ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾಕ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಪ್ರದಾನ್

ರೋನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್, ಅಗೊಸ್ತ್ 26 ವೆರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಾಚ್ಯಾ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪದ್ವಿಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್, ರಸಾಯನ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ “ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಕ್ ಘನ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣಿ Synthesis and Characterization of Solid Sorbents for Wastewater Purification” ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪಿ.ಹೆಚ್ ಡಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

   

ಭಾರತಾಂತ್ ಅಂತ್ರಾಳ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಂತ್ರ್ ಗ್ಯಾನ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್, ಇಸ್ರೋಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ “ಚಂದ್ರಯಾನ”ಚೊ ರೂವಾರಿ, ದೊ| ಕೆ ಶಿವನ್ ಹಾಣೆ ಪದ್ವಿ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಆನಿ ಭಾವೊಜ್ ನಿಶೆಲ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಶರೋನಾನ್ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಶಿಕಪ್ ದೊ| ಹೆಚ್ ಬಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಆನಿ ದೊ| ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಶರೋನ್ ಗಾಂವಾನ್ ಕುಂದಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ಪಡುಕೋಣ್ ಚೊ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ “ಮರ್ಕ್” ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಲೆಜಿಂನಿಂ ತಾಣೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಆನಿ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆತುರಾಯ್. ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ವಿಗ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿಂ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಕ್ ತೊ ಸರಾಗ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊ| ಶರೋನಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾ.

ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ, ಸಮೆಸ್ತ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಲೇಕಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಸವೆಂ ದೊ| ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಗೆನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಮೆಳುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ.

42% feel thumbs up. And how do you feel?
40 :thumbsup: Thumbs up
23 :heart: Love
3 :joy: Joy
16 :heart_eyes: Awesome
13 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Wilma Bantwal

  Congratulations Sharon

 2. Concepta Fernandes Alva

  Congratulations Dr Sharon Olivera.💐👏🏻👏🏻
  Good to know that our boys and girls are interested in pure sciences and pursuing research and bringing honors

 3. Smitha Shenoy

  Dr. Sharon Olivera.. Parbim tumka. Kitall. Com ri tumcho vishay vachon agdi khusi jalli. Hrudayathavn tumka abhinandan sangtha. Ankhai borin borin sadhana tumche hathani jawonti ani amka bharam divonthi monu asha kartha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !