ಉತರ್ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ದರ್ಯಾತೆದೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಮಾತ್ – ಎರಿಕ್ ಡೆ’ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

“ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಪಯ್ಕಿ ಕವಿತಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕವಿತೆಂನಿ ಮಾತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಥರಾವಳಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್ ದರ್ಯಾತೆದೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎರಿಕ್ ಡೆ’ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಕೊಂಕಣ್ ಘರ್, ರಿಯಾದ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್. ತೋ ಝೇವಿಯರ್ ಸಭಾಭವನ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಿರಂತರ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀಂತ್ ಬುಕಾಂತ್ಲೆಂ ಚುಟುಕ್ ವಾಚುನ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಮುಂದರುನ್ ಎರಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಆನಿ ಅಸಲಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಘರ್ ರಿಯಾದ್ ಸಂಘಟನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲೆಕ್ ತಾಂಕಿಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.  ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲೆಖಾತಿರ್ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ವರ್ಸುಗೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ನಿರಂತರ್, ಉದ್ಯಾವರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಘರ್ ರಿಯಾದ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾಂ. ತಾಣೆ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕಾರುನ್ ವಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ”

ಸ್ಥಾಪನೆಚೆ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊಲ್ವಿನ್ ಅರಾನ್ಹಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ ದಿವೆ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ವಾಪಾರುನ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ ದಾಕವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನೊರಂಜನ್ ದಿಲಾಂ. ಆಜ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್‌ಯೀ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್, ಕವಿಚೆ ಆಟೆ ವಿಟೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ ಕವಿತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕವಿತೆಂತ್ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ತರ್, ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ”

ಬಾ| ರೊಲ್ವಿನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ನಿರಂತರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ.

ಸಿಲ್ವಿನಿಯಾ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಣೆ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬೆ ಪಾವ್ಸಾ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಎಡ್ಮಿನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಭಾವ್ ಬಬುಶ್ ಆರೊನ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಲಾಸೊ ಹಾಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸಿಂತಿಯಾ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ನಿರಂತರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ವೆದಿಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಎಡ್ಮಿನ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬುಶ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂತ್ ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್, ವಾಲ್‌ಸ್ಟನ್ ಡೆಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ, ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್, ಕ್ಯಾತರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಟ್ಪಾಡಿ, ರೋಹನ್, ಅಡ್ಕಬಾರೆ, ಐವನ್, ಮಿಯಾರ್, ಗೊಡ್‌ಫ್ರಿ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಉದ್ಯಾವರ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರ್, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್, ಡಿ’ಲಿಮಾ, ಉದ್ಯಾವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ, ಜೋನಿ ಮರಿಯಭೂಮಿ, ಉದ್ಯಾವರ್, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ, ರೋಸು, ಬಜ್ಪೆ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಕೆಮ್ತೂರ್,ಆಲ್ವಿ ಪೆರ್ನಾಲ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್, ವಲೆರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಉದ್ಯಾವರ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಬುಶ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಣಿ ನಿರಂಕುಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ ವಳ್ವಳ್ಚೊ ದೇಶ್, ವೆಗಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಸಮಾನತಾ, ಪ್ರಕೃತೆಚೆರ್ ಚಲ್ಚೊ ಜುಲುಮ್, ಅನ್ವಾರಾಂ,ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !