ಬಜ್ಜೋಡಿಂತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕವಿಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬಜ್ಜೋಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಮರಿ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ 22ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ಥಾವ್ನ್ 5.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಳವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಕವಿಪಂಗಡ್ ಫಕತ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನವೀಯ್ ಗರ್ಜೆಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ.” ಅಚಾನಕ್ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಅಘಾತಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ತರ್ಫೆನ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿಮಿತ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಬಾಳ್ ಮರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಂದೊ ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗೊನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಚಿ ನವಿ ಕೊವ್ಳಿ ‘ವೆಂಗೆಂತ್ ಮೊಗಾ’ಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಲಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ.

ಆಲ್ವಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾವ್ ಜೊವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ಜೊ.ಸಿ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಆರನ್ ಬಬುಶ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ, ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಸಂತೋಶ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನದರ್ ಮಾರುನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ‘Who am I ?’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್, “ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಖಿಳೊ ಆನಿ ಭಾಗ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್. ತಸಲೊ ದೃಡ್ ಮತ್ ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಜೆ. ಹೊ ವಿಶಯ್ ‘ಮತಾಂತರ್’ ಘುಸ್ಪಾಡಾಯೆಂತ್’ಯೀ ಯೆತಾ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ’ಹಾಂವ್ ರೋಮನ್ ಕಥೊಲಿಕ್, ಮತಾಂತರ್ ಆಮಿ ನ್ಹಯ್, ತೆ ಕರ್ತಾತ್, ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ, ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಳ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ವ್ಹಚನಾ. ಅಸಲೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಜೆ. ‘ಹಾಂವ್ ಬಾಗ್ವಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಿಳೊ, ಬಾಗ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ಖಿಳೊ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ.” ಮ್ಹಣುನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಚೆ ಕವಿತೆಕ್ ‘ವೆಂಗೆಂತ್ ಮೊಗಾ’ ಕೊವ್ಳಿ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕವಿತಾ ಆನಿ ಆಯ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡಿತ್ ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಮಡ್ತಿಚೆರ್, ಜಿವ್ಗಾತಾಂಚೆರ್, ಮರ್ಣಾಚೆರ್, ಆವ್ರಾಚೆರ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕವಿನ್ ಆಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಬರಪ್ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ವಿಭಜನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ ಬೊಶಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತೆ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಾಡುನ್ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಕವಿನ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕವಿನ್ ಪಲಾಯನ್’ವಾದಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಹರ್ಯೆಕೀ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಜೆ”

‘ಖಿಳೊ’ ಕವಿತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಕುಟ್ಮಾಭಿತರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿವರಿತ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಖಿಳೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಗರ್ಜ್. ಕೋಣ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾ ತಾಕಾಚ್ ಬಾಗ್ವಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ರಾಜಕಿಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಮ್ಚೆಬೊಂವ್ತಣಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂನಿ ಹೆಂ ಖೂಬ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್, ಪತಿಣೆಚೆರ್ ಹೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಚಲ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಬರಿ ಪುತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಗ್ವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಂ. ತಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂರಚನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ, ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ವೆಗ್ಳೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಗ್ವಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆ ಕವಿತೆಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಗರ್ಜ್.”

ನಿಮಾಣೆಂ, ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಂದೊ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ, ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 6, ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ’ಭಿಂಗಾರಿ’ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ವರ್ದಿ : ಜೊ. ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್
ತಸ್ವಿರ್ : ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !