2020 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಆಮಂತ್ರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಅರ‍್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ದಾಯ್ಜಿ-ದುಬೈ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ 20 ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ‍್ಜ್ಯೊ 2019 ವರ‍್ಸಾಚಾ ನವೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕೆ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜಾಯಿ ಮಣೊನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಅರ‍್ಜೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಚಿ ವಳಕ್, ಸಂಪರ‍್ಕ್ ವಿಳಾಸ್, ಇಮೇಯ್ಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಾಧನ್/ವಿವರಾ ಸವೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಖುದ್ಧ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ಯಾ ತಾಚೆ ತರ‍್ಫೆನ್ ಮನವಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಪಾವಿತ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಚಾಲು ವರ‍್ಸಾಚಾ ದಸೆಂಬರ್ ಅಕೇರಿ ಭಿತರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ/ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಸಂಗಿಂ 75 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಐವಜ್ ಫಾವೊ ಜಾತೊಲೊ.

Convener,
Daiji-Dubai
P.O.Box: 84772,
Dubai, UAE
Email: dubai@daijiworld.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !