ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ’ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಜಾವಚಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ರೂಪಿಸಿಲೆ ’ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಯೋಜನೆಚಾ ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ತಾ. 14-09-2019 ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಲೆಂ. ’ವಿಶನ್ ಟಿ. ವಿ. ಎಮ್ 2030’ (VISION TVM – 2030) ಪೂರಕ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ’ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರಾಕ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾಚೆ ವೆವೆಗಳೆ ಕಾಲೇಜಾ ತಾಕುನ 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ದಾಖಲ ಜಾಲಿಂತಿ. ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಮುಖಾವಯಲೆ ಜೀವನಾಕ ಮಸ್ತ ಉಪಯೋಗ ಪಡತಲೆಂ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪಯ್ಯನೂರು ರಮೇಶ ಪೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ, ಮುಂಬಯಿಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ ಮಲ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

ತಾ. 09-09-2019 ತಾಕುನ 14-09-2019 ಮೆರೆನ 6 ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತ ಚಲೆಲೆ ಶಿಬಿರಾಂತ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿನಿಂ ತಾನ್ನಿ ಘೆತಿಲೆ ಅನುಭವ ಆನಿ ಚಲೆಲೆ ವೆವೆಗಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಕಾ ಬದ್ದಲ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂನಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಇನಾಮ ವಾಂಟುನ ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !