ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ 450 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆರಂಭೋತ್ಸವ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಂಭ್ರಮ್

ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ 450 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆರಂಭೋತ್ಸವ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ವೆರ್ ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ತಾರೀಕೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಪಾತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ.

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಛಾನ್ಸಲರ್ ಅ|ಮಾ|ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಿ. ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾನ್ ಹೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪವಿತ್ರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ 450 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹೊ ದೀಸ್ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, 450 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾ ಖಾಲ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಭವಾಡ್ತ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಚಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳೆ ಭೋವ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೇಳಾ ಆಮಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಮಿಂಚ್ ಜಾಣಾಂವ್, ಆಮ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್, ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್, ಆಮ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ಆಪುಟ್ ದೂದಾ ಬರಿ ಆಸಾಜೆ, ಆಪುಟ್ ದೂದ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಭರ‍್ಸಲ್ಯಾರ್ ದೂದ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಗಿ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ಆಸಾಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಅ|ಮಾ|ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ತಾವ್ರೊ ಸಹ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

ಕುಂದಾಪುರ‍್ಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ವಿಜಯ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್, ತ್ರಾಸಿಚೆ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ ಮೆಳಾಚೆಂ, ಕಟ್ಕರೆಚೆಂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮೆಳಾಚೆಂ ಯಾಜಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನ್ ಪುಣ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಕಡ್ತಿಲ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಬಲಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ 450 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ಲಾಂಛನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಲಿದಾನಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಲುನಾಚೆಂ ಕೋಂತ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭಯ್ಲೆಂ.

ವಿಗಾರ್ ಅ|ಮಾ|ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ತಾವ್ರೊನ್ ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆ ವ್ಹಡ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಧ್ವಜಾ ಸ್ಥಂಬಾರ್ ರೋಹಣ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಪಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !