ದೇವಿದಾಸ ಕದಮ್, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಆನಿ ದೊ| ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಂಕಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನಾಚ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಹಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಕದಮ್ ಹಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಯ್ ಕಾದಂಬರಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿಚಿ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಘೋಷಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಹಿಚೊ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಥೊಡೇ ಏಕಾಂತ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂ ಸಂಶೋಧಕ್ ದೊ| ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ, ಮೈಸೂರ್ ಹಾಂಕಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾದನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ವಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೇವಿದಾಸ್ ಕದಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. 2007 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಕಾ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಕೆಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾದಂಬರಿ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ದೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫಾಂವ್ದೇಶನ್, ಮಣಿಪಾಲ್, ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚೆರ್ ತೆ ಸತತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದಿತೇ ಆಸ್ತಾತ್. ರಾಜ್ಯ್ ತಶೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸತ್ರಾಂನಿ ತಾಣಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

 

ಶ್ರೀ ದೇವಿದಾಸ್ ಕದಮ್ ಹಾಂಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2019 ವಿಜೇತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾಣ್ವಯ್ ದೇಶಾಂತ್ ಮೂಡ್‌ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, ಮೂಡ್‌ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಪಾನ್ಸಾರೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹತ್ಯೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾ. ಕಾದಂಬರಿಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೂಡ್‌ಪಾತ್ಯೆಣೆವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾವಿರೊಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಧಾ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾಂತ್. ದುರಂತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾದಂಬರಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ – ಮೂಡ್‌ಪಾತ್ಯೆಣೆ ವಿರೊಧ್ ಝುಜ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಯ್ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಚಿತ್ರಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ.

35 ವರ್ಸಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್ ಉದ್ಘೋಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಹಿಣೆ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಬಾಕಿಬಾಬ ಬೋರ್ಕಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಹಾಂಚಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಟಕ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಎಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ.  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೊ ತಿಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ನಾಟಕ್ ತಿಣೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್ ಬಾನುಲಿ ಪಯಣದ ಮೂರೂವರೆ ದಶಕಗಳು…ನೆನಪಿನ ಮಾಲೆ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಆತಾಂಯ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲೆ ವಾಚ್ಪಿ ತಿಚಿಂ ಹಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

 

ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯೊ, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂದಾಚ್ಯೊ, ಆಪ್ಣೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯೊ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ದಾಂನಿ ಧರುಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ‘ಥೊಡೇ ಎಕಾಂತ’ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ರೂಪ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಡಾ| ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ –  ‘ಭಾವೋನ್ಮೇಷ ಆನೀ ರಸೋಸ್ಪತ್ತಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯಾ ಅಂಗ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೆದನಾಖಂಯೀ ನಿಜಜೀವನ್ ವಿಸೊರ್ಚೆ ನ್ಹಯ. ಕವಿಚೆ ಜೀಣ್ ಚಲ್ಚೆಂ ವಾಸ್ತವಲೋಕಾಂತ. ತಾಣೆ ಜಾವೋ ತೀಣೆ ಭೊತಣೀಚೊ ವಿದ್ಯಾಮಾನಾಂಕ ಆಪಣೇಲೆ ರಚನಾಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರೀಯಾ ದಾಖೊವನು, ಆಪ್ಣಾಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ದತಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಕಾ ಪಡತಾ. ಕವಯಿತ್ರಿ ಶಕುಂತಲಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಅನೇಕ ಕವನಾಂತ್ ಅಸ್ಸಲೆ ತಿಗೆಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಖೊವನು ದಿಲ್ಲೆಲೆ ಆಸಾ’.

ಹಾಲಿಂತ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ವಿಸ್ತೃತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ| ರೊಕ್ಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂದಾ, ಇಜಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ| ಜಾಕೊಬ್ ಮಿರಾಂದಾ ಆನಿ ದೆ| ವೆರೋನಿಕಾ ತಾವ್ರೊ ಹಾಂಕಾಂ ಜನ್ಮಾಲೊ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆಂ ಇಜಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಟರ್ ಶಿಕಪ್ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ತೊ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಬನರಾಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. 1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಿಂದಿ ಎಮ್ ಎ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ರೊಕ್ಕಿ ವಿ. ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ (1960-62) ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಂಪೊ ಕೊಲೆಜ್ ಗೋಂಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ (1962-64) ಮಾಸ್ತೆರ್ಗಿ ಚಲಯ್ಲಿ.

1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊರ್ನೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆವಿಜ್ಞಾನಾ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀಮಿತ್ ಅವ್ದೆಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲಾಕ್ ತೆ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ಗಾಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಕಾ ಭಾಶೆವಿಜ್ಞಾನಾವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ತೆ ತಾಂಚೆದಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೆ. ತಾಕಾ ಕೊರ್ನೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕೊರ್ನೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ (ಡಾಕ್ಟರೇಟ್) ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊರ್ನೇಲ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನೆಸ್ಸೋಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ‘ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್'(ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್), ‘ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್’ ಆನಿ ‘ತೆನ್ಕಾ ಆಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್’ ತಾಣೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮಿನೆಸ್ಸೋಟಾ ಯುನಿವರ್‍ಸಿಟಿಂತ್ ಲಾಂಬ್‌ಕಾಳ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ.

1995 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಭಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಧ್ವಾರಿಂ ವರ್ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪ್ರೊ. ಮಿರಾಂದಾ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಮಾಯಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಡಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದಿಯೆಗ್ ರಿಬೆರೊಚೊ (1626) ವೊಕಾಬಲೊರಿಯೊ ದಾ ಲಿಂಗವಾ ಕೊಂಕನಿ (ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಪುಡ್ತುಗೇಝ್ ಅರ್ಥ್ ಕೋಶ್) ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಡೊ| ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೇಕನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಚಿಚಾಯಾ  ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ. ರೊಕ್ಕಿ ಮಿರಾಂದಾ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್, ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂ – ಫಳಾಂ ದಾಲಿ ಆನಿ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ನಗ್ದೆನ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

50% feel thumbs up. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !