ಬ್ರಿಟನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಕಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕ್ಲಾಸ್

ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರವಾಸಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯು.ಕೆ, ಲ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಳ್ಯಾಂ ಕೃಶಿಕ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಅಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಣಿ ಸುಭಾಸ್‌ನಗರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೃಶಿ, ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಝಾಡಾಂಚೊಂ ಪೋಸ್, ಕಳೆ ಗುಂತ್ಚೆಂ, ಚೆಂಡು ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ, ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಕಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೃಶೆ ಶಿವಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆಂಬೆ, ಬಿಂರ್ಡಾಂ, ನಾರ್ಲ್, ಕಸರ್, ಮಿರಿಂ ಆನಿ ಪೊಪ್ಳಾಂಚ್ಯಾ ಕೃಶಿಯೆವಿಶಿಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾಯ್ಲಿ.

ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಕಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೃಶಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಥರಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಅಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ” 1930 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾ| ಬಾಜಿಲ್ ಪೆರಿಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಥಾವ್ನ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಟ್ಕಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಝಾಡಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಕಳ್ಯಾಂ ಕೃಶಿಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ.  ಅಶೆಂ ಕಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಗ್ಳಾಗಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೆಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಆಜ್ ಕಳೆ ಪಾಂಗ್ಳಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್”

2016 ಪಾಸುನ್ ಲ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಆದಲ್ ಬದಲ್ ಕರುಂಕ್ 12 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಾಹೆ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನಿ 2 ಸಂಯೋಜಕಾಂಚೊಂ ಪಂಗಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಅಗೊಸ್ತ್ 25 ಥಾವ್ನ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಪಂಗಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಭಂವೊನ್, ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್,  ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾಲೊ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಪಾಂಗ್ಳಾ – ಪ್ರವಾಸ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಅಕೆರ್ ಜಾಲೊ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೆ ಲಾಡು ಆನಿ ಲಿಂಬ್ಯಾರೊಸಾಚೆಂ ಪೀವನ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆನಿ ಕಳ್ಯಾಂಚಿ ಕೃಶಿ ಆನಿ ಥರಾವಳ್ ಫಳಾಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಂವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರತೇಕ್ ಥರಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಮಾಹೆ ತರ್ಫೆನ್ ಜೆಸ್ಟನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಕಳ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಕವಿತಾಕಳೆ ಗುಂತಾ ಗುಂತಾ…

44% feel love. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
8 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !