ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಣಾರ್, ಭಾಶೆಚೆ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ರಾಕ್ವಲಿ

ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್, ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್, ಮಾಂಯ್‌ದೇಸ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಧರ್ಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆ ಖುಣಾಂ ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಡ್ಡೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ನಜೊ. ತೇಂಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆ ಹಲ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನಾಸಮ್ಜಣಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಪಾಸತ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ರಗ್ತಾಂವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್. ಹೊ ಮೊಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಕೆನ್ನಾಂ obsession ಜಾತಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸಲ್ವಾತಾ ಆನಿ ಟೆರರಿಸಂ ಉದೆತಾ ಆನಿ ಗಾಯೆಪ್ರಾಸ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಜಿವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಪಡ್ತಾ.
ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆನಿ ಆಚರಣಾಂ ಹಾಚೆವಯ್ರ್ ಭಾಶಣ್ ಸ್ಪರ‍್ದೊ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಬರಿಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆ ಪೊಂಯ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಜೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ. ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಇನಾಮಾ ಬದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಶಿಣುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ – ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅತ್ವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್? ವ್ಹಡಿಲಾಂ ವಾ ಸಮಾಜ್? ಆನಿ ಹೆಂ ಚುಕಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಣಾಚಿ?

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮುಕೇಲ್ ಪಂಗತ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಗರ‍್ಜೆಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿ ಆನಿ ರಾಟಾವಳೆನಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್‌ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಾ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಭೊಗ್ತಾ. ಆನಿ ತಶೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಏಕ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್‌ಚ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‌ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಪುರೊ.

ಭಾಸ್, ಜಾತ್, ಖಾಣಾಪೀವನಾಂಚಿ ರೀತ್, ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್, ದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ by default ಲಾಬಲ್ಲಿಂ ದೆಣಿಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ, ಬೀಫ್, ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಾರ‍್ಕುರ್‌ಗಾರ್ ಭಾರತೀ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ನಿಬಾಂ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಂ.

ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್, ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್, ಮಾಂಯ್‌ದೇಶ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಮೊಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಯ್ಭಿಕ್, ಆನಿ ಜೆನ್ನಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ, ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಯ್ ಆಮಿ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್, ತಾಂಕಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಂವ್. ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮುಕಾರ‍್ತಾ ಆನಿ ಚಲೊನ್ ವೆತಾ. ಆದಿಂಮಾಗಾಥಾವ್ನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್‌ಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಹಿ ಏಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಸಹಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಾರ‍್ಶಿಂ ಕರೋಡ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಂದಾಜ್. ಹ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಫಕತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚೀಸ್ ಲಾಖ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿಂ ಮಾತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಬರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್. ಪೂಣ್ ಅತಾಂಚೆಬರಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ, ಸ್ವತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್ ಸತ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ. ಚಾರ‍್ಶಿಂ ಕರೋಡ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಸತ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯಾ. ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಇತ್ಲಿಚ್. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಫಕತ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಗೆಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಗರ‍್ಜೆಪುರ‍್ತೆ ಥೊಡೆಚ್ ಸಬ್ದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಯಾ ಲಿಪಿ, ಪಯಿಲ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ, ಆನಿ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್‌ಯ್ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್.

ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್, ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆ ಭಾಯ್ರ್‌ಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ತಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್‌ಚ್ ಆಕ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್, ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್‌ಚ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ದೇವ್‌ಚ್ ದೇವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್‌ಯ್, ಭಂವೊನ್, ಆರಾವ್ನ್ ಆನಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ‍್ನ್ ಪೋಟ್ ಭರ‍್ಚೀಚ್ ಜಿವಿತಾ ರೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೃಶಿ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಗಾಂವ್ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಚಿಂತಾಪ್, ಭಾಶೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾಮೆಕಾಸವೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಗಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಧಿ ಧರ್ಮ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಆಯ್ಲೊ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ‍್ಮಾಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್.

ಚಿಂತ್ಪಾತಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಬರಿಂಚ್ ಆಸೊನ್ ಮಾಂಕೊಡ್, ಹಸ್ತಿ, ವಾಗ್ ಶಿಂವಾಬರಿಂಚ್ ಪಂಗ್ಡಾನಿಂ ಜಿಯೆತಲೆ, ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೆಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮನ್ಜಾತಿಂಪ್ರಾಸ್ ಅಸ್ಕತ್‌ಚ್. ಪೂಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾತಾಂಕ್ ವಾಡೊನ್ ಯೇವ್ನ್, ಪಂಗ್ಡಾಸಾಂದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್, ಸಹಕಾರ್, ಆನಿ ಯೆವ್ಜಣ್ (planning) ಕರ‍್ಚಿ ಸಕತ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾನ್ ಹಸತ್, ವಾಗ್ ಶಿಂವಾ ತಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಆಪ್ಣಾಂಪ್ರಾಸ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮನ್ಜಾತಿಂವಯ್ರ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ.

ಚಾರ‍್ಶಿಂ ಕರೋಡ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಭಾಸ್, ಗಡಿ, ಧರ‍್ಮಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಾಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಿಂತಾ.

ಅಮೇರಿಕನ್ ಬೊಬ್ಬರ‍್ಯಾ

ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಚ್ಯಾ ಯೂಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟೊಲ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಬಗ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೋ ಪಳೆಯಾ. ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಯುರೋಪಾಗಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಯಾ ಇಂಕಾ ಜನಾಂಗಾಚೆ ದೇವ್ ಹೆ. ಕನೆಕ್ಶನ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊಬ್ಬರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಾಮ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ? ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ? ಸುರ‍್ವೆರ್ ಯುರೋಪಾಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಗಾರಾಂಬರಾಬರ್ ಸುವಾರ‍್ತಾಪ್ರಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ಮಿಶಿನರಿಂಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸುವಾರ‍್ತಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಏಕ್ ಅತ್ಮೊ ಅಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್‌ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್!!! ಅಶೆಂ ಥಂಯ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಭಾಸೊ, ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಜ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಗಡಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್, ರಾಜಕೀ ಪರಿಗತ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲೆ ಬೋವ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವೀಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆನಿ ಎಜಿಪ್ತಾಚೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಭಾವೀಕ್ ದೇವ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಏಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ತಾಂಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಜ್ ತ್ಯಾ ದೇವಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಆನಿ ಪರ‍್ನಿಂ ಮೊಡ್ಕರ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂ ಮಾತ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಮಾನುನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ‍್ಚೊ ಏಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ.

ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಬದ್ಲಿ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಆಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಜಾತಿಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ಯೆತಾ’ಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಖಂಯ್ಸರ‍್ಗೀ ಏಕ್ ಕಡೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾಲೆ.

ಖಾಣಾಂಪೀವನಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಯ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಅಶೀಚ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಪೀವನಾಂಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೆಂಪೆ, ಇಂಚು, ವಾಗೊಣ್ಯೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಚಾಯ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ‍್ಕೆಟೆನಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತೆಂ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂವ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾ, ರುಚೀನ್ ಖಾತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಹಿಮ್ಸಾಣ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಟಾಳ್ನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಹಿಮ್ಸಾಣೆಕ್‌ಚ್ ವ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಗ್ ಯೆತಾ.

ಆಮಿ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಬೋವ್‌ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ರುದಾನ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್. ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಬೋವ್‌ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಆಸೊನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ, ತೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾ ನಾಕಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ‍್ಮಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೊತೆಸ್ತಾಂತಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆಂತ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾನಿಂ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಗ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ? 24 ಅಗಸ್ಟ್ 1572 , ಸಾಂ ಬಾರ್ಥಲೋಮಿಯೊಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾದೀಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾತೊಲಿಕಾಂನಿಂ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಪ್ರೊತೆಸ್ತೆಂತಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಪರ‍್ಮಿತ್ ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಮಧೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಣಿಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಚಿ ಬಲಿ, ರೋಮಾಗಾರಾನಿಂ ತಾಣಿಂ ಖುದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿಂ, ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಘೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗೊಂಯಾತ್‌ಚ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್, ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚೆರ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ನವ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಜುಲುಮ್ ಕಸ್ಲೊ? ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ನಂಯ್ಗೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆ ಪುರ‍್ವಜ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಬರಾಬರ್‌ಚ್ ಗೊಂಯ್ ಸೊಡುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ?

ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಂಬಡ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಭಾಸ್, ಜಾತ್, ಖಾಣಾಪೀವನಾಂಚಿ ರೀತ್, ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್, ದೇಶ್ ದುಸ್ರಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, by default. ಹಾಂತು ಕಸಲೀಚ್ ದವ್ಲತ್ ಭಗ್ಚಿ, ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ನಾಂ. ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆ, ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆ, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ, ಉಂಚ್ಲೆ, ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ದೆಕುನ್, ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್, ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್, ಮಾಂಯ್‌ದೇಸ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‌ಧರ್ಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆ ಖುಣಾಂ ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಡ್ಡೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ನಜೊ. ತೇಂಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆ ಹಲ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನಾಸಮ್ಜಣಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಪಾಸತ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ರಗ್ತಾಂವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್. ಹೊ ಮೊಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಕೆನ್ನಾಂ obsession ಜಾತಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸಲ್ವಾತಾ ಆನಿ ಟೆರರಿಸಂ ಉದೆತಾ ಆನಿ ಗಾಯೆಪ್ರಾಸ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಜಿವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಪಡ್ತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ‍್ವಜಾಂಚಿ ಜೀವಿತಾರೀತ್, ಚಾಲ್‌ಚಮ್ಕಾಣ್ ಆನಿ ರಿವಾಜಿ, ತೆಂಪಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಜಿವಿತಾರೀತ್ ಆನಿ ರಿವಾಜಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಜಿವಿತಾರಿತಿಂತ್, ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಾಣಾಂನಿಂ ಕಾಳಾತೆಕೀದ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹೊ ಬದ್ಲಾಪ್ ಮಾನುನ್ ಘೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೆಕೀದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬದ್ಲೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ವಾಜ್ಬಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್‌ಕಾಯ್. ತೆಂ ಸೋಡ್ನ್, ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ಬಾರ‍್ಕುರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಕಾಸ್ಟಿಘಾಲ್ನ್ ಭಂವ್ತಲೊ. ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಕಾಸ್ಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ಭಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್.

ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಆಮ್ಚೇರ್ ರಾಜ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲುಟ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್, ತಾಣಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪರ‍್ಜೆರಾಜ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸ್, ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ರಯ್ಲಾ ವೆವೆಸ್ಥಾ, ಚಾ, ಆನಿ ಕ್ರೆಕೆಟಾತಸಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್? ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟರ‍್ಮಿನಸಾಕ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಚೆ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ತೆಂ ಕಟ್ಟೋಣ್‌ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾಂ? ಎಕಾವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚೊ ನಾಸ್ ಕೆಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ತವಳ್ ಆಮಿ ರಾಕೊನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾತಾ? ತಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂವರ‍್ನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ‍್ದೇಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಘಲ್ ಸಂತತೆಚಿ ನಂಯ್? ತಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಪ್ರಾಸ್ ಉಣೆಂ ಲುಟ್ಲಾಂ ಯಾ ಉಣೊ ಜುಲುಮ್ ಕೆಲಾ? ಯಾ ಮುಘಲಾಂಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆ ದುಸ್ರೆ ಪರ‍್ದೇಶಿಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಮೂ? ಜಾಂವ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟರ‍್ಮಿನಸಾತಸಲಿಂ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ತವಳ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಖಂಯ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ? ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಂಲಾಗಿಂ ಜಾಪಿ ಆಸಾನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ಜಾಪಿ ನಾಂತ್.

ಆಜ್ ಆಮಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ‍್ಟಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಶೆಂ ವಾಪಾರ‍್ತಾಂವ್. ಕಾಶ್ಟಿನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್, ಮಾಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಧಗಾಕ್, ತಿತೀನ್ ಪೀಸ್ ಸೂಟ್ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಶಿಜ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಮಿ ಕಾಸ್ಟಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯಾ ಕಾಸ್ಟಿ ಚಡ್ ಕ್ರೂಡ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಕಾಚ್, ಉರ‍್ಮಾಲ್ ಕುತಾಂವ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ‍್ಟಾಂಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ನಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕುರ‍್ತಾಪಜಾಮಾಂ, ಶೆರ‍್ವಾನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ?

ಆಬಾನ್ ರೊಯಿಲ್ಲೊ ಗೋಳಿರೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆರ್ ದೋರಿ ಘೆಂವ್ಚೆ ನಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾಂವ್, ತಿ ತಾಚೆವರ‍್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಲುನಂಚ್ ವಾಪಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸೊಂಪೆ ಸತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂಕ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಚಿ ಗರಜ್ ನಾಂ.

ಕಿಶೂ, ಬಾರ‍್ಕುರ್.

54% feel thumbs up. And how do you feel?
63 :thumbsup: Thumbs up
18 :heart: Love
3 :joy: Joy
20 :heart_eyes: Awesome
10 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. Good article! Thank you.

 2. Glanish Martis

  Awesome article. It shows that how blind we are on having fully opened eyes towards the default traditions.

 3. In the context of the subject, it s a nicely structured article, for reader like me the author has succeeded in creating a sort of confusion or more questions on the subject at the end. Well done, let us have few more in the coming days.

 4. Stephen Quadros Permude

  Fantastic. Hope this kind of articles appear more in Konkani media

 5. A timely introspection Mr. Kishor. Can all the insights on our culture, relegion, practices and beliefs be less troublesome and more tolerant valuing all lives and nature. Thank you

 6. James Fernandes

  “If you want to preserve your culture, customs, language, or vegetables go back to where you came from.”
  “Jasmines dont grow here.”
  Such were the comments. I had faced.
  If you want to live in Rome be a Roman.
  Even in Bombay i could not get a job even as a domestic help. I did not know Parsee.
  French fries may better substitue dhanto bhaaji.
  Once in a blue moon a Latin Mass. So shall our Konkany.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !