Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ನಾಗರಿಕತೆಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ – ಗ್ರೀಸ್

ತುಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಹಿಸ್ಟ್ರ‍ಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಗ್ರೀಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗಡ್ಡ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗ್ರೀಸ್ ದೆಶಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶ್ ಆನಿ ನಾಗರಿಕತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗ್ರೀಸ್ ದೆಶಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಗ್ರೀಸ್ ನಾಗರಿಕತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆಬರಿಂ ಹಿಸ್ಟ್ರ‍ಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗ್ರೀಸ್ ನಾಗರಿಕತಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ರೀಸಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸತಾಂ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಪಾತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾಂ. ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಂತ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ತರೀ ತುಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆತುರಾಯ್ ಹಾಡಾಯ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ.

AM001

ಹಾಂಗಾ ಐರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜುಲಾಯ್ ಆನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸುಟಿ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮಿ ಇಶ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಜೆರ್ ಗ್ರೀಸ್ ವೆಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ. ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಬ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಅಥೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್. ಘರ್ಮೆ ದಿಸಾಂನಿಯ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಐಯರ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ವರ್ಸಾಂತ್ 250 ದೀಸ್ ವೋತ್ ತಾಪ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೀಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಅಥೆನ್ಸಾಕ್.

ಸೊಬೀತ್ ಆನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೊ ಗಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಗ್ರೀಸ್. 5ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಓಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾಕ್  ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ – ಗ್ರೀಸ್. ಗ್ರೀಸಾಚೊ ರಾಷ್ಟೀಯ್ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ – ಫ಼ುಟ್ಬಾಲ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಕ್ರೊಪೊಲಿಸ್. “ಅಕ್ರೊ” ಮುಳ್ಯಾರ್ “ಊಂಚ್ ಜಾಗೊ” ಆನಿ “ಪೊಲಿಸ್” ಮುಳ್ಯಾರ್ “ಸಿಟಿ”. ಆಕ್ರೊಪೊಲಿಸ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಶಹರಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಊಂಚ್ ಜಾಗೊ. ಹೊ ಜಾಗೊ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿಂತ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ, ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ರಕ್ಶಣ್ ದಿತಾ.

ACP001

ACP002

ACP003

ACP004

ACP005

ACP006

ACP007

ACP008

ಆಕ್ರೊಪೊಲಿಸ್

ಆಕ್ರೊಪೊಲಿಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಾರ್ಥೆನಾನ್ ದೀವ್ಳ್, ಅನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸುಮಾರ್ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದಿಂ ಮಾರ್ಬಲಾಂತ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಅಥೆನಾ ದೇವತೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾಂ. ಝುಜಾ ವೆಲಾರ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ಅವಶೇಷ್ ಅಜೂನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕಿಜೆ ತರ್ ಚಲೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆಕ್ ಪಾವಾಜಾಯ್. ಥಂಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ದಿಸ್ಚಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಥೆನ್ಸ್ ಶಹರ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್. ತ್ಯಾ ಖಟ್ಕಾಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಚಲೊನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ತುದಿಯೆಕ್. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಚ್ಚ್ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಸಗ್ಳಿ ವಿಸರ್ಲಿ.

AD009

AD003

AD007

AD011

AD008

AD006

AD005

AD004

AD002

AD001

AD010

ಅಥೆನ್ಸ್ ಶಹರ್

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಮಜ್ಯಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂನಿ ಪಳಯ್ಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಕರೆಂಟಾಚಿಂ ವಯರಾಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ವಯ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಕರೆಂಟಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಗ್ರೀಸಾಂತ್ 9000 ಮಯ್ಲಾಂ ದರ್ಯಾ ತಡ್ ಆಸಾ. ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ದರ್ಯಾವೆಳೆಚಿ ಶಿಂಕಳ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ತಿ ಆಕರ್ಶಕ್ ದರ್ಯಾತಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ತೆದಾಳಾಚ್ಚ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಥೆನ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕುದ್ರೆ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ಫಕತ್ 170 ಕುದ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವಸ್ತಿ ಆಸಾ. ಗ್ರೀಸಾಚೆ ಸಾಂಟೊರೀನಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಸೊಬಿತ್ ಕುದ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಚೊಂ ಕುದ್ರೊ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಆಪಯ್ತಾತ್. ವೇಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಥಂಯ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ.

CB001

CB002

CB003

CB004

CB005

CB006

CB007

CB008

ಗ್ರೀಸ್ ದರ್ಯಾತಡ್

AM016

AM015

AM014

AM013

AM012

AM011

AM010

AM009

AM008

AM007

AM006

AM005

AM004

AM003

AM002

ಆರ್ಕಿಯೊಲಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್

ಗ್ರೀಸಾಚೊ 40% ಲೋಕ್ ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ಆರ್ಕಿಯೊಲೊಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್, ಝುಜಾಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ಯೆ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವಸ್ತು ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ರುಪ್ಣಿಂ ಬೋವ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗ್ರೀಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹೊ ಎಕ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಝುಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹಾಣೆ ಗ್ರೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಶ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಯ್ತ್ ವೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂನಿ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ.

WM001

WM002

WM003

WM004

WM005

WM006

WM007

WM008

WM009

ಝುಜಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ “ಲೈಕ ವಿಟ್ಟೊಸ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಊಂಚ್ ಗುಡೊ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ತೊ ಗುಡೊ ಚಡೊಂಕ್ ಮಾಟ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಕೇಬಲ್ ರೈಲಾಂ ಅಸಾತ್. ತಕ್ಲೆರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿ ಸೊಬಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ ದೋನ್ ದೊಳೆ ಪಾವಾನಾಂತ್.

ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೈನಿಕಾಚೆಂ, ದೆವಾಚೆಂ, ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ, ಆನಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲೊ, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ನಾತ್ರಾಂ, ಪೊಣ್ತುರಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಎಕಾಚ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಜಿಯೆತಾತ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಪ್ಪಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಅಪ್ಪಲ್ ದರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಖಂಯ್. ನಂಯ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಚೆಂ . . . ಜರ್ ಚುಕೊನ್ ಅಪ್ಪಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್? ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಚೆಡೊ ಪಸಂದ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್? ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾಂ.

ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಸ್ 3000 ವರ್ಸಾಂ ಅದ್ಲಿ ತರೀ ಅಜೂನ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ “ಕಾಲಿ ಮೆರಾ” ಮುಳ್ಯಾರ್ “ಬರೊ ದೀಸ್” ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಸೊಮಾರಾಚೆಂ “ಕಾಲಿ ಯೆಬ್ಡೊಮಾಡಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ “ಬರೊ ಹಫ್ತೊ” ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ “ಕಾಲೊ ಮೆನಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ “ಬರೊ ಮಹಿನೊ” ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್ ಜಾತಾ.

ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಐಕೆರಿಯ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ತಾಕಾ “ಬ್ಲು ಝೊನ್” ಮುಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮುಣ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕೀ ಎದೊಳ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಅಸಾ ತರ್ ಗಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಟ್ಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕರಾ, ಗ್ರಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಐಕೇರಿಯಕ್.

ಗ್ರೀಸಾಚೊ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಸೊರೊ “ಔಜೊ”. ಹಾಂವೆ ಚಾಕ್ಲಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮತ್ ಬಡಿಶೊಪ್ ಖಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಔಜೊ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಿಚ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ಒಲಿವ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾಳೆ ಒಲಿವ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರೀಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಚೆ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಓಲಿವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ನಾಂವಾಂಡ್ಲಾಂ. ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಾಂತ್ ಗ್ರೀಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಅಸಾ. ವರ್ಸಾಕ್ 300,000 ಟನ್ನ್ ಒಲಿವ್ ತೇಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಥೋಡೆ ರೂಕ್ 13ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಅಜೂನ್ ಒಲಿವ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಚಡಾವತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊನಿ ಕುಶಿಂನಿ ಒಲಿವ್ ರೂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಂತ್ರಾಂಚೆಂ ರೂಕ್‌ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

FD001

FD002

FD003

FD004

ಫಳಾಂ – ಜೆವಣ್

ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾನಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮೌಸಕ, ಗೈರೊಸ್, ಗ್ರೀಕ್ ಸಲಾಡ್ ಭೊವ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥಂಯ್ಚಿ ಫ಼್ಹೆಟಾ ಚೀಜ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ರುಚಿಕ್ ಆನಿ ಓಲಿವ್ ಬರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಗ್ರೀಕ್ ಸಲಾಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬೊಟಾಂ ಚಾಕೊಂಕ್ ಕರ್ತಾ.

ಗ್ರೀಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗಾರ್ಡನಾಂತ್ ಬೊಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಮ್ ರೂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹೆ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರೀಸಾಚಿ ರಾಣಿ ಅಮಲಿಯಾನ್ ರಾಣಿ ಅಮಲಿಯನ್ ಗಾರ್ಡನಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ 1500 ಪಾಮ್ ರೂಕ್ ಇಟಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಗಾರ್ಡನಾ ಬೊಂವ್ತಿ ಲಾವ್ನ್ ತಾಕಾ “ರೋಯಲ್ ಗಾರ್ಡನ್” ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ತೆಂ “ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗಾರ್ಡನ್” ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ. ತರೀ ಪಾಮ್ ರೂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಜೂನ್ ಜೀವ್ ಅಸಾತ್.

NG001

NG002

NG003

ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗಾರ್ಡನ್

ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ ಅಥೆನ್ಸಾಂತ್ ಪುರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾ. ಥಂಯ್ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಧರ್ಣಿ ಪಂದಾ ಆಸ್ತಾ ಕಂಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಕೂಡ್ ಉಸ್ತುನ್ ವೈನಾಂತ್ ನಾಣವ್ನ್ ಒಸ್ಸುವಾರಿಂತ್ (ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಡಾ ದವರ್ಚೊ ಜಾಗೊ) ದವರ್ತಾತ್ ಕಂಯ್.

98% ಗ್ರೀಕ್ ಲೋಕ್ ಒರ್ತೊಡೋಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಗೋಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕ್ ಮರಿ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತಿಂ ಭೊವ್ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ತೆಂ ತಾಂಕಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾಕೀ ವಡ್ಲೆಂ ಫ಼್ಹೆಸ್ತ್ ಖಂಯ್. ಹಾಂಗಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಆಮಿ ಅಗೊಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಕ್ಲಿಯೊಪಾತ್ರಾ ಈಜಿಪ್ಶಿಯನ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಗ್ರೀಕ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಸಾಂತಾಕ್ಲೋಸ್ ಯ್ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮೈರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರಿಫೊರ್ಮರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಖಂಯ್.

ಉಡಾಸ್ ದವರಾ ಗ್ರೀಸಾಂತ್ ಬೈ ಬೈ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಮೂಟ್ ಬಾಂದಾ, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಬೈ ಬೈ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್ ಖಂಯ್. ತಾಕಾ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆನ್ “ಮೌಟ್ಜ” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಪ್ರಾಸ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ. ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಣಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಚುನ್, ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಮನಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜರೂರ್ ಕಳಯಾ.

ಬರಪ್ / ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ► ಮೊನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ ಆತಾಂ ಡಬ್ಲಿನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

52% feel thumbs up. And how do you feel?
20 :thumbsup: Thumbs up
8 :heart: Love
0 :joy: Joy
4 :heart_eyes: Awesome
6 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Dr G G Laxman Prabhu

  Sweet pen of Monica, now an Irishwoman, but not forgotten our ‘avaibhas’
  More power to her pen

 2. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯೆಂ ಮೋನಿಕಾ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಆಗೊಸ್ತಾಚೆಂ ವೋತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಅಥೆನ್ಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ ತರ್ ಮ್ಹಕಾ ಗೊತ್ತುಚ್ ಜಾತಿ ನಾಂ. ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೆಖಕಿಚ್ಯಾ ಫೇಸ್ಬೂಕ್ ಪಾನಾಚ್ಯೆರ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಸಾದಾರ್ ಕರುಣ್ಕ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

  ಗ್ರೀಸ್ ಮ್ಹಕಾಯೀ ಮೊಗಾಚೊ ದೇಶ್. ಯೆದೋಳ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಥೈಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆನಿಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಮೋನಿಕಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಪ್ರವಾಸ್ ಕಥನಾಂ ವಾಚುನ್, ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರ್ತಾಂ. ತಶೆಂ, ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಚ್, ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ದ್ಸುರೆ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಲಿಖ್ಲೆಲಿ ಪಯ್ಣಾ-ವರ್ದಿ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ತುಮ್ಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹೆಂ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ: http://www.skalondon.com/index.php?action=varietymore&type=42&cat=4

 3. mm
  Vinod Barboza

  Nicely structured travel article with adequately supported by pictures – Thank you.

 4. Virginia Mathias

  Wow.beautifully penned the Greece History,through your writings & Phohotography I felt I saw the Greece City.Thanks Keep up the spirit.God Bless You.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.