ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡಾಚೆಂ ‘ರೊವಿಜಾ’ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ರೊವಿಜಾ ಶೊಪಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸನ್ವಾರಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 24ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10.00 ವೊರಾರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಂಕರಪುರ – ಪಾಂಗ್ಳಾ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೈ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಇಲಾಯ್ಟ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸಂಕೀರ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಂಗ್ಳಾ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊಸಾಲ್ ಹಾಣೆ ಸುವಾತ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲಿ.  ಮಾಲಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾಗ್ದೆಲಿನ್ ಸೊಜ್ ಹಿಣೆ ಪಿಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.  ಪತಿಣ್ ವಿಯೊಲಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ರೋವಿನ್ ಆನಿ ರೋಶಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಅಕ್ಶರಾಂ ಆನಿ ಸೊಜಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಅಕ್ಶರ್  ವಿಂಚುನ್ ‘ರೊವಿಜಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಶೊಪಾಕ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಾಲಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ.

ರೊವಿಜಾ ಶೊಪಾಂತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಡೆಕೊರೆಶಾನಾಚೆ ವಸ್ತು, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದುಂಕ್, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ರೊವಿಜಾಂತ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಮಾಲಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಕಾ 9740844879  ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ರೊವಿಜಾ ಶೊಪಾಂತ್ ‘ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ತಶೆಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಕವಿ ವಿಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ / ವರ್ದಿ : ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !