Trending Now

ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಅಂತರ್‌ದೀಶ್ಟ್ , ಕವಿತಾ – ಮಾ| ದೊ| ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್

‘ಮರಾಠಿ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಚ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಪರಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಾಚಪ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಸಮ್ಜುಂಚಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತಾ. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಅಂತರ್‌ದೀಶ್ಟ್. ಹಿ ಅಂತರ್‌ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ಬೋವ್‌ಶಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಧುನಿಕ್ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೈಡೆಗರ್ ಹಾಣೆ  ‘ಮನಿಸ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆತಾ’ ಮ್ಹಳಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ/ ಲೇಕಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್.

ತೋ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸೆಮಿನರಿಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಿಂಗಾರಿ ಹಾಣಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ತೆರಾ ಕವಿಂನಿ ಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮಾ| ದೊ| ಐವನಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್  ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಮುಂದರುನ್ ” ಥೆಂಬ್ಯಾಕ್ ದರ್ಯೊ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ ರೆಂವೆಕಣಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಕವಿತೆಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಕವಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಯಾಮ್ ಆಸಾ ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ದೊ| ಐವನ್.

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆ ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಭಾವ್ ರೋಹನ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೊ ಹಾಣಿ “ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ದೆಕುಂಕ್ ನಾ…” ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಿಂಗಾರಿ, ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸೆಮಿನರಿ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

” ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಸಮಾಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ತುಲನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ, ಪರಿಣತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಿತಿ ನಾಂತ್ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಬೋವ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣೆಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮಾ| ದೊ| ಸೆರಾವೊನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸೆಮಿನರಿಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಿಂಗಾರಿಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕನ್ನಡ ಲೇಕಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಎಡ್ಮಿನ್, ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕವಿ ಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಮಾ| ದೊ| ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೆರ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ, ಜೀವನ್ ಬೊಂದೆಲ್, ಬಾಬುಶ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣಿ ಸ್ವಂತ್ ಕವಿತಾ, ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಣೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮುಳಾಚಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ.


ಗಜಲ್ ರುಪಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನೋನ್ಯತೆಚೆರ್, ಗಾಂದಿ – ಗೋಡ್ಸೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೀತಳ್ ಝುಜಾಚೆರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಬದಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಝೆಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂಚೆರ್, ಖುರ್ಸಾಮುಳಾಂತ್ ಪಾಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಚೆರ್, ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಹಾರಾಚೆರ್, ಜಿಣ್ಯೆಸಂಘರ್ಷಾಚ್ಯಾ ರುದಾನಾಚೆರ್, ಮೊರ್ನಾಚೆರ್, ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ರುಪಾಸಂಸ್ಕರ್ಣೆಚೆರ್ ಕವಿಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತೆಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ. ವ್ಹಡ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಸಲ್ವತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೊ.

ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠೀಂತ್ ಕವಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಆನಿ ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಣಿ ಪೆಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಖಿಳೊ ಆನಿ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆ ಸಂಕೇತ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಖಿಳೊ ಆನಿ ಪಿಕ್ಕಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂವಾದಿ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಖಿಳೊ ಆನಿ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಕವಿನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಬ್ರ| ಲಿಯೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ‘ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್’ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಿಶಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಕೇತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಿ.

ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಪೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಮಟ್ವೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಿಂಗಾರಿ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಬ| ಜೀವನ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಹಾಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಿಂಗಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬ| ಜೊವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !