ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ : ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಎಲುಮಿನೈ (NRI) ಸ್ಕೋಲರ್‌ಶಿಪ್ ವಾಂಟಪ್

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಎಲುಮಿನೈ (NRI) ಸ್ಕೋಲರ್‌ಶಿಪ್ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 30 ತಾರಿಕೇರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಟ್ರೈ-ಸೆಂಟಿನರಿ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಲುಮಿನೈ ಎಸೋಶಿಸಿಯೆನ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಜಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಅಸಲಿ ಕುಮೊಕ್ ತಾಂಕಾ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಶೆಕ್ಷಣಿಕ್ ಜೀವಿತಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಯುಮಿನೈ ಎಸೋಶಿಯೆಶನ್ ಹಾಂತಿ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಉದಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಮಾ|ಬಾ|ದೋ|ಲೋರೆನ್ಸ್ ಸಿ ಡಿಸೋಜ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಕರೆಸ್ಪಡೆಂಟ್ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನೋಭಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸ್ತ್ ವಾ ದಾಯ್ಜ್, ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಆದ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚೆ ಹೆಂ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಎಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ( 1986 -87 ಬ್ಯಾಚ್) ಚೇರ್‌ಮ್ಯಾನ್ Nemus Pharamaceutical  Ltd  Belur ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂಕಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಹೇಶ್ ಹಾಣಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿ. ತೆ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯಿಂತ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ ಕಸೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆ.

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಎಲ್ಯುಮಿನೈ ಎಸೋಶಿಯೇಶನಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ನೊರೊನ್ನಾ ಹಾಣಿ ರೂ. 6,41,044/- ಚೆಕ್ಕಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಕೋಲರ್‌ಶಿಪ್ಪಚೊ ಐವಜ್ 151 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲೊ.

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಡೊ|ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವ ಹಾಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಯುಮಿನೈ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ 2002 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಘ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಆದ್ಲ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಕೊನ್ಸ್ಯಾ ಕೊನ್ಸ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತೆ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸೆಲೆಂ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಡೇಸಾ, ಸ್ಟೇಪನ್ನ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಅಲ್ಪ್ರೇಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತೊ, ನಾಗಾರಾಜ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿಂ ಹೆರಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಐವಜ್ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಡೊ|ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವನ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಲ್ವೊದೋರ್ ನೊರೊನ್ಹ್ನಾ ಹಾಣಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !