ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಆವ್ರ್

ದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಸೆಜಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್. ಆವ್ರ್ ಆದಿಂಯ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಘರಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಂ. ನ್ಹಂಯೊ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಗಾದೆ ಉಪ್ಯೆನಾತ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ? ನಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಾ. ಉದ್ಕಾಚಿ ವಾಟ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಉದ್ಕಾಕ್ ತಾಚಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಸೊಧಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಉಬಾರ‍್ಲಿಂ ಆನಿ ಉದಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಜಾಗೆ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ‍್ಲೆ. ಘಟ್ ಗುಡೆ ಖೊಂಡ್ಲೆ ಆನಿ ಮಾತಿ ಪಯ್ಸ್ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಸಾಗ್ವಳಿ ಕರ‍್ಚೆ ಗಾದೆ ಪುರ‍್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ! ಉದಕ್ ತರ್ ಖಂಯ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲೆಂ? ಕೃತಕ್ ಆವ್ರ್ – ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಚೊ ವಾವ್ರ್! ಆದಿಂ ಜೂನ್ ಜುಲಾಯ್ ಆಗೊಸ್ತ್ ಮಹಿನೆ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೆ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೆ. ಧರ್ಣಿರ್ ಕಾಳಕ್ ಪಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಕಾಸ್ ಕಾಳ್ಯಾ ದಾಟ್ ಮೊಡಾಂನಿ ಧಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಮೇಯಾಂತ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಮಹಿನೊ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರಯ್ತ್ ಬಿಂ ವೊಂಪ್ತಾಲೆ, ಜೂನಾಂತ್ ನೇಜ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ, ನೇಜ್ ಲಾಯ್ತಾಲೆ. ಸಗ್ಳಿ ಭುಮಿ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಸೊಭ್ತಾಲಿ. ಜುಲಾಯ್ ಆಗೊಸ್ತ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಆವ್ರ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉದಕ್ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳ್ತಲೆಂ. ಆಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಗೆಲೊ ವೊಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಭರ‍್ಲೆಂ ಆವ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ‘ರೆಡ್ ಎಲರ‍್ಟ್’ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ನಾ!

ಆವ್ರಾವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ. ಘರಾಂ ಬುಡ್ತಾತ್, ಕೊಸಳ್ತಾತ್, ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಪರ್ವತ್ ಕೊಸಳ್ತಾತ್, ರಸ್ತೆ ಬುಡ್ತಾತ್ ವ ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆತಾತ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟುನ್ ವೆತಾ. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಜಾತಿ ಉದ್ಕಾ ಲೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆತಾತ್, ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್. ಸಬಾರಾಂಚ್ಯೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯೊ ಸಾಹೆತಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ವೆತಾತ್. ಖಾಣಾ ವರ್ವೆಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಆವ್ರ್.

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾತ್ಲೊ ಬರ್ಗಾಲ್ ಚಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಸಾ! ತಿ ದೆಸ್ವಾಟ್‌ಯ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್! ತೊ ದುಕಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ. ಕಷ್ಟೊಂಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಖಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ, ಪಾಪ್ ಭಿರ್ಮತ್ ವ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಿ. ಸುಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಟಾಬರಿ, ಧಾಳಿ ಫುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಬರಿ ತಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ.

ಆವ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೊಗಾನಾತ್ಲಿ ಆಯ್ಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ. ಹಾತಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಘೆವ್ನ್, ಮನ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಘರಾ ದವರ್ನ್, ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ! ಆವ್ರಾಚಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆ ತೆ ಗಾದೆ, ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಘರಾಂ, ಆವ್ರಾ ಉದ್ಕಾ ಲೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆಚಿಂ ಗೊರ‍್ವಾಂ, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಂನಿ ಫಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್!! ಆನಿ ಮುಕ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಹಿಂಚ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂಕ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ‘ಬಿಝಿ’ ಶೆಡ್ಯೂಲ್! ಹ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಬರ್ಗಾಲ್!!! ಆಯ್ಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ವಚುನ್ ಪಾವತ್?

ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂನಿಂಚ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಭದ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಾ ಬುನಾದಿರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಉಭಾರಿಜೆ. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಕಷ್ಟಾತನಾ ಅನ್ಯೆಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಲಿಸಾಯ್. ಅನ್ಯೆಕ್ ಜಿವಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ‍್ತೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಸರಿ ಉಳ್ಟೆಂ ಅನ್ಯೆಕ್ ಜಿವಾಚಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಖೊಟೆಪಣ್‌ಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾ. ರಗ್ತಾಕ್ ರಗಾತ್ ವಳ್ಕತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ರಗ್ತಾಚಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಳ್ಕನಾಂತ್. ಮನ್ಜಾತ್ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಚಾ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ವಳ್ಕತಾ ಪುಣ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸುನ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಕನಾ!

ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಲಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮೊವಾಳಾಯ್, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್, ತೊಂಡ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿ ಥಂಯ್ ದಯಳಾಯ್, ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತನಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವಾಳ್ ವ ಧಾರುಣ್ ತೆಂ ತಾಚಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಭಿತರ್ ಸುಕುನ್ ಕರ್ಪಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕೊ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ. ನೀಜ್ ಮೋಗ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳನಾ. ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾ ಝರ್ ಥಂಯ್ ನಾ, ಕದ್ವಳ್ ಉದಕ್ ಭಿತರ್ ಭರ‍್ಲಾಂ ತೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆವ್ರಾ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಯೆತಾ. ಭಿತರ್ ಸಮಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಫಟಿಂಚೆಂ, ಗಾಳಿ, ಸೊವೆ, ಶಿರಾಪ್ ಆನಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಕದ್ವಳ್ ಉದಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಂವ್ತಣಿ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ಆವ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ! ತ್ಯಾ ಆವ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಬುಡುನ್ ವೆತಾತ್. ತಸ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚಿಂ ಹೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆತಾತ್. ಆಶೆಂ ಖೊಟೆಪಣಾಚಿ ನಂಯ್ ಆಪಾಯ್ ಮಟ್ಟಚಾಕಿ ವಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಖೊಟೆಪಣಾಚೊ ದರ್ಯೊಚ್ಚ್ ಉಬ್ಜತಾ. ತ್ಯಾ ದರ್ಯಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ರಾವನಾಂತ್.

ಬರೆಪಣಾಚೆಂ, ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಸಾಚೆಂ, ದಯಾಳಾಯ್ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಆವ್ರ್ ಕೆದ್ನಾ ಯೇತ್? ತ್ಯಾ ಆವ್ರಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ನಾಕಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೊಳೆಚ್ಚ್ ಪುರೊ.

ಸಿ.ವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

66% feel thumbs up. And how do you feel?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !