ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್

“ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಆಜ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂಯೀ ಬರೆಂ ಅಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆತಾಂ. ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಣೆಬರಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್. ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್, ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಏಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಲಿಸಾಂವಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹೆನ್ರಿನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ ಹಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕುಟಮ್, ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಚ್ಯೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಮಾ|ಬಾ| ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಮಾ| ಬಾ| ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಲ್‌ಪೆಲ್, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಜೊನ್, ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೊಸ್ವಿನ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ – ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆದ್ಲೊ ದರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲು ಸೊಜ್ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರತೇಕ್ ತರಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ” ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಕರ್ತಾಂನಾಂಯ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕೀ ತಾಣಿ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕೀ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಥಾವ್ನ್ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ.  ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಕ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಘರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆದಾರ್ ದಿಲಾ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್, ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಿವೈನ್ ವಲ್ಡ್ ಆನಿ ವಿ4 ಹ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ. ಸಾಂಜೆಚೆ ದೊನೀ ಶೋ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹಾವ್ಜ್ ಫುಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನಿರ್ದೇಶಕ್ – ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಚಡ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಚಡಾವತ್ ನವೆ ಆನಿ ತರ್ನೆ ಕಲಾಕಾರ್. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಸಿನೆಮಾಚೊ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಜೊನ್ ಹಾಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ ಸಿನೆಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಾರಂಗ್ ರೆಡಿಯೊ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಪ್ರತಾಪ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್, ಹೆರಾ ಪಿಂಟೊ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ  ಮಾರ್ಟಿನ್ಸ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್, ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಜೊನ್, ವಿನ್ನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೊಡೆಂ ಪಪ್ಪನ್ – ಜೊಸ್ವಿನ್ ಹಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ ತರ್, ಫಕತ್ ಶಿರ್ಷಕ್ ಗೀತಾಕ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 5:15 ಆನಿ 7:30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ PVR ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 1:50 ವೊರಾರ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !