ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಆನಿ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ !

ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿವೀರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಆನಿ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಬೈಟ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೇಡ್ – ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಕಿತೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಯ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ಚಡ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ವಿಶೇಷಣಾಂ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ಸುರಾತಿ ಮನಿಸ್. ತರಿ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ ‘ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ‘ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ್!’ ಪೂಣ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತೆಂಯ್ ಅಖಂಡ್ ಸತ್. ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಥರಾನ್ ತರೀ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂದ್ತಾ.

MR05

ಜೊ ಮನಿಸ್ ವಾ ಪಂಗಡ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವಸ್ತೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಚಿಂತಪ್, ಆಲೊಚೆನ್ ದಿತಾ ತಾಂಕಾ ಹಾಂವ್ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಜೆಜು ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂಚ್. ಸ್ತಬ್ದ್ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ತಾಣೆ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ, ಜಿವಾವಿರೊಧಿ ಪ್ರಭುತ್ವಾ ವಿರೊದ್ ತೊ ಝುಜ್ಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್ ಏಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಣೆ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಿ. ಆಜ್ ತಾಣೆ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಆಮಿ ಪಾಳುನ್ ಆಸಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್. ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರೀ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ, ನವ್ಯೊ ಅಲೊಚೆನ್ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಸಲೀಚ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾ ಹಾಂವೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಮಾಪಾನ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ವಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಘಡೊನ್ ವಚತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್, ಬೋವ್‌ಶಾ ಮ್ಹಜೊ ಅನುಮಾನ್ ಸಾರ್ಕೊ ತರ್, ಖುದ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಕೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಾಯ್, ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ತರೀ ಎಕಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾನಾರಾಖಾಲ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಸಂಗಟನಾಕ್ ಏಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್, ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಮಾನಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ , ವೊವ್ಳಿಗ್ ದೀಜಾಯ್, ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ವೆಕ್ತಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಚ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ಸಯ್ರೊ – ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾನಿ – ಮಹಾದಾನಿ ವಾ ಬಿಸ್ಪ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾಯ್, ಮಾದ್ಯಮ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವರ್ಸಾಂಪಾಸುನ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್, ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಚಿಂತಪ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಹಿ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಂಯ್ ನಯ್ – ತೇಂಯ್ ಖಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್! ಸಂಗಟನ್ ನಾ, ಗುರ್ಕಾರ್ – ಹುದ್ದೆದಾರ್ ನಾಂತ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮುಂಡಾಸ್ ನಾಂತ್, ಏಕ್ ಕವಿ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಕೆಂದ್ರ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಠಕ್ಕೆ ಪೋಕಸ್ ತ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಮಾತ್, ತಾಚೆಂಚ್ ಉಲೊಣೆಂ, ತಾಚ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ, ತಾಚಿಂಚ್ ಗಿತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಸಾದರ್ಪಣ್ – ನಾಟ್ಕುಳೆ! ದಾನಿ – ಮಹಾದಾನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ನಾಂತ್, ಹರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮಾನ್  – ಅಸಲೆಂ ಅಜಾಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ತರೀ ನಾ.

GG018

ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಕಾರ್ ದೋನ್ ಪಂಥಾಹ್ವನಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಿಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದೋನ್ – ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂಯ್ ಆಸುಂಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ನವಿ ಆಲೊಚೆನ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ಮಾತ್ ವಾಪಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ನವ್ಯೊ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ವಾಪಾರುನೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವೀ ಕರುಂಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಫಿರಿತಾನ್ ನಯ್ ಕರ್ನೆನ್ ರುಜು ಕರುನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಹಿಂ ದೊನೀ ಪಂಥಾಹ್ವನಾಂ ಕವಿ./ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರುನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್  ಕಾರ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನವಿಂ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಂ ದಿಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ – ಏಕ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ವೆವಸ್ಥಾ ವಿಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುನ್, ನವಿ ಆಲೊಚೆನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್!

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ 2 ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಏಕ್ ಕವಿ, ಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕೆನಾರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ದೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವ ಹಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ” ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದೋಗಚ್ ಕವಿ. ಕವಿತೆಚೆಂ ಪಾರಜಾತ್ ರೊಯಲ್ಲೊ ಲುವೀಸ ಮಸ್ಕರೇನ್ ಆನಿ ಪಾರಜಾತಾಚೊ ಶಿತಾಡೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ. ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ ತಾಂಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ಲೆ ವಾ ಬಗಲೆಚೆ” ಹೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಜೀಕ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ದೊ| ಸಿಲ್ವ ತವಳ್ ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರೀಡರ್, ಹಾಂವ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ ದೊ| ಸಿಲ್ವ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

MR01

ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,  ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿ ” ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಕಾ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಬಾಪೂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ಆತಾಂ, ಕೆನರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಪಾರಜಾತಾಚೆಂ ಭಿಂ ರೊಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ ಅನುಮಾನ್ ಆಸಾತ್. ಸಂಸಾರಾರ್ ಮ್ಹಾ ಝುಜಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ಭೀಕರತೆಚಿ ಖಬರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಂಬೀರ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಾನ್ ಚಮ್ಕಲ್ಲೊ ಕವಿ ಜಿಣ್ಯೆವಾಸ್ತವಿಕತಾ ವಿಸ್ರಾಲೊಗಾಯ್? – ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಏಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಯೆತಾ.

ಪೂಣ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ನ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಶಿತಾಡೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ವಿಶೇಷಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಮತ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಕಾಂರಾಂ ನಿಮ್ತಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ಯ್ ಪಾವೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹೀಚ್ ಗಜಾಲ್ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್ ದೊ| ಸಿಲ್ವನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಕ್ ಪಾರಜಾತಾಚೊ ಶಿತಾಡೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಳೆಂ.  ಆತಾಂ ದೊ| ಸಿಲ್ವಾನ್ ಪಾರಜಾತಾಚೊಚ್ ಶಿತಾಡೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಸರ್ ಕರ್ಚಿಂ ತರ್ ಆಬೊಲಿಂ, ಗುಲೊಬ್, ಮೊಗ್ರಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೆರ್ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ, ಪಾರಜಾತಾಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾರಜಾತಾಚ್ಯಾ ಪುಲಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಶತಾ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಾರಜಾತಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಫರ್ಮಳ್ ದಿತಾತ್. ಚಾ.. ಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಹಿ ಸರ್ ಬೋವ್ ಸಾರ್ಕಿ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಆತಾಂ,  ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸಾನ್ ಪಾರಜಾತಾಚೆಂ ಭಿಂ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾನ್ ಪಾರಜಾತಾಚೊ ಶಿತಾಡೊ ಕೆಲೊ ತರ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಸೊ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಜಾಲೊ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಉದೆತಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಕವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ನೇತಾರ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕಾನ್. ಪೂಣ್ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಚಳ್ವಳೆಚೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಮುಕಾರುನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಅಡಿಗಾನ್. ಅಡಿಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ನವ್ಯಾ ಚಿತ್ಪಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಾತವರಣ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಅಪಸ್ವರ್, ಅಪ್ವಾದ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಣೆಂಯ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಕವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಅಖಂಡ್ ಸತ್!

ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಕೆನಾರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನವೊ ಕಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಬುಕಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಪುಂಡಲೀಕ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ. ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಹಾಂಚಿ ತುಳನಾ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಮಜ್ಗತಿಂ ಏಕ್ ಮುಳಾವೊ ಬೇದ್ ನದರ್ ವೊಡೂನ್ ಘೆತಾ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಲವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಏಕ್ ದೇವ್‌ಭಕ್ತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಏಕ್ ವಿದ್ರೋಹಿ ಕಥೊಲಿಕ್. ಆನಿ ಮ್ಹಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಗೂಯ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್.  ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‌ಭಕ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ವಿದ್ರೋಹ್ ತಿತ್ಲೋಚ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾ”  ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಿ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತಿ,   ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ದೊಗಾಂಕೀ ತಾಣೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಳಾಂ, ಜಾಂವ್ ದೇವ್‌ಭಕ್ತ್ ವಾ ವಿದ್ರೋಹಿ, ಪೂಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ತೋ ಕಥೊಲಿಕ್. ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ – ತರ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ನಯ್? ತರ್ ತೋ ಕೋಣ್ ? ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಕಿತೆಂ?  ತ್ಯಾಚ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರ್ತಾ  ” ಕವಿಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ವಿಶ್ವನಾಗರೀಕ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ವಿಶ್ವಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂಕಡೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾ”  ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ಆತಾಂ ಕಸಲಿ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ?

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಆನಿ ಉಲವ್ಪಾಂನಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆನಾರಾಂತ್ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕವಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಕೆನರಾ ಸಾಂಡುನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂಕೀ ತೆ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಕೆನಾರಾಭಾಯ್ಲಿಂ ನಿರೂಪಣಾಂ ಆಪಡ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್  ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜೆ. ಬಿ. ಸಿಕೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲೆ ತರೀ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ತೀವೃತೆನ್ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಆಪಡ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಣಿ ಘೆತ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ವಿದೇಶಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನೀಯ್ ಹೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ.  ಪೂಣ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಹೆಂ ಧಯ್ರ್  ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್  ನವಿಂ ನಿರೂಪಣಾಂ ಆನಿ ರುಪಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವೊತುನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ತಶೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಿರೂಪಣಾಂ ಆನಿ ರುಪಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ಪರಿಕರಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ  ದಿಲೊ. ಪ್ರವಾಸ್ ಕೆಲೊ, ಸತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಭಾಶೆಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡಾರ್ ಕಸೊ ತೊ ಜಾಲೊ. ವರ್ಸಾಕ್ ಲಾಕೊಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂನಿ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲೆಂ, ಆಪುಣ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕವಿಂಕ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ತಾಣೆ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಮರ್ಯಾದ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲಿ.  ” ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಕವಿ ಹಾಂವ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊಭಾಣಾಂ ಮರ್‌ಚೇಆದಿಂ ಕರೀತ್ ಆಸಾತ್ ಮಡ್ಯಾಚೆರೀ ರುದಾನಾಂ” ನೊವೊದಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂಚೊಂ ಅರ್ಥ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಧಯ್ರ್ ಪಾವಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವ್ಧೆಂತ್‌ಚ್ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾ.  ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಕೆನಾರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಷಣ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ.

MR08

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊಂ 1987 – 88 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್. ತವಳ್ ದೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಆನಿ ಫಾತಿಮಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರವೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಅಸೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕ್ಲಾಶಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಸಂಮೇಳಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸಂಮೇಳ್ ತಾಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಮೇಳಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಮೇಳಾಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸಂಮೇಳಾಚ್ಯಾ ಅಕೆರಿಕ್ ಕವಿಸಂಮೇಳ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಮೇಳಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿತಾ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀಚ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಮೇಳಾಂತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಕಲಾಕಿರಣ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ.  ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಮೇಳಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕಲಾಕಿರಣ್ ಪತ್ರಾಕ್ ದಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರಿನ್ ತೆಂ ಲೇಖನ್ ಕಲಾಕಿರಣ್ ಪತ್ರಾರ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಛಾಪ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಂದ್ರಾಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತು ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ “ಕಲಾಕಿರಣ್ ಪತ್ರಾರ್ ತುಜೊ ವೀರ‍್ಯಭರಿತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಚ್ಲೊ. ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ಆಸಾ”  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಆಮಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ತೆಚ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ, ದೆಕೊಸ್ತಾ, ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಚ್ಚಿಕಾಡು, ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ವರ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಳೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲೊಂ.

ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಹರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಲೆ. ತವಳ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಸ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಥಂಯ್ಚ್ ಇರಾನಿ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಮಸ್ಕಾಪಾಂವ್ ಆನಿ ಮಲಾಯ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಮಿರಾರೋಡ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರೀ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್, ಪಂಚುಕ್ ಮೆಳೊನ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ತೇಂಯ್ ದುಬಯ್ ಥಾವ್ನ್. ಅಗೋಸ್ತ್ 31  ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟವ್ನ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ನಾ, ಹಾಂವೆ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಂಪೆನಿ ಚಡುಣೆ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನವ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್  ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಗತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ. ಬೆಂಕಾಚಿ ಏಕ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಿ ಚೆಕ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತೀ ಹಾಂವೆ ಬೆಂಕಾಕ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ನತಾಲಾಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕಯ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಸ್ತಿ ಸುರು ಕೆಲಿ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಯ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತೋ ಆನಿ ಗ್ಯಾವಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಉಜ್ಜೋಡಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾಲೆ. ಗ್ಯಾವಿನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತವಳ್‌ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರ್ಜಳ್ ಆಸ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಆತಾಂಯ್ ತಾಣೆ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗ್ಯಾವಿನಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಮ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸರಾಗ್ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮನೋಹರ ವಿಲಾಸ ವಾ ಚೈತನ್ಯ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಅರ್ಧೆಂ – ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವೋರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ – ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ಮಧೆಂ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ  ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ, ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್.ಎ. ಪಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪಯ್ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ, ಅಕಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ತೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ – ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಆನಿ ಕವಿತೆಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಶೆಂ ಆಮಿ ವರ್ತ್ಯಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲ್ಯಾತ್. ಗಾಂವ್ಟಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಗಾಂಡ್‍ಗವ್ಜಿಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಂದ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಬಂದ್ ಕಸೊ ಜಾಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಲಾಕ್, ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಮ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ.

MR03
ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ದೀಸ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ…

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ – ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಲೆ ವೊತಾಕ್ ಭಿಯೆನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾವೆನ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕೆಲಾಂ. ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಲೆಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪಯ್ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿಕ್ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಜುಗು ಜುಗು ಜಗತ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣಿ ಕವಿತಾ ಗಜಲ್ – 4 ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮೊರ್ನಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹೈರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ “ಮರ್ಚೆ ಆದಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ವಚುಂ, ತುಮ್ಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಕ್ತಾ”  ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಖುದ್ ನಿರೂಪಕಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ದೋನ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲಿಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚುರ್ಚುಲ್ಲೊಂಯ್ ಆಸಾ.  ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂಯ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕವೀಕ್ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ ತಸಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಆಂವಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ ?

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ, ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ, ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮೊರ್ನಾಂಚೊಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆರ್, ಆಡಾಂವ್ಖ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಪಡ್ಲೊ ವಾ ಆಪ್ಣೆ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಂನಿ ಲಾಸ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅಶೆಂಯ್ ಬರಯ್ತಾ? ಫಿಂತಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೇ ಮೊರ್ನಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಮಾಪ್ ದರ್ನ್, ಮೊಣ್ಕ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಕ್, ಮೊರ್ನಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗರ್ಭಾಕ್  – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಶಾವಾದ್  ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್  ಚಾ. ಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ ಕವಿತಾ,  ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಯೇ ಮೊರ್ನಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ತವಳ್ ನವೊಚ್ ಕವಿ ಜಿಯೊ ಅಗ್ರಾರ್ ಹಾಚಿ ಪಾಟಿಂ ಗರ್ಭಾಕ್ ಕವಿತಾ ಆಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಬುಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಮತ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ ನಿರಾಶವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ – ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಆಯಿಲ್ಲೀಚ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಪ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಅಸಲೊಚ್ ರಾಗ್ ತಾಣೆ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಟೋನಿ ಫೆರೊಸಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸುಗ್ಗೆಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕವಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೊಕ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನೀ ತಾಣೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ತೇಂಯ್ ದುಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರುನ್.  ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚೊಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಹಾಂವೆ ಕೆಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ತಾಣೆ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್, ಬಗಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಪದಯ್ರ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಂದ್ ಆಜ್ ಘಟ್ ಜಾಲಾ. ಜರಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಮಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಜರಿ ತಾಂಕಾ ರುಚ್ಲೆನಾಂತ್ ತರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್.

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಗಡಾಯ್ ಕಾಣಿಚ್ ಹಾಕಾ ಗೊವಾಯ್. ತಾಚಿ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪೆರಾಂಚಿಂ ಕಾಣಿ, ಅಜ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣಿಯಾಂಪಯ್ಕಿಏಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಳೆ ‘ ಏಕ್‌ಚ್ ಗೀತ್ ಪುರೊ. ಎಕುಣ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆನ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ದುಕಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

MR07

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ದಾಮೊದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಸಾಂಗಾತಾ

MR06

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ದೊ| ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಹಾಂಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ…

MR02

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆರ್ ಬದ್ದತಾ ಆನಿ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ದತೆಕ್ ಇಶ್ಟಾಗತ್, ಮುಲಾಜ್ ಸಯ್ತ್ ಆಡ್ ಯೇನಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್  ಕವಿ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಚುಕಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಘುಟಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ನಯ್, ಪರ್ಗಟ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ದೆಶಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಖುನಿ ಜಾತೇ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಉಲಯ್ನಾತಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೊ. ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನ್ ಪತ್ರಾಧರ್ಮಾಚೆಂ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್‌ಚ್ ಉಗ್ತೆಂ – ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಮಾತ್. ಆಪುಣ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಚುಕಿಚೆ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಸಂಗಟನಾಚೊ ಸಹವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ದತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ವೆರ್ತ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲ್ಲೆಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಉಂಚಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ತಿ ವಾಡೊ‌ನ್‌ಚ್ ಗೆಲಿ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆತವಳ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ “ಪುರೊ ಜಾತಾರೆ, ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಉಣೆ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಎಕಾ ಹಂತಾರ್ ಅಸಲಿ ವಿಮುಖತಾ ಎಕಾ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಧಾ – ಬಾರಾ ಜಣಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕರ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್  ಕರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ. ತಾಣೆ ಸಂಪಾದುನ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ , ತರ್ನಾಟಿಂ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಅನಾಥ್ ಕಶೆಂ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ – ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ತೀವೃತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಖುದ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ತಾಂಕಾಯ್ ಹೆಂ ಕಳಜೆ ತರ್, ತಾಣೆಂಯ್ ಎಕಾ ಸನ್ನೆಶಿಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳಯ್ಜೆ ಪಡತ್. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೆನರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತೀ ಕಿತ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ! ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನಾಂತ್ ಖುದ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ!

MR04
ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಭ್ರೆರಿ ಮುಕಾರ್ , ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ , ಆವ್ರೆಲ್ ಬಾಯ್, ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ನಿಡ್ಡೋಡಿ [ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಯ್ಯಾರ್ ತಸ್ವೀರ್ ]

ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ವಜ್ರಾಥಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ  ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ, ಜರಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕೆನಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಏಕ್ ಯುಗ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಉತ್ರೊಣ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ನವಿಂ ರುಪಾಂ – ನಿರೂಪಣಾಂ ಹಾಡ್ನ್  ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ನವೊ ಕಾಳ್ ಸುರು ಮಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಯ್, ನವ್ಯೊ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ, ನಿರೂಪಣಾಂ ಲೊಕಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವವ್ನ್, ತೋ ಕಾಳ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರಚುನ್ , ಸಶಕ್ತ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಗೀತ್ ಗಜಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿವೀರಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ್ ಕವಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

71% feel thumbs up. And how do you feel?
41 :thumbsup: Thumbs up
9 :heart: Love
1 :joy: Joy
4 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Super analysis of Melvyn highlighting his yeomen contribution to Konkani poetry in your typical literary style that is indeed class! Kya Baath hey!!!

 2. mm
  Vinod Barboza

  Nice one, typical HM style of writing, wish all the success to the scheduled event.

 3. Preetam Kirem, Sharjah

  Wonderfully written & explained event by event.
  As usual the use of vocabulary is stupendous.

  1
  1
 4. An excellent critical analysis of Poet Melwyn. The depth of thoughts and the analytical method is wonderful. The usage of words are like hitting the nail on the head. Your articles are thought-provoking and are to the point.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.