Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಏಕ್ ಬರೊ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ…

GGತಾಕಾ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣುಂ ವಾ ನಾಂ ಮ್ಹಣುಂ ಹಾಂವ್ ನೊಕೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತೆರಾ ವರ‍್ಸಾಂಕ್ ತೊ ವ್ಹಡ್. ಸಮ್ಜಣೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತೊ ಚುರುಕ್, ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಧೊ, ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಹಟ್ಟಿ ಜಾಂವ್, ನಾಕಾರ್ ರಾಗಾಚೊ ಜಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೊ. ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಗೂಣ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಮೆಳುಕ್ಂಚ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ತರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿ ಚಂಗ್ಗಾಯ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಸ್ತೃತ್ ಸಂವಾದ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಫಕತ್ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ಪಟ್ಲಚ್ಚಿಲ್‌ಚೊ (ಎಡಪದವ್) ಎಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ 27. 11. 1955ವೆರ್ ಕುಡ್ಮಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಕುಟ್ಮಿ ಕಲಾ ಕುಡ್ಮಿ ಮಾಟ್ವಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಶಾಳಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕಪ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಹೆರಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ‍್ಲೊ. ಪೆರ‍್ಮುದೆ, ಮುಚ್ಚೂರ್, ಬುಡಿಗಾಡ್, ಎಡಪದವ್ ಶಿಂಪ್ಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಮಿ ಅದಿಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಂಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಂಕ್ ಸಂಸ್ರಾಭರ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

GG002

GG001

ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್ ತೊ ಕುಡ್ಮಿ ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಭಿಜಾತ್ ಕಲಾಕಾರ್’. ಕಿತೆಂಚ್ ಮನಾಫೊ, ಫಾಯ್ದೊ ಆಶೆನಾಶೆಂ, ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ಸೊಧಿನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡುಬಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ 200 – 250 ಕಲಾ ಪ್ರದರ‍್ಶನಾಂ ತಾಣೆ ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಇಷ್ಟಾಗತೆಕ್ ಸಲ್ವೊಂಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾ ದೀಸ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ‍್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ತವಳ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತರಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆನ್ ತಾಕಾ ಶಿಂಗಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎಮ್. ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ಹಾಂಚೆಂ ಲೇಖನ್ ►

ಗುಮಟ್ ( ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾರಿಕ್  : May 2013 ) 

ತಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ತಳ್‌ಸ್ಥರಾಚ್ಯಾ (ತೃಣ್‌ಮೂಲ್ – ಗ್ರಾಸ್‌ರೂಟ್) ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಕುಡ್ಮಿ ಲೊಕಾಂವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಗ್ರಂಥ್ ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಕುಡ್ಮ್ಯಾಲಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ಆನಿ ತೊಣಿಯಾಂ ಪೊದಾಂ, ಕುಡುಬಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾದಿ, ಗುಮಟ್ ಆನಿ ವ್ಹಾರ‍್ಡಿಗ್ ತಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ತರ್ ಆರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಧರ‍್ಮಸ್ಥಳಾಂತ್ ಲೊಕಾರ‍್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕುಡುಬಿಯರ ಮದುವೆ ತಾಚೊ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಕುಡುಬಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ತಾನೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಡಾ| ವಯ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ಎಕ್ದಮ್ ಆಧಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

GBBook01   GBBook2

ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಆನಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತಿ ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ. ಮೊನ್ಸಿಯೊರ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫಾಯ್‌ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಎಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಖರೊ ಅಧ್ಯಯನಿ ಸ್ಫಿರಿತಾಚೊ ವೆಕ್ತಿ ವಾವುರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತರಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

BookRelease 3

ಗೋಪಾಲ ಎಂ.ಗೌಡಾ ಹಾಚೆ೦ ತಿಸ್ರೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ವ್ಹಾರ‍್ಡಿಗ್’ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಸುವಾಳೊ. 01 ನವೆಂಬರ್ 2013

ಕಿಟಾಳಾರ್ ‘ವ್ಹಾರ‍್ಡಿಗ್’ ಬೂಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣಾಚಿ ವರ್ದಿ

ಗೋಪಾಲ ಗೌಡಾಚೆಂ ನವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವ್ಹಾಡಿಗ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ನಿತಳ್ ಧವಿ ಪಂಜ್ಜಿ ನ್ಹೆಸುನ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಕಾಸಾಟ್ (ಲಾಯ್ಟ್ ಕಲರ್) ರಂಗಾಚಿಂ ಶರ‍್ಟಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಸಾಧೆಂ ವೋಕ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾಂತ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ತ್ಯಾ ರೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್ಮಾರಿಂ ಮಧೆಂ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಕೋಣ್ಂಯಿ ಜಾಂವ್ ತೊ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾನ್ ವಾವುರ‍್ಲಾ. ಹಾತಾಂತ್ ಲಿಖ್ಣಿ. ನಿತಳ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬರಪ್. ಸದಾಂಯ್ ವಾವ್ರ್. ಎಡ್ವಿನ್, ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಬಾಯ್ ಆನಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ತೆಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಗ್ಲ್ಯಾಡಿ ಬಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ದೋಗ್‌ಚ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಂಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಎಕಾ ಮಾಂತಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ‍್ಚೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸೊಭಾಯ್.

GG001

ಕಿತ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್ ತರಿ ತಾಕಾ ಆಸುಂ, ಕೋಣ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ, ವಾ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ. ತೆಂಚ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಕಾಮಳ್. ಧೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಂ ಸಂಪೊವ್ನ್ಂಚ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ವೆಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊಚ್. ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಆಪ್ರೂಪ್.

2010 ಅಕ್ತೋಬರ್ 2 ಆನಿ 3  ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ನಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ

ಕೊಂಕಣಿ ರಾಮಾಯಣಾಂ ಸೆಮಿನಾರಾಂತ್ ಎಮ್. ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಡನ್

ಜರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಜಾತಾಲಿ, ಜಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ (ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ) ಚುಕುನ್ ತರಿ ಪೆಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ದುರ‍್ಸೊಣೆಂ, ನಿಂದಾ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ‍್ಯಿಂ, ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್ ಹೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಅಸೊ ಹೊ ಸಾರ‍್ಕೊಗೀ? ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಸವಾಲ್ ಜಾಪಿ, ತೆಂಯ್ ಎಕ್ದಮ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾನ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಲಿಕ್ಲಾಂ ತೆಂ ಉಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೊ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ನಿರಂತರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ.

GG002

ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಾರಾಶಿಂ ಪರ‍್ಗಟ್ಲಲೊ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ದೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುನರ್ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಕರ್ನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಚಿ ತಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಭಾರ್‌ಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ‍್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಭಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾನಾಂ ತಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ನಾ. ತರಿ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಫೊರ‍್ಸಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ದೋನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ತಿಸ್ರಿ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚಿ ಚೋರ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪರ‍್ಗಟಾವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಚವ್ತೆಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಮುಡಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ರಾರ್ ತೊ ವಿಶಿಷ್ಟ್‌ಚ್ ಸಯ್, ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಸಯ್!

ಹಾಂವ್ ಕುಡ್ಮ್ಯಾಂಮಧೆಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕುಡ್ಮಿ ಲೋಕ್‌ಚ್ ತಶೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಕಷ್ಟಿ, ಮಯ್ಪಾಶಿ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ – ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ದಮ್ ಸತ್ತಿ ಸೊಂಪೊ ಲೋಕ್ ತೊ, ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಆನಿ ವೆವಸ್ತಿತ್, ನಿತಳ್, ತ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಶೆಂ ಗೋಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ಅಕೇರ್‌ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಲೊ.

GG003

ತೊ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸತ್ರೆ ಪೊಂದಾ ವಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಉರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಪೆಚಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸತ್ರೆಂ ಖಾತಿರ್ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸತಾಂಸವೆಂ ರಾಜಿ ಕಾಬೂಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ನಾ. ಗೊಂಯಾಂ ಎಕಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಸಯ್ರೊ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ, ತೊ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂಯ್ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಗೊಂಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ದಿಷ್ಟ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್‌ಪಣಾಧ್ವಾರಿಂ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲೆಂ.

GG03

ಜೀಣ್ ಶಿರೊತೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಜಾಣಾಸುನ್ ತಶೆಂಚ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಪರಿಂ ಸರ‍್ವಾಮಕ್ ಪರ‍್ಮಳ್ ದಿತೆಚ್ ಲಿಪ್ತೆಂ ಉರ‍್ಲೊ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ (ದೆಡ್ಶಾವ್ಯಾಂ) ಜನ್ಮಾಸಂಭ್ರಮಾದಿಸಾ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂನಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಗೊಪಾಲ್ ಗವ್ಡಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಂತರ‍್ಲೊ. ಏಕ್ ಖರೊ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಅಮರ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात्

ಹಾಂವ್ ಯಾದ್ ಕರ‍್ತಾಂ ತೀನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕ್, ಪರ‍್ಮಳ್ ಆನಿ ಪುಷ್ಟಿ ವಾಡ್ತಾ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸಯ್, ದೆಂಟ್ ಪಿಕುನ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ ಚಿಪ್ಡಾಪರಿಂ ಸಂಸ್ರಾಚೊ ಬಾಂದ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಮರ‍್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಅಮರ‍್ಪಣಾಕ್ ತೊ ಉತ್ರುಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ.

► ಪ್ರೊ| ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

73% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
3 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.