ಖಿಣಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್…ಪರಿಣಾಮ್ ವಿಪ್ರೀತ್ !

ನ್ಶಾಕ್ ಅನೀತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿಂ, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತೀನ್ ಮೂಳ್ ಪಾಳಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ – ದುಬಾವ್, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ರಾಗ್. ದುಬಾವಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಮನ್ಶಾಚಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಲೌಕಿಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತಾತ್ ತರ್, ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಹಗೆಂ, ಕಪಟ್ಪಣ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲಿಂ ದೆವಾ ವಿರೋಧಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅನೀತಿಚಿ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲ್, ಗೂಣ್, ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ವಭಾವ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್.

ಹಿ ಕುಡಿ-ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಮನ್ಶಾಚಿ ಸ್ವಾಬಾವಿಕ್ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಾಡುನ್ ಖಿನ್ನತೆಕ್ ಬಲಿ ಕರ್ತಾ… ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡಾವ್ನ್ ನಾನಾಂತಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್, ದುಬಾವ್, ರಾಗ್, ಕ್ರೋಧ್, ಹಗೆಂ, ಕಪಟ್ಪಣ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ನಾ ಸೊಡ್-ದೋಡ್ ಅಸಲೆ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಗೂಣ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ನಿಯಂತ್ರಣೆವಿನ್ಹಾ ಚೋರ್ ಮೆಟಾಂನಿಂ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ರಾಗ್, ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ಅನಾಹುತಾಂ ಉಟಯ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಖಿಣಾಚೊ ರಾಗ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ವಿವೇಚನಾಚೆರ್ ಕಾಳೆಂ ಮೋಡ್ ಹಾಡುನ್ ಅಚಾನಕ್ ಆನಿ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಿತ್ ವಿಭಾಡ್ಚೆಂ ಘಂಭೀರ್ ಘಡಿತ್ ಉದೆಂವ್ಕೀ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ!

ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಂನಿಂ ‘ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾತ್ಲೆಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘಡ್ಯೆ…‘ದೆವಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ವೆತಾ!

ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಖಿಣಾಚ್ಯಾ ರಾಗ್ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ಘಡುನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ! ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭಯಾನಕ್ ಬೀಭತ್ಸ್ ಘಡಿತಾ ಖಬ್ರೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆಹರಾಕ್ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲೆಂ!

ಆನಿ ಹೆಂ ಘಡಿತ್…ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಸರ್ ಜಾಗ್ವಣೆಚೆಂ ಝಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್…ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಧಾ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಕಾರಾರ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ತೊ ರಸ್ತೊ ಎಕಾಎಕಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ‘ಬ್ಲೋಕ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಕಾರಾಚೊ ರಸ್ತೊ ಬದ್ಲಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಿಣೆಂ ರಸ್ತೊ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತ್, ಘರಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಳ್ಸಿತಾನಾಂ…ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

‘ಆಮ್ಚಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿ ಗೆಟಿಲಾಂಗಿಂ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.!’ ಹೆಂ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟಿ ಕಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ಫ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೆಂ!

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರೆ ಗೆಟಿ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೆಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾ ವರಾರ್ ಪತಿಣೆ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಖುನ್ಯೆ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ರಸ್ತೊ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೊ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್ ಭಂವ್ತಿ ಗಮನ್ ಚರವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಹಳ್ತಾಚಾ ವೇಗಾರ್ ವೆಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಸವಯ್. ಅಸಲ್ಯಾವೆಳಾ ಕಸಲೆಂ ತರೀ ಕುತೂಹಲ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಜಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಕಾರ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಸವಯ್. ಹ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಪತಿಣೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಇಶ್ಟಾಂನಿಂ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತರ್…ತ್ಯಾವೆಳಾ ಹೆಂ ಚಾಚಾವ್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರುನ್ ತೀನ್ ಕಡೆ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ತಿ ಖಂಡಿತ್. ತವಳ್…ಹರ್ಶೆಂಚಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಚಾ ಸವಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆತೊಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತರ್…

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾ ವರಾರ್-ಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತ್ಯಾ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ…ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆಟೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾರ್ ಹುಂಕ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ! ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಭಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಅಶೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಹಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲಿಂ. ಆನಿ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್…ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್…ವಕೀಲ್…ಕೋಡ್ತ್…ಅಶೆಂ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ವೊಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ!

ಆತಾಂ ತೊ ಅಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಮತಿಂತ್ ‘ಕೋಣ್ ತಿ ಖುನ್ಯೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ ‘ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ’ ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊಂ! ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ!

ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ಶೆಂ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ವಿಕ್ಚೆ ಥಂಯ್…ಮಾರ್ನಮಿಕಾಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತೆಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ…ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಗ್ಲಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…‘ತಿಕಾ ತಶೆಂಯೀ ಕೊಣೆ ಖುನ್ ಕರುನ್ ಚಾಚಾವ್ನ್ ಉಡಾಯ್ಲಾಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್…ಅತ್ತಾವರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೇರಿ ಶೊಪಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಲಾಗಿಂ ತಿಚೆ ವಿಶಿಂ ಖಬಾರ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆದ್ವಾರಿಂ…ಕುರಿಫಂಡ್ ತಶೆಂ ಫೈನ್ಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ವಿವಿಧ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಟಾಂವ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂ ಧೊಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲಿ.

ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುತೂಹಲ್…‘ಕೊಣೆಂ?!…ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಖುನ್ ಕೆಲಿಗಾಯ್?! ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾಎಕಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಶೆಂ ‘ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ.!’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಎಕಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಫೊನಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಸ್ತಾಂ…‘ತಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೊ ಉದ್ವೇಗ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮತಿಕ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಹ್ಯಾದಿಸಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜನಾಂಗ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ಸೊ ಧೆಧೆಸ್ಫೊರ್ ಜಾಲೊಂ.

ಘಡ್ಯೆನ್ ‘ಕಿತ್ಯಾ? ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣಾಂ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮೆಟಾಂ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಸಬಾರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜನಾಂಗ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಟಾಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಂಟಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಘಡಿತಾಂ…‘ಕಶೆಂ?…ಕಿತ್ಯಾ ತರೀ ಘಡ್ತಾತ್?!’ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾನ್ ಕಾಳ್ಜೆಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಗಮನಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿಯೀ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತನ್ ಕರುನ್ ಹೆಂ ಗಮನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ, ತಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಾಜೆಚಾ ಸತಾ – ನಿತಿಚಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ರಕ್ಶಣೆಕ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಯಾ ತಾಣಿ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್. ತಾಂಕಾ ತಾಂಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ತೆ ಕರುನ್ ಆಸೊಂದಿತ್. ಆಮಿ ಲಾಯಿಕಾಂನಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ್ ಉದರ್ಗತೆವಿಶಿಂ ತಶೆಂ ಸುಧಾರಣೆಂವಿಶಿಂ ಜಾಗೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ…ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗೊನ್ ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ವಿಪರೀತ್ ಪಿಯೊಣೆಂ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಪಣ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚಿಂ ಸಾಧ್ಯತಾ ವಿಪರೀತ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಾ ಭುಲೊವ್ಣ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆಕ್ ಜಾಗೆಂ ಕರುನ್…ಅಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್. ಜಾಗ್ವಣಿ ದೀವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆತಾಂ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ಆತಾಂ ಖುನಿಗಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಸಾಹಿತಿ ಇಶ್ಟಾನ್ ತ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಖುನ್ಯೆಗಾರಾಚಿ ವಳ್ಕೆಚೆಂ ಹಿಶಾರೊ ದಿತಾಸ್ತಾಂ…ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ಬರ್ಫಾ ಖಾಂಬೊಚ್ಚ್ ಜಾಲೊಂ! ಕಿತ್ಯಾಕ್…ತೊ ಖುನ್ಯೆಗಾರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕೆಚೊಚ್ಚ್!

ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮತಿಂ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಥಾಪ್ತಾಸ್ತಾಂ….‘ಆಮಿಂ ತೇಗ್..ಸಾಹಿತಿ ಈಶ್ಟ್ ತಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟುನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.!.’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಜಗ್ಲಾಲೆಂ. ಆಮಿ ತೇಗ್… ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟುನ್ ಖಂಯ್ ನಾಂ ಖಂಯ್ ತರೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸುಶೆಗಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಸವಯ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಹೆರ್ ಸಂಸಾರಿ ರಟಾವಳಿಂಚ್ಯಾ ದಬಾವೆಚಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಸುಶೆಗಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಂನಿಂ ಆಮಿಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ತರೀ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂತ್ ಸೂಪ್ ಘೆವ್ನ್…ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್, ವಾದ್-ವಿವಾದ್- ಸಂವಾದ್, ಘಂಭೀರ್ ಚರ್ಚಾ…ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾರಿಪೊ ಕರುನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಸವಯ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ, ಹಿ ಭಯಾನಕ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾ ಸರ್ಶಿಂಯೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆ ಸಂಗಿಯೀ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆನಿ ತೋಚ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಭೀಭತ್ಸ್ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಖುನ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆನಾಂ!

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಗಾಂಯೀ ವಳ್ಕೆಚಿಂ…ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿಯೀ ತಶೆಂ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಖುನಿಗಾರ್‌ಯೀ!

ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ…ದುಡ್ವಾ ಆಶೆಕ್ ವಾಪರ್ಲೆಲಿ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲ್…ತಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಂದ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ರುತಾಕೆಲ್ಲೆ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ವಬಾವ್, ಹಂಕಾರ್…ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಹಂಭಾವ್…ಭೆಫಿಕೆರ್ ಧಯ್ರ್…ಹೆಂಸರ್ವ್ ತಿಚಾ ಖುನ್ಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್…

ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ…ಜಿಣ್ಯೆ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಮಾಲ್ …ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಲೆಂ ರೀಣ್…ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಖಿಣಾಚೊ ರಾಗ್…ರಾಗಾವೆಳಾ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆಂ ಹಾತೆರ್…ಹೆಂ ಕ್ಶಣಿಕ್ ರಾಗಾಚಾ ಭರಾರ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಂಲೆ ಘಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!
ದೊಗಾಂಯೀ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಸರ್…ತಶೆಂ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ.! ಜರ್ ಹೆಂ ದೊನೀ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ತರ್…ಖಂಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಅಮಾಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್…ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾವಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್…ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್…ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣ್, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್, ವೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ರುತಾಕರ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಮಾಗ್ಣಿಂ ರಜಾರ್ ರೆತಿರ್ ಹಾಂತುನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚಾಮ್ಚಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ಥಂಯ್…ಜಿಣ್ಯೆ ಸವಯೆ ಥಂಯ್, ಏಕ್ ಘಡಿ ಬಸೊನ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ! ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

100% feel thumbs up. And how do you feel?
21 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !