Trending Now

ಶಾಳ್ ತಾಂದುಳ್ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತ್, ಪುಣ್ ತೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ – ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ಘಾತಾನ್ ಜಿಣಿ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಖೇದ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಶಾಳ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿನ್ ಭರ‍್ತಾ; ಎಕೆ ಜೊಡಿಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ. ಜೋಡ್ ಆನಿ ವಾಟ್ ದೊನೀ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಳ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದೀನಾ. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೊ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಶಾಳ್ ತಾಂದುಳ್ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತ್, ಪುಣ್ ತೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್.

ತೊ ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂತ್ತಾ’19, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಣಿಯೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಜೊಡ್ಚಿ ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಟೂನಾಂ ಆನಿ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತವಳ್ಚೊ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮನೋರಂಜನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಬಾಲಮಂಗಳಾಚೊ ‘ಡಿಂಗ’ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ವಿಕಸನಾಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಪಾತ್ರ್, ವಿವಿಧ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್, ಆಯ್ಕೊವ್ಪಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ರಿಗೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂಕ್ ಪಾಕಾಂ ಫುಟ್ತಾಲಿಂ. ಕಾರ್ಟೂನಾಂಯ್ ಎಕಾ ದೋನ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ‍್ತಾತ್. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಸ್ಲಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಅಸಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ರಚುನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ.

ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂತ್ತಾ’ 19  ಸ್ಪರ್ಧೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 09 ವೆರ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಚಾಳಿಸಾಂವಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಣಿಂ ‘ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್, ತಾಂಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆನಿ ಸಪಣ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕರ‍್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಆಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಫೂಚರ್’ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಥಕತೆವಿಶಿಂ ಮೆಚ್ವಣ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ಫ್ರಾದ್ ಲಿಗೋರಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾಣಿಯೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ವಾ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾತ್. ತಾಂಚೊ ಮೆಂದು ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಚುರುಕ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮುಕಾರುಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಭಾವ್ ಆರನ್ ಬಬುಶ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಜೋನ್ ಎಮ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಟೋನಿ ಫೆರೊಸ್, ಭಾವ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಆನಿ ಭಾವ್ ವಿಶಾನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ.

ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ, ಫ್ರಾದ್ ಲಿಗೋರಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಪೋಶಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿಂ.

: : ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ವಿಜೇತಾಂ : :

ವರ್ಗ್ 1 (ಕೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ವರ್ಗ್)

ಪಯ್ಲೆಂ: ನಿನಿಶಾ ಪ್ರಿಶಾ ಮೊಂತೆರೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ವಿನೊಲಾ ಲೊರೆನ್ಜಾ ಡಿ ಸೋಜಾ
ತಿಸ್ರೆಂ: ಆಯೊನಾ ಪರ್ಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ

ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ಸ್ಯಾವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಸಿಯಾನಾ ಆಶೆಲ್ ವೇಗಸ್, ಅಲ್ದೊಸ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲ್

ವರ್ಗ್ 2 (ದುಸ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ 5ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್)

ಪಯ್ಲೆಂ: ಕ್ರಿಶೆಲ್ ಲೊರಾ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ
ದುಸ್ರೆಂ: ಲಿನಿಟಾ ಡೆಸಾ
ತಿಸ್ರೆಂ: ಡೆನಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ಜೆನಿಲಿಯಾ ರಿವಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಆಶೆಲ್ ಮರಿಟಾ ಗೋಮ್ಸ್, ಪ್ರಲ್ವಿಶ್ ಡಿ ಸೋಜಾ.

ವರ್ಗ್ 3 (6ವೆ ಥಾವ್ನ್ 10ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್)

ಪಯ್ಲೆಂ: ಪ್ರೀಮಲ್ ಪಿಂಟೊ
ದುಸ್ರೆಂ: ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ
ತಿಸ್ರೆಂ: ಆನ್ವಿಕ್ ಸೆರಾವೊ

ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ಡೆನಿಶಾ ಮರಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ರೆಚೆಲ್ ಮರಿಯಾ ಪಾಯ್ಸ್, ಜೆನ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ : ರೊಸಾರಿಯೊ ಆನಿ ಗ್ರೇಸಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಪೋಶಕ್ ಜೆನ್ನಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ಕೊಟೇಶ್ವರ್; ಲಿಡಿಯಾ ಮಥಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಪೋಷಕ್ ಶ್ರೀ ಲೆಸ್ಲಿ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಮಥಾಯಸ್; ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್.

ವರ್ದಿ: ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್
ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ: ಕಿರಣ್ ಲೋಬೊ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !