Trending Now

ಪ್ರಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾಂವ್ – ಪ್ರೊ| ಪಿ. ಎಸ್. ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ

ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ 2019 ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಪೂರ್ವ್‌ಜಲ್ಮಾಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸುಡಾಳ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಕಿ ನಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಬಾಳಿಗಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ. ಆಮಿ ದೊಗೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಜಾರಿ ಇಸುಬು ಆಮ್ಗೆರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸೆಜಾರಿ ಲುವಿಸಾಮಾಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂದ್ ಬರೊ ಆಸ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಹಿಂದು – ಮುಸ್ಲಿಂ – ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಮಧೆಂ ಸೌಹಾರ್ದತಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಭಾಸ್. ಸೆಕುಲಾರ್ ಭಾಸ್. ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಬರಂವ್ಚಿಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಭಾಸ್. ಪೂಣ್ ಕೆಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಫಕತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಉಣೆಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ದಿಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಚಡಂವ್ಚೆಂವಿಶಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಜಾಯ್. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಥಾವ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಶ್ವಾಸನ್ ದಿತಾಂ ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪ್ರೊ| ಪಿ.ಎಸ್. ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ಕುಲಪತಿ. ತೋ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗ್ ಹಾಣಿ ಜೋಡ್ ಅಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್, ಅಗೊಸ್ತ್ 20 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವೊರಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ 2019 ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಸಾಧನಾ ಬಳಗ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿತೆಚ್, ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಹಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡೊ| ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಹಾಣಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಮಟ್ವಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಾಸಕ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಪ್ರೊ| ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ ಹಾಣಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಎನ್. ಬಾಳಿಗಾ, ಪದ್ವಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ, ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಪುಂಡಲೀಕ ಮರಾಠೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಣೈ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಶೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಭಾಗಿದಾರ್ ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್, ದಕ್ಶಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಪ್ಪೇಕಾರ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಸಂಘ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಕ್ಶತಾ ಎಂ.ಎ. – ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾತಸಲಿಂ ಆಚರಣಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್? ಚರಿತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜೆ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಕಸಲಿಂ? ಫಕತ್ ನೊಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಸಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ವಾ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾಗೀ ಚಿಂತಿಜಾಯ್? ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಅಭಿವೆಕ್ತಿಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ ಕಸೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವರ್ತೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ – ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಶೆಣಯ್ ಗೊಂಯ್ ಬಾಬ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ವಾಂವ್ಟ್ ಆಸಾ, ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಜಾಥಾ ಸಂಘಟನ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ತರ್, ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಮೊರಾನಾಶೆಂ ಉರಂವ್ಚಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಣೈ, ಪುಂಡಲೀಕ ಮರಾಠೆ ಆನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್ ಬಾಳಿಗಾ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ ದತ್ತಾಂಶ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಡೊ| ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎ. ಹಾಣಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಶನರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಪುಲಿಸಾಂಕ್ ತುಳು ಭಾಸ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ನಯ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಡೊ| ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿ.ಎಂ. ಹಾಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡೊ| ದೇವದಾಸ ಬಿ. ಪೈ ಹಾಣಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಣೈ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸಾಧನಾ ಬಳಗ ಪಂಗಡ್ ಆನಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಗ್ದಾನ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪೇಶ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಶೋಧಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಎಂ. ಅರ್. ಕಾಮತ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ರೊನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ,  ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ 

85% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Stivan J Alva

    ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣಾಚಿ ವರ್ಧಿ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ. ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಉಚಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಅಟಾಪುಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಸಂಧರ್ಬಿಕ್ ಚರಿತ್ರ ಸವೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಂತೋಸ್ ಜಾತ. ಸೊಭಿತ್ ಸ್ಥಿರ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಪರ್ಘಟ್ ಉಲಾಯ್ತಾತ್… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾoಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲವ್ಪಿ ಸಬಾರ್ ಸಮುದಾಯನಿಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಗೋಂಯ್ ಸಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರಾವಳಿoತ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಅನಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಡಾಮಿನೇಟರ್ಸ್. ಸಾರಸ್ವತ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಸಂಬಾಳ್ನ್ ಉಲಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಮುಖಾರ್. ಘರಾ ಚಡಾವತ್ ಉಲಾಂವ್ಕ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಚಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆ ಸಾರಸ್ವತ್ ಚಡ್ ಉಣೆ ಝೀರೋ. ಪೂಣ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾoವಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಮೊಗಾಚಿ,, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕಾoವ್ಚಾ ವೇಗಾಂತ್ ಘರಾ ಪರ್ಘಟ್ ಉಲಾಂವ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಇತರ್ ಭಾಷೆ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಚೊ. ಭಾಸ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗರ್ಜ್; ಘರಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲಾಂವ್ಚಿ. ಚಡಿತ್ ಗರ್ಜ್.

    2
    1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Please Share....Don\\\'t Copy!