ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಣ್

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೋಡ್, ಹಾಣಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 8.15 ವರಾರ್, ಮಾ| ದೊ|  ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್, ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ ಸೊಜ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ತಿತೆರ್ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ಕಣ್ಶಿ’ ಆನಿ ‘ವೋರ್ನ್’ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾರ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜೆವಣ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಹಾಣೆ ಸರ್ವಾಂಚೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ ಹಾಣೆಂ ‘ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಉದಾಕ್’ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ದೊ| ಬಾ| ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್(ದಿರೆಕ್ತೊರ್ – ಧ್ಯಾನವನ ಮಯ್ಸೂರ್ ), ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ‘ಮಾನ್ ಮನಿಸ್’ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕ (ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಖಕ್/ನಿರ್ದೆಶಕ್/ನಟ್), ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೊಜ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಮ್ನಾಸ್ತ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕಾರ‍್ಯಚೆಂ ಉದ್ಗಾಟನ್ ನೊವೆಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್, ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಕ್ಡೊ ದಾಂತುಳ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಪೇಜ್ ಕರುನ್ ಆನಿ ಕಾರೆಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ವಾಟುನ್ ಮಾಲ್ತೆಂನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಲಿ, ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ದಾಕವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಚೊಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್, ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ಮಾನ್ ಮನಿಸ್ ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಕ್ ಶಾಲ್, ಫುಲಾಂ – ಫಳಾಂ, ಹಾರ್ ಆನಿ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗೋಡ್ ಭಾಸ್, ಪುಣ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಕೊಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಆಮಿ ಎಕೆಕಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾನ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್ ; ತರೀ ತಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಬರಿಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಘರಾನಿಂ ವಾಪಾರ್ಲಿ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಡ್ತಾ”

ಬಾ| ಡೊಮಿನಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ “ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ತೆಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಸರ್ವ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಬರೆಂ. ತರೀ ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಘರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್”

ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಸಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಧಾವಿ, ಬರಾವಿ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಶಣಾಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ಆನಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿಚೊ ‘ತಾನ್’ ಕವಿತಾ ಬೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಆರ್ಪಿಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ವಿವಿಧ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸಂಘಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್, ಪದಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪೋಟ್‌ಭರ್ ಹಾಸಾಯ್‌ಲಾಗ್ಲೆ.

ಪಾಂಯ್ಶಿ ಜಣಾ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್, ವಿವಿಧ್ ರಾಂದ್ವಾಯೆನಿಂ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ‘ನವೆಂ ಜೆವಣ್’ ರಿವಾಜಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಶಿರೊತೆರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ‘ಲಾವ್ದಾತೆ’ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್ ಶೈಲೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಭಾತ್ಮಿ : ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ
ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಕೆನ್ಯುಟ್ ಮಿನೇಜಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !