ಚಾಯೆಕೊಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಕಾಫಿ ಬಲಿ ?

ಸಿಸಿಡಿ ಸಂಸ್ತಾಪಕ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ನಿಗೂಡ್ ಮರ‍್ಣಾನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ನಿತಿ ವೆವಸ್ತೆಚೆರ್ ಉಬಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಸವಾಲಾಂ ವರ್ಗ್ ಅಸಮಾನತಾವಯ್ರ್ ಉಬಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಆದಾಯ್ ಸುಂಕ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ, ರಾಜಕೀಯ್ ಧ್ರುವಿಕರಣಾಂ ಆನಿ ಸಮೀಕರಣಾಂಪ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗ್ ಆನಿ ಜಾತಿ ವೆವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಕೊಸಾನ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಪಾಸುನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥ್‌ವೆವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಡ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಆನಿ ಜಾತಿ ಮಾಫಿಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಚೆಂ ಮರಣ್ ವರ್ಗ್ ಜಾತಿ ಮಾಫಿಯಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ.

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ತಶೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಫಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಪೀವನ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಶಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಫಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತಾಚೆಂ ಪೀವನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಬ್ರಿಟಿಶ್ ದೇಶ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೆಂ ಅಂತಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ದಕ್ಶಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆತಾಂಯ್ ಫಕತ್ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಚಾಯೆಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಫಿಯೆಚ್ಯಾ ತುಲನಾಂತ್ ಚಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಅಂತಸ್ತಾಚೊ ದರ್ಜೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಾ – ಸಕಯ್ಲೊ ಮದ್ಯಮ್ ವರ್ಗ್, ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರ‍್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ಚಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ ದೆಕುನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಚಾಯೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಸತ್.

ಪುಣ್ ಭಾರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಜಣಾಸಂಕೊ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖೊಲಾಯೇನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ನೊವೊದ್ ಠಕ್ಕೆ ಲೊಕಾಕ್ ಚಾಯೆಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪಿಯೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನೀದ್ ಕಶಿಯ್ ಸುಟನಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಕಾಡೆಯ್ ಸುಟನಾ. ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಗಲ್ಲೆ-ಗಲ್ಲೆಕ್ ಚಾಯೆಚಿಂ ದುಕಾನಾಂ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದಫ್ತರಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಚಾಯ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಚೆಡೆಯ್ ಆಸಾತ್. (ಬಾಳ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಅಶೆಂ ಚಾಯೆಚಿ ಕಿಟ್ಲಿ ಆನಿ ಗಿಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಲ್ಯಾ ಬಹಾದುರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಫ್ರೀ ಚಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಸವೆಂ ಸುಟ್ಕೆಝುಜಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಎಕಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ!) ಚಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ವೊರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೊಕಣಾಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಸಂಕೊ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಳ್ಳೆ-ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಆಸಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಲೊಕಾಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜೊನ್, ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರ‍್ನ್, ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ‍್ನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಂತ್‌ಪ್ರದಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ್. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚ್ಯೆ ಕಾಫಿಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚ್ಯೆ ಚಾಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಕ್ – ಹೊ ದೇಶ್ ಉತ್ರಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನಾದಿಸ್ತಿ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಗುಜ್ರಾತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮುಳಾಂನಿ ಭರ‍್ಲಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಚಾಯ್‌ವಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪಂತ್‌ಪ್ರದಾನ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಪಾಸುನ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಚಾಯ್‌ವಾಲೊ, ಫಕತ್ ದುಡ್ವಾದಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಚಾಯ್‌ವಾಲ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಪಂತ್‌ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಲ್ಲೆ-ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ’ಚಾಯ್ ಪೆ ಚರ್ಚಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ, ನಾಕೆ ಉಣೆ ನಾಂತ್, ನಾಕ್ಯಾಂನಿ ಚಾಯೆಚಿಂ ದುಕಾನಾಂಯ್ ಉಣಿಂ ನಾಂತ್. ದೋನ್ ರುಪಯಾಂಚಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವೊರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊಯ್ ಯತೇಶ್ಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೋದಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ, ಮ್ಹಜೊಚ್ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಮತ್ ದೀವ್ನ್, ದೆಶಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆಂಚ್. ಜಯ್ತ್ ಚುನಾವ್ ಸಭಾ ಆಪಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಭರ‍್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಣಿಂ ಸದಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್, ತಾಣಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಿಲಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಯೆಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಿಕ್ಚಿ ಆನಿ ಪಂತ್‌ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ದೆಶಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ದೆಶಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಚಾಯೆಚೊ ದರ್ಜೊ ಇತ್ಲೊ ವಾಡ್ಲಾಗೀ – ಹರ್ ಚಾಯ್‌ವಾಲೊ ದೆಶಾಚೊ ಪಂತ್‌ಪ್ರದಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಮಾನ್, ಹಂಕಾರ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಆತಾಂ – ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಚಾಯ್‌ವಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಂತ್‌ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಉದೆತಲೆಂಚ್.
ಜಾಪ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪಿ – ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಾಚೊಗಿ, ಅಸಹಾಯಕತೆಚೊಗೀ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ’ಚಾಯೆಚಿ ಕಿಟ್ಲಿ ಆನಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಯೆಚೆ ಗಿಲಾಸ್’ ಘೆವ್ನ್, ತೆ ರಾತೋರಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ, ಕಶೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಿಕೊನ್ ಪಂತ್‌ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಫುಂಕ್ಯಾಸವಾಯ್ ವಾಪಾರ‍್ಲೆಂಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾನ್, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ’ಕಾಫಿಯೆಚೆ ಬಿಯೊ ಆನಿ ಕೊಪಾಂ’ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್ ತೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿಚ್ ಆಡವ್ ದವರ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಪಾರ‍್ಲಿಂ.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ – ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ‘ಚಾಯ್’ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಖರ್ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲೊ ಕರುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಆಜ್ ದೆಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತೇ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕರೊಡ್ ರುಪಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಪಾಂನಿ ಚಾ ಪಿಯೆತಾ.

ಆನಿ – ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ‘ಕಾಫಿ’ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಖರ್ಚುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲೊ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮೊಡೆಂ ಜಾಲಾ. ಸಿಸಿಡೆಂತ್ಲೆ ಗಿಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಭಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಶೀತಳ್ ಕ್ರೂರತಾ ಅಶಿಚ್ – ತಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾ, ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಂಕೇತಾಂಕ್ ನಿಮ್ನ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡಿನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಯಂತ್ರಾಂ ವಾಪಾರುನ್ ಆಪಡ್ಲಲೆ ಹಾತ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಕಾತರ‍್ನ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ತೆ ಸಂಕೇತ್ – ಗಾಯ್ ಆಸೊಂ ವಾ ಕಾಫಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ – ಸಿದ್ದಾರ್ಥಾನ್, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ‘ಸಂಕೇತ್’ ಆಪಡ್ನ್, ಆಪ್ಣಾತಸಲ್ಯಾಂಸಂಗಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಚ್, ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿಗಾಯ್?

► ಎಚ್ಚೆಮ್

54% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
0 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Dr Gerald Pinto

    Good analysis between Chayavala and coffeevala. Hre political power and capitalism are synonymous. Sidhartha’s innovative business which gave bread and butter to thousands. It very difficult honest people to survive and succeed without political patronage. One can’t be honest if you are patronized by politicians.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !