ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗಾಕ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ನ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಅಂತರಬೆಳಕು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಸಾರಂಗಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ದೊ| ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ, ‘ಅಂತರಬೆಳಕು’ ಸಾರಂಗಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿದೋಷ್ (ಕುರ್ಡ್ಯಾ) ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್.

“ಆಮ್ಚೆ ಅಸಲೆ ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಸುಮಾರ್ 20-25 ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ಂಚ್ ದೊಳೆ. ತಾಣಿಂ ಆವಾಜ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆ ದೊಳೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿಚೊ ಊಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ತಾಣಿಂ ತೊ ಒಪುನ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಆನಿ ಆಜ್ ಹೆ ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತಿ ಜಿಣಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ರೇಡಿಯೋ ದ್ವಾರಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿ ಉಣೆಪಣಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ,” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್.

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 28 ವೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವ್ಡೇಕರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !