Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಮಿರೆತಾಚ್ಯಾ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖಾಯಿಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಾಯನ್ಸನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಡೊ | ಜಿತಾ ಲೋಬೊ ಗಾಂವಾನ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ಚಿ. ತಿಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಮ್. ಎ. ಸನದ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯಿ ಯುವಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಅಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ತಿಚಿಂ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಜರ್ನಲಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಂತು ತಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಿಕಾ ಆಂವಡ್ಚೊ ಪ್ರಕಾರ್. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ನಾಜುಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ತಿಗೆಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ನಿಶೆಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ದೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವ. ದೊ| ಸಿಲ್ವಾನ್ ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊಂ ಜಮೊ  ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ನಾಂವಾರ್, 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕಾಣಿಯೊ ಸಗ್ಳೆ ಕಾಣಿಯೊ ಲೇಖಕಿಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

► ಸಂಪಾದಕ್

ZitaStory
Illustration : Dr. Zita Lobo.

“ತೊ ನಗ್ ದಾಕಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ” ಲತಾ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ ಪ್ರದರ‍್ಶನಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ ದಾಕವ್ಣೆಕ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟಾ’ಕುಶಿನ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯಿತ್ತ್. ‘ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾ’ನ್ ಸಗ್ಳಿ ‘ಟ್ರೇ’ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಯಾಂತ್ ದವರ‍್ಲಿ. “ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಪಡ್ತಾ?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯೆ ಖಾಡ್ಕೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಿಕಾ ವೊಂಬ್ಲಿ. ಚೆಸ್ಮಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಬಾರೀಕ್ ದಿಶ್ಟಿಚೆ.

“ತೊ ನಗ್,” ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ ತಿ ಎಕಾ ‘ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟಾ’ಕ್ ಬೋಟ್ ದಾಕವ್ನ್. ತೊ ನಗ್ ತಾಣೆಂ ತುಕ್ಲೊ, ಮೆಜ್ಪಾಯಂತ್ರಾಚೆ  ‘ಬಟನ್’ ದಾಂಬ್ಲೆ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ “ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್?” ಆನ್ಯೇಕ್ ನಗ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಣೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ದಿಲೊ. ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಡಿಜಾಯ್ನ್’ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳಿ.

ಪರ್ತುನ್ ತುಕ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೋಲ್ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ ‘ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾ’ಕ್. ತೊ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ: “ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್.”

ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ ತೊ: “ಮದಾಮ್, ಹೊ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಬರೋ ವೊಂಬತಾ.” ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ. ಲತಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೆಲಿ.

“ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಮು?” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ, “ಬೋವ್ ಆಕರ್ಶಣಾಚೊ ನಗ್.”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ,” ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ ತಿ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್, “ಹಾಂವ್ ಘೆತಾಂ ತೊ.” ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟಾ’ಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

ತೊ ಕಾಡುನ್ ಕುಶೀಕ್ ದವರ‍್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ಮದಾಮ್, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ದೀಂವ್?”

“ಹಾಂ, ಚೊಯ್” ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಸಾತ್ಲಿಂ ಎಕ್ ಜೋಡ್ ಕಾನಾಚಿಂ ಕುಡ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಾಚೊ ಘುಣೊ ಸಾರ್ಕೊ ರಾವನಾ, ಸಡಿಳ್ ಬಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ಕಾನಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯಿಚ್ ನಾಂತ್. ಖಂಯ್ ವಾಟೆರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಚಾರ‍್ತಲೊ ನಾ”

“ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ದಾಕಯ್. ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ.” ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾನಾಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.

“ಹಿಂ ಕುಡ್ಕಾಂ ರಿಪೆರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್.” ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ.

“ಎಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕುಡ್ಕಾಂ. ತಿಂ ಬದ್ಲುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಬದ್ಲುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತೆ ನಗ್ ಹಾಂಗಾ ದವರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ.”

ಲತಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೊ. “ಖಂಯ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಳೆ!” ಕುಡ್ಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ತಾಂಡುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಾಕಾ” ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ ತಿ.

“ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಮೆನೆಜರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್.” ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ ತಿರಾಸ್ಕಾರಾನ್. ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ರಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆಂ ಶೊಪ್ ಹೆಂ? ಆಯ್ಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನವೆ ನಗ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ತುಮಿ.” ಗರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಉತರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಕಡ್‌ಯೀ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸನಾ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣೀ.”

“ಹಾಂವ್ ಪಳೆ ಭಾಂಗಾರಾ ನಗ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ತುಜೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ತೆ ವಿಕ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್. ತುಜೆಂ ರಾಮಾಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಹಾಂವ್.” ಲತಾಕ್ ಪಿಂತೆಗ್ ಚಡ್ಲೊ.

“ಜಿವಿತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್‌ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆಕಡೆ ಶಿಕ್ಚಿ ಆಶಾ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ನವೆ ನಗ್ ರಿಪೇರಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ತೆದಾಳಾ ತೆ ಪರ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ತುಜ್ಯಾನ್ ತೆ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಘೆತಾಂ.”

ಅರ್ಜುನಾನ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ‍್ಚೆಬರಿ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಸೊರೀ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣೀ, ತೆ ನಗ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಸೊಡುನ್ ವಚ್. ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಎಕ್ ಘುಣೊ ಇಲ್ಲೊ ಗುಂಡ್ ಕೊರಾಯಿಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ತೆಂ. ಬಿಲ್ಕುಲ್.” ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆವುನ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ ತೊ:

“ತುಕಾ ರಿಪೇರಿಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ನಾಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಮಿ ತೆ ನಗ್ ಬದ್ಲುನ್ ದಿತಾಂವ್. ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಆಸಾ.”

‘ಆಮಿ ತೆ ಬದ್ಲುನ್ ದಿತಾಂವ್.’ ಹಿ ಭಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾಚಿ? ತರಿಪುಣ್ ಕುಡ್ಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿಂ ಲತಾನ್. ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆದಾರಾಕ್ ದಿಲಿಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ರಶೀದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಮಾಗಿರ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಕಾಡುನ್ ರಶೀದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ:”ಬರೊಚ್ ನಗ್ ವಿಂಚ್ಲಾಯ್ ತುವೆಂ.”

ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಯ್ಲೆ ತಿಣೆಂ. “ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ತ್ಯಾ ಕುಡ್ಕಾಂಪರಸ್ ಹೊಚ್ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾ.” ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ನಂಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?

“ಸಾರ್ಕೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣೀ. ಹೊ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಎಕೆ ಮೊಗ್ರೆವಾಲಿಬರಿ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಬಸ್ತಲೊ.” ತೊ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಪೆಟುಲಾಂತ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ದವರ‍್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ತುಜೆಂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದಿಶಿಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಕುಡ್ಕಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ತಾಂ.”

ವೆವ್ಹಾರ್ ವಿಕ್ತಲೊ ಆನಿ ಗಿರಾಯ್ಕ್‌ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗಾಂಚ್ ಮೊಡೊನ್ ಪಡತ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ.

♣  ♣  ♣ 

ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಥಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್, “ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ಬಸ್ತಾತ್ ಹಿಂ ಕುಡ್ಕಾಂ. ಪುಣ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚೆಪರಸ್ ಚಡ್ ಉಜಳ್ಟಾತ್. ತೆ ಉಲಯ್ತಾತ್.” ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ತಿಣೆಂ, ತೆದ್ನಾ ಅರ್ಜುನಾನ್ ತೆಂ ಮೊವ್ಸಾಣೆನ್ ಚುಂಬ್ಲೆ. “ಘುಣೊ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸ್ತಾ?” ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕಾನಾಪಾಲ್ವ್ಯೊ ಪೊಶೆತಾನಾ ಕಾನಾಂತ್ಲಿಂ ಕುಡ್ಕಾಂ ಉಜಳ್ಳಿಂ. ಲತಾ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಎಕೆ ವಾಲಿಬರಿ ರೆವಡ್ಲಿ, ತೆದ್ನಾ ತಾಣೆಂಯ್ ತಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ಕಾಮಾಶೆಚೆ ಕಾಜುಲೆ ಗೆಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಮ್ದಿರಾಚಿ ಥಂಡಾಯ್ ಉಟವ್ಣೆಚೆ ಗರ‍್ಮೆನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಲತಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ. ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯೆ ವೊಡ್ಣೆನ್ ಸಗ್ಳಿ ಲಜ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಲಿ. ಬರ‍್ಯಾವಾಯ್ಟಾಚೊ ಕಡ್ಸೊ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಮನ್ನಾಯಿಲ್ಲೊ ಉಮೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಡಿ ಮಿರ‍್ವೊನ್ ಉಮಾಳ್ಳೊ – ಸಮಾಜ್, ಭರ್ಮ್ ಆನಿ ಸಮಡ್ತ್ ಉತ್ರೊನ್. ತಿಂ ಎಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿಂತಿದ್‌ ಮಾತ್ರ್ ಜಿವೆಂ ಉರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಕುಟಾಂಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ದಾಂಬ್ ತಿಚ್ಯೆ ಉಬೆಲ್ಲೆ ಗರ್ಮೆಕ್ ತಾಳ್ ನಾಚಲಾಗ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆ ಉಮಾಳೆ ಥಂಡ್ ಪಡೊನ್ ಯೆತಾ ಯೆತಾನಾ ಲತಾ ಜೀವ್ ಭರೊನ್ ಪರ‍್ತುನ್ ಜಿವಾಳ್ಳಿ. … ಆನ್ಯೆಕೆ ಕೆಪೆಕ್ ಲಾಲೆವ್ನ್.

♣  ♣  ♣

“ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ,” ಗಿರಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ, ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ನಗಾಚಿ ಎಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ದಾಕಯಿತ್ತ್. ನಗಾಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ತಿನ್ಕೊಣಾಂಚಿ ಶಿಸ್ತ್, ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ವಾಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂ, ಕಾಂಜಿವರಮ್ ಸಾಡಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾರ್. ಎಕೆ ವ್ಹಕ್ಲೆಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತೆಂ. ಸಾಡಿಯೆಚಿ ಆಂಗಾವಯ್ಲಿ ಶಿರ್ ಖಾಂದಾರ್ ಆನಿ ಸಕಲ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ವೊಳೊನ್ ಉಗ್ತಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲೆನಾಜೂಕಾಚಿ ಬೊಂಬ್ಲಿ! ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಕ್ ಸಾಮ್ಕಿ ತಸ್ವಿರೆಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ. ವ್ಹಕ್ಲೆಚಿ ಪಾಟ್ ಬಾವ್ ಪಡೊನ್ ಬಾಗ್ವಲ್ಲಿ ತರೀ ಸಕಲೆಂ ಪೋಟ್ ಸಾಮ್ಕೆಂ ಆಪಾಲಿಪಾ ಉಜಳ್ಟಾಲೆಂ.

“ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾಯ್?” ವಸಂತ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಉಣ್ಯಾರ್‌ಉಣೆಂ ದೊನ್ಶಿಂ ಗ್ರಾಮಾಂ ಪಡ್ತೆಲೆಂ”

“ಆಯ್ಚಿ ದರ್ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್ ಖರ್ಚ್?”

ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಕಾಂಯ್ ಚಾರ್ ಲಾಖಾಂಚೆರ್ ಬಸತ್.”

“ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪುಟ್ ಸೊನೆಂ ಮೆಳಜೆ” ವಸಂತಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್.

“ಬೋವ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣತ್ ಅರ್ಜುನಾನ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಕ್ ಹೆರ್ ರುಪಾಂ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಉಮೆದ್ ಕೆಲಿ.

“ತುಜೆಕಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಸ್ ಚಡ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಬಯಿಂತ್. ತಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ವದ್ಗೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಶಿಂವೆಕರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏರ್‌ಪೊರ‍್ಟಾಂತ್ಲೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ವಾಂದೆಚ್ ವಾಂದೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊನಾರ್ ಶೆಟಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಜೆ, ಇಲ್ಲೊ ತರೀ ಫರಕ್ ಯೇನಾಯೆ.”

“ಬೋವ್ ಬರೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸ್ತಲಿ ತ್ಯಾ ನಗಾಚೆರ್.”

“ಮದಾಮೆಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕರುಂಕ್?” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ನಾಜೂಕ್ ಹಾಸೊ ತೊಂಡಾರ್ ಪಾತ್ಳಾವ್ನ್.

“ವ್ಹಯ್,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಸಂತ್. “ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್! ಗರಜ್ ನಾತಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಸಂಗಾಂ!”

“ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಲಾಗ್ತಲೊ?”

“ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪುರೊ.”

“ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ದೋನ್ ವಾ ತೀನ್?”

ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾನ್ ಕುಮ್ಕೆದರಾಕಡೆ ವಿಚಾರುನ್, ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ.”

ರಶಿದಿ ಆನಿ ಕಾಮಾಚೆಂ ‘ಒರ್ಡರ್’ ಘೆವ್ನ್ ದುಕಾನಾಭಾಯ್ರ್ ಚಮ್ಕಲೊ ತೊ.

♣  ♣  ♣

ಘರಾವಾಟೆನ್ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಜಾಲೆ ಮನಾಂತ್. ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟುಲಾಕ್ ಪೊಶೇತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆರ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ಲೆ ತಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಸಂಸ್ಕಾರಾಂರಿತಿಂಚೊ ಧುಂವರ್, ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಬರಾಬರ್ ಎಕ್ಸುರೊ, ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್.

ಆಪ್ಣೆಂ ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಶಿಂಗಾರಾಂತ್ ಸೊನಾರ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಬರಿ ಸೊಭ್ತಾಲಿ ಲತಾ. ತಾಚೆಪಂದಾ ಏಕ್ ಮೊಟಿ ಚೇಯ್ನ್, ಸಟ್ಕೊಣಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಪೊವ್ಳಿ, ನವ್ ರತ್ನಾಂಚಿ ಚೇಯ್ನ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮಂಗಳ್ ಸುತ್, ಹೆರಾಂ ನಗಾಂಕಡೆ ದಾವ್ ಮಾರುನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಕಮ್ರಾಬಾಂದಾವಯ್ರ್ ಶಿವಾಪಾರ್ವತಿಲೆಂ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊನ್ಯಾಪದಕ್. ಸಕಡ್ ರಂಗಾಂಚಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತಾಗಾಂಟಿಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಪ್ರಾಪರ್ಯಾಂತ್. ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಸೊನೆಂ, ಆನಿ ಜರ್ ಆನಿ ಬ್ರೊಕೆಡಿಚೊ ಸಾಡೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಪುರಾಯ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ತೆ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಜಡಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಿ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಇರಯಿಲಾಗ್ಲೊ ವಸಂತ್. ಲತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ನಗ್ ಕಾಡುನ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ನವ್ರೊ ತಾಣೆಂ ಕಾಡುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ‘ಜುಂವ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಕೇರಿಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್‌ಯೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ವಾಲಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಎಕೆಚ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರುನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ತಾಚೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತೊ ಹಾಂವೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕಾಡಿಜೆ.” ತಿಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಿಪಣಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಸಂಕೇತ್ ತೊ.

ಲತಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕಿ, ಸದಾಂಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ?

“ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ? ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ ಘುರ್ತ್ ತೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣತ್ ಆಪ್ಣಾಕುಶಿನ್ ತಿಕಾ ವೊಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. “ತಿಚ್ಯೆಚ್ ಖುಶೆನ್ ತೊ ಆಂಕ್ಡೊ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ತುಜೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ”, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣತ್ ತೊ ಆಂಕ್ಡೊ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೊ ತಾಣೆ ಆನಿ ತೆದ್ನಾ ತಿಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದಾನ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಅರ‍್ಪಿಲೆಂ ತಿಣೆಂ-ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಧನಿಯಾಕ್!

ಗಣೇಶ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ತಿ ಕಮ್ರಾಬಾಂದಾಕ್ ಮೊಟಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್‌ನಾತಲ್ಲೊ. ತಿಚೊ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೊ ಬರೊ ನಗ್‌ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್. ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಉಪಾಸ್ ಕರುನ್ ತೊ ಪರತ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಜಾಲೊ, ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಗೋಕರ‍್ಣಾಚ್ಯಾ ದೆವುಳಾಕ್ ವೆತಾನಾ.

♣  ♣  ♣

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಕಾಳ್ ಲಗ್ನಾಜಿವಿತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡೀತ್ ಕಾರಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ವಸಂತಾಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಯಾದ್ ಜಿವಿ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ಹಾರ‍್ಡ್‌ವೇರ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್’ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾನ್ ಪದ್ಮನಾಭಾನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಗ್ಳಿ ವೊಮ್ತಿಉದಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಧಾರಾಳ್ ರೀಣ್ ಕರುನ್ ದೋನ್‌ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂಭಿತರ್ ದಿವಾಳಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಇಶ್ಟ್ ದುಬಯ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾವಯ್ಲಿಂ ದೋನ್ ದುಕಾನಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ‌ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರೀಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ರೀಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಭರ್ಮ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ  ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾವಾಡ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಹರ್ಯೆಕೆ ಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚೊಂಕ್, ‘ಚೆಕ್ ಅಪ್’ ಕರಂವ್ಕ್, ಬರ‍್ಯಾಫಾಲ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರುಂಕ್- ಹರ್ಯೆಕಾಕ್‍ಯೀ ವಸಂತಾನ್ ರಿಣಾಂ ಕರಿಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಿಣಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೊ.

ಲತಾಕ್ ಹಿ ಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಘೊವಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ನಗ್ ವಿಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆಕಡೆ ಉರ‍್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಟುಲ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಮುದಿಯೊ, ಏಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್. ತೆಂಯ್ ರಿಣಾಕ್ ಅಡವ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸಂತಾಕ್. ತಿಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಾಪಣಾಕ್ ಉತರಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಬರೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲತಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ವಸಂತಾನ್. ತುಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ಹಾತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಸೊನೆಂ ಖಂಯ್, ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೆಂ ಲೊಹಾಚೆಂ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್? ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ದುಕ್ತಾಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ನಾ, ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಿಕಾ ಕುಶೀಕ್ ಲೊಟುನ್, ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಒಪರೆಟಿವ್ ಬೆಂಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ತೊ ಅಡ್ವಾಕ್ ದವರ‍್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ದುಡು ಕಾಡ್ಲೊ.

ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬೆಂಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಡ್ವಾಚೆಂ ಪುರಾಯ್ ವಿಕುನ್ ಚಡ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ರೀಣ್ ಫಾರೀಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್‌ಯೀ ಗೆಲೊ ವಿಕುನ್.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತಾಕಾ. ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಚುಕೊನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್. ತಿಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಪರತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್‌ಶಿಂಗಾರ್ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುನ್ ದಿತೊಲೊಂ. ಆಖೇರಿಕ್ ತಿಣೆಂ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಿಚೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್‌ ತರೀ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್‌ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

“ಅಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರ‍್ಕೊಳ್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾತಾಳ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ?”

ತೆದಾಳಾ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ: “ತೊ ವಿಕ್ಲಾ ಹಾಂವೆಂ.”

ತಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಗಾರ್ ಜಾಲಿ. ದೊಳೆ ವಾಟಾರ‍್ಲೆ ತಿಣೆಂ. ಪುರಾಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೋಪ್. ತಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ‍್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಗಲಾಟೊ ಕರ‍್ತಲಿ ಆನಿ ಸಪುತ್ ದಿತಲಿ. ಲತಾನ್ ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆದ್ನಾ ಸರ್ಪಾನ್ ಭುಂಯ್‌ಬಾಗಿಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಕೆಲೊ.

♣  ♣  ♣

ಸಕಡ್‌ಯೀ ಗೆಲ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್‌ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ವಸಂತಾನ್. ಎಕ್‍ಚ್ ವಾಟ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚಿ. ತಾಚೊ ಮಾವ್ಳೊ ರಾಜೇಶ್ ಎಮಿರೇಟ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಆಬುಧಾಬಿ ಆಸಲ್ಲೊ. ವಸಂತಾಕ್ ಎಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಘಾಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ದಿಸಾಚೆಂ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್, ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ದಿರಾವ್ ಉರವ್ನ್, ಸಾದೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರುನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ತಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಲತಾಚೊ ಆನಿ ಗಣೇಶಾಚೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಆದ್ಲೆ ಮೊಗಾಚೆ ಆನಿ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ರಾತಿ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಟಿಂ ಜೊಡುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಆದ್ಲೆಬರಿಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ತಾಚೆಂ.

ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲಿಂ, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪರತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ತಾಚಿಂ.

♣  ♣  ♣

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲಗ್ನಾರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಧಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಂತ್ ಉಜಳ್ಟಾಲಿ ಲತಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್‌ಶಿಂಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

ತಿ ಪುರ‍್ತಿ ಮೊನಿಚ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮನಿಂ ಆಟಯ್ಲಿಂ ತಿಣೆಂ. ತೊ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ” ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ ತಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಗಳ್ಳಿ. ತಾಣೆಂ ಕಮ್ರಾಬಾಂದಾಚೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಯ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಪಡ್ಲಿ ತಿ. ವಸಂತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ‍್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿಂಖಾತಿರ್ ತಿ ಚುರ‍್ಚುರತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಅರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ತಿಚೆಂ ದೂಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

► ದೊ| ಜಿತಾ ಲೋಬೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

41% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
1 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. This is a brilliant review the the story. The purpose of the story is achieved when the insights are grasped and expressed easily. This literary review marches far ahead of mere appreciation.
  discussions are welcome.

 2. mm
  Samuel Sequeira

  Zita Lobo’s short story “Komrabaand” describes a subtle bond between Indian patriarchy and masculinity, its entitlements and the hypocrisy of those entitlements and power claims. It depicts the givenness of the male privilege in a marriage and how even women are coopted into those male privileges and controls over womens’ thoughts and bodies. The “komrabaand” symbolises the ownership of woman (wife) by man (husband) in this story. Interestingly, in the story, Vasanth had to remind her of his rights and privileges over her on their wedding night. (Apparently, Lata wouldn’t have cared as she herself would have removed the “komrabaand”).

  However, all male ownership and bravado hinge on his capacity to own (his wife or property). So the inevitable corollary follows. One can own and retain wealth as long as “Lakshmi”, the goddess of wealth, blesses him with plenty. But wealth is not permanent and it tends to favour whoever is better endowed economically as well as with masculinity (or sexual attraction). This is what happens in this story. Vasanth loses control over his property, physically and symbolically.

  But there is a hypocrisy with masculinity and male endowment (property and masculinity). Very often it fails to stand the test of moral character, leave alone the male chauvinistic bragging and power. In this story Vasanth argues for his right to remove “komrabaand” thus asserting his male privilege. The arguments that he proffers are typical male bravado in good times, especially when he was in control of the situation. But that principle of ownership is challenged by life situations and he wilts under their burden. To save his maleness in the face of financial loss Vasanth does not hesitate to sell even the very “komrabaand” that was the symbol of his ownership and control over his wife, Lata. But instead of being contrite and accepting his failure as a man that he claimed to be, i.e. the owner of property, including Lata, his wife, he offers ‘bullshit’ reasons and rationalisations for the sale of the one last thing that is the symbol of his ownership.. With this fake argument he usurps the right to sell the one last bond that held Lata to be bound to him. Her resistance to the sale of “komrabaand” was not her preference for owning gold instead of helping her husband from bankruptcy. Her resistance was a helpless cry to her husband to prove his real love to her. But Vasanth does not see her but himself and tries to save his male pride. We know what happens as a consequence.

  Lata, though a traditionally brought up woman, has the innate perception of what is real love and what it means to be loved as a property. In a way, one can say, she was deluded all along that Vasanth really loved her for what she was. But it soon became clear to her that for Vasanth his maleness and male pride was more important than honesty and real love. It was not the jewel “komrabaand” that was more important to Lata than Vasaanth’s commitments to his wedding day lecture to her. Hence, finally, when that spiritual bond of ‘real’ love between them was broken Lata’s emotions also started to take wings. Arjun Singh, the salesman, is a mere temporary (or longer term) shelter for Lata’s emotional flights. Her pleasure in Arjun’s embrace merely show that her emotional bond as a wife to Vasanth has definitively broken. That had happened on the day he bulshitted her with his philosophical justification for selling off the “komrabaand”. She tried to resist in her own way which was like testing his love for her. In that test Vasanth had failed. Can he rebuild that bond again?

  Vasanth tries to rebuild that bond by trying to recreate the wedding day reenactment. But now the symbolic “komrabaand” is nothing but a ritual. The reality behind this ritual, ownership of property (Lata), is mere fiction or delusion. Gold and more gold and gadgets are mere objects devoid of any value beryond their use value. They could be as useless as banana leaves after dinner. As far as love and marital bond is concerned they mean nothing to Lata. She derives more pleasure in the Salesman Arjun’s appreciative comments than the real jewls that she could buy from Vasanth’s money.

  The story is a subtle lesson in the nature of marital relationships, meaning of real love and the hypocrisy of masculine claim for power and entitlements. It also depicts the sensitivity of human bonds and the importance of the symbolic value of objects and gestures in relationships. Objects get their meaning from human bonds rather than objects such as gold etc being capable to creating or rebuilding broken bonds.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.