‍್ಯಾವಯ್ರ್ ಭೊರ‍್ಕುಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ಆನಿ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ವಿಬಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ – ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಅಂಜೆಲಿಕಾಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ‘ವೀಟ್’ ಹಾಡಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ತಸಲೊ, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡೊನ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ‘ಕಂತಾರ್’ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚೊ ಅಮ್ಸೊರಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯೆಚ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಂಜೆಲಿಕಾಕ್ ಜೊರ್ಡಾನ್(ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೊಫ್) ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಂಟ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ( ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳಯ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲೊ – ಸಿಸಿಡಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ತ್ಯೆ ಎಕೆ ಅಸ್ಕತ್ ಘಡ್ಯೆ ಜರಿ ತಾಕಾ ಜೊರ್ಡಾನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಾಂಟ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್? )

ಮೊಟ್ಯಾ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪರಿಹಾರ್ ಧನಾಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್, ಅಂತೊನಿ(ನೊಯೆಲ್ ಶೊನ್) ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕಲಿತ್ ಮೊಗಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಅಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಜಾಂಟೊ ಜೊರ್ಡಾನ್ ಕಶೆಂ ಅಂಜೆಲಿಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವೀಟ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಕಂತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿಚ್ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಪರಿಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ವೀಟ್ ಯೇವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಂತಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್, ಜೊರ್ಡಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಂಟ್ಯಾಚಿ ವರ್ತಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಹೆಂ ಸತ್ ಕಂತಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ / ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್  ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ನಾಂತ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಲಗ್ತಿ, ಬೋವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ನಯ್ ತರೀ, ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ , ಟಿಕೆಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ , ಪೇಸ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್, ಪಳವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಿನೆಮಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಿಲೇಶ್ ಮಲ್ಕರಾಚಿ ಹಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಳ್ ಕಾಣಿ ಜ್ಯಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಚ್ಯಾ/ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜರಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್, ತೊ ವಾ ತಿ, ಇಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ ಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಲೊಕಾನ್ ಹಾಸಜೆ, ಇಲ್ಲೆಂ ಫೈಟಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಆಡಿಯನ್ಸಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟಿಜೆ, ಏಕ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಶಿಲೊಣ್ಯೊ ಮಾರಿಜೆ, ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ, ಪಾದ್ರಿಂ – ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೇಜೆ ಆನಿ ಮಿಸಾರ್ ಎನಾಂವ್ಸ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ‘ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್’ ಕರ್ನ್, ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ತಿಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಜ್ಯಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಫಕತ್ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಅಪುಟತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಥೊಡೆಕಡೆ ನಾಟಕೀಯ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸಂಬಾಷಣಾಂತ್ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕತಾ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಂತೀ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತೊಮಾಝಿನೊ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಥಿಯೆಟರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಗುಣ್ಘುಣೊನ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ತಸಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕತಾ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆದಿತ್ಯ ಭರ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಆಜ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಧುರತಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಲಾ ತರ್, ಎಸ್ತೆರ್, ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೊಫ್ ಆನಿ ನೊಯೆಲಾನ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಆವ್ಧೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಾ ಘರ್ ಮ್ಹಾಲಕಿ ಆಂಟಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಖೂಬ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಜೋರ್ಡಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೋಫ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಚೆಸಾರ್ಕೊ ಜೋರ್ಡಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಳಾಂತ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರತಿಸವಾಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪದಾಖಾತಿರ್ ಲೊರ್ನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರಜ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲಿ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್  ಪ್ರತಿಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾಂತ್.

ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಮುಕೆಲ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಡೆ ಎಸ್ತೆರಾನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರೀ, ಕಾಣಿ ಜ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ತಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚಿ ಬೊಲಿ ಸಂಭಾಷಣಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್  ಸಹಜತಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಕೂಚ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಮೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಮೀ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕಾಣಿ ಭಂಗಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಮಾಣ್ಸುಗೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಮೀ ಬೇಶರ್ತ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್‌ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಭೊಗ್ತಾ.

ನಿಲೇಶ್ ಮಲ್ಕರಾನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೊಫ್ ಆನಿ ಸೀಮಾ ಬಿಸ್ವಾಸಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಲ್ ಕರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಕ್ ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೊಫಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾಯ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಚಡುಣೆ ಸಂಗೀತಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪರತ್ ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರೊಫಾಕ್‌ ಘಾಲ್ನ್ ಚಡುಣೆ ತ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಿನೆಮಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಂಗೋವರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಏಕ್‌ಚ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನಿಲೇಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚಿ ನೋಂದ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್?  ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂಯ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಖುಶೆಚಿ. ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ಪರ್ಬಿಂ.

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

Kittall Rating Scale : 
✪ Poor ✪✪ Below Average ✪✪✪ Average ✪✪✪✪ Above Average ✪✪✪✪✪ Excellent

[socialpoll id=”2562559″]
80% feel thumbs up. And how do you feel?
4 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !