ಕೋಮುವಾದ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಂಚೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ!

ARSOEdit 1ಯ್ಲೆವಾರ್ ಮುಲ್ಕಿಚ್ಯಾ ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲಿ. ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ ತರ್, ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಜಾತಾಜಾತಾನಾಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಘಾಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಖುರ‍್ಸಾಚಿ ಡಿಪಿ ಘಾಲುನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಸೇಜಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕವನಾಂ ಲಿಖ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಇನ್‌ಬೊಕ್ಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ – ತುಮಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿವಿಶಿಂ ಲಿಖ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ಬರಯ್ತಾತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತುಮಿ?

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖುದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ನಿಂವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಿಖ್ತಾಂ.

ರೆತಿರ‍್ಯೊ, ಸಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಇತ್ಯಾದಿ…

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆತಿರೆಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ – ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಆಟೊವ್ ವಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಪುಟ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ಆನಿ ದಂದೊ. ಕುಟ್ಮಾಚೆ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ರಿತಿಚೆ, ಮತಿಕ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರೆತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾತಸಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂನಿ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ತೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿಕೀ ದೊಡ್ತೆ ಕರ‍್ತಾತ್! ವೈಜ್ಯಾನಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಆನಿತಿತ್ಲಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಭರುನ್ ತಾಂಚಿ ಸಮಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾಸ್ ಮತ್‌ಯೀ ವಿರಾರ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ – ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಘೊಳ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಂತುಂಯ್ ಏಕ್ ಹಾಫ್ತೊ ಅಸಲ್ಯಾ ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಬಂದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಖರ್ಚುಂಚೊ ಅನ್ಮೋಲ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೋಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್, ತ್ಯಾ ಮುಗ್ದ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ದಬಾವ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ತರ್ ರೆತಿರೆಂಕ್ ವಚೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಶಾತ್. ತಾಕಾ ಅಶಿ ಜಾಪ್ ದಿವ್ಯೆತಾ – ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಯ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ವಿರಾರಾಯೆಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಸಂಸಾರ್ ದೆಕನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾರ್ಡನಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಮಾತ್ಸೊ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ದಾಕ್ತೆರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಜಾರಾಯೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಬರ‍್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ ತಶೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹೊಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ದೈಹಿಕ್ ವೆಯಾಮ್‌ಚ್. ವೆಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಫರಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಮತ್ ಬೋವ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾತಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಖಾಣಾಚೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಪೋಟ್ ಭರ‍್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತವಳ್‌ಯೀ ಆಂಗ್ ಆನಿ ಮನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ವಾಪಾರ‍್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯೆ ಮನಾಸ್ತಿತೆರ್ ಮತಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ.

WK03

(ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆವ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಂನಿ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಂಗಾಚೊ ಘಾಮ್ ಫುಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ತಾ). ಆನಿ ಅಸಲ್ಯೆಚ್ ಮನಾಸ್ತಿತೆರ್ ಮತಿಚಿ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮತಿಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಸಂಗ್ತೆಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಕುಡಿಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಸಂಗ್ತೆಂನಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಧ್ಯಾನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಲೆಕ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಣಿಂ ಪಾಚಾರ‍್ಚಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾ. ಪೊಟಾಂತ್ಲೊ ಗುಳೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಕ್ಸ್… ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಕ್ ಕರ‍್ಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್. ಅಶೆಂ ಹಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಪೂರಾಯ್ ರೆತಿರೆಂತ್ ಬೊಬಾಟ್‌ಲ್ಲೆಫರಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ದಿವಯ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಶೆಳ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ತಾಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾತ್? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ರೆತಿರ್ ದೀವ್ನ್‌ಚ್ ತಾಳೊ ದೂಕ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆಚ್. ತರ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ವೆವಸ್ತೆಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲಿ ನಯ್ತಿಕತಾ ಆಸಾ?

ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಕಾ ಪೂರಾ ಕಾರಣ್ ಪಾತಕ್, ಶಿರಾಪ್ ತೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಧರ್ಮಿಕ್ ಕೋಯ್ರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಮನ್ಶಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾಸಕತ್‌ಚ್ ನಾಸ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಮತಿನ್ ಆನಿ ಕುಡಿನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆ ಕೆಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್? ಪೊರ‍್ಚೊಚ್ ದಾಖ್ಲೊ ಪಳಯಾ – ಎಕ್ಲೊ ಹಿಂದೂ ಭಾವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಶೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಗೀ ಭೆಶ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತಾಣೆಂ ಪ್ಲೇಟ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ತರ್ ಹಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪೊಕೊಳ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಚಿ ಮನಾಸ್ತಿತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ರೆತಿರ್ ದಿವಯಿಲ್ಲೆಯ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್‌ಯೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರೆತಿರಿಸ್ತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೊಣದೆಭಿತರ್ ಆನಿ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬೊಬಾಟೆ ಆನಿ ವೊಣದ್ಯೊ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ಮೊನೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತಾ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ತೊ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹಿಂದೂ ಭಾವ್ ನಿಜಾಕೀ ಪರಿವರ್ತನ್(ಮತಾಂತರ್ ನ್ಹಯ್) ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ತರ್ ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಿಡಿಯೋ ಕರ‍್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವಾಪಾರುನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲೊ ನೆ ಹಾಣಿಂ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪುಣೀ ಬೂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ.

WK05

ಉತ್ರಾಉತ್ರಾಕ್ ಅಂಕ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾಸವೆಂ ಬಯ್ಬಲಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕಾಡ್ನ್ ‘ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ’, ‘ಪ್ರೇಯ್ಸ್ ದ ಲೊರ್ಡ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಬರಿ ಬೊಬಾಟ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪುಣೀ ಯೆತೆಂ. ಜೆಜುಕ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಅಟ್‌ಲೀಸ್ಟ್ ಜೆಜು ಸುತಾರಿ ಜುಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್? ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಂಗ ಕರ‍್ಚೆ, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಯ್ತ್ ಉಲೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಂತ್. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ರೆತಿರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಠಿಕಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ರಾವೊನ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲುಂಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ, ‘ಅಳೆ ತೊ ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡೊನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರೆತಿರೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗನಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆಸಾ? ತರ್ ಬರೆ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿತಲೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ನಾಂತ್‌ಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ‘ಏಕ್ ದೊಗಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಅಸಲೊ ಆಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ನೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಶಾತ್. ವ್ಹಯ್. ಅಸಲಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಜಾತಾನಾ ಖುದ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಚೆವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ಜೆ ನೆ ವಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ದೂರ್ ಪುಣೀ ದೀವ್ನ್, ಬಿಸ್ಪಾಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಯೆತೆಂ ನೆ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಯೀ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಹಮತ್ ಹಾಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಲಿಖ್ತೇ ಆಸಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‌ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಾಜ್ ಪುಣೀ ಸಾಕ್ಶೆಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರೆತಿರೆಚ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಜೆ ನೆ?

ದೆಕುನ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ‍್ಚೆಫುಡೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಆನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಪಾಚಾರ‍್ಚ್ಯಾ ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ‍್ತಾಂ.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್‌ಕಾರಾಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ –

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ತಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಎಕೆ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್‌ಚ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ವೀಕ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಾಜಕೀಯ್ ವೆವೆಸ್ತೆನ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉತ್ರಾಉತ್ರಾಕ್ ಧರ್ಮ್ ಜಳ್ಕತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಕಾಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ದಾಕ್ತೆರ‍್ಗಿ ಶಿಕೊನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಯ್ತ್, ‘ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಗೋಡ್ಸೆ – ತುಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಖಂಯ್ಚಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೋಡ್ಸೆಕ್ ದುಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಮತಾಂತರಾವಿರೋಧ್ ಕಾನೂನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ದೇಶ್‌ಭರ್ ಮತಾಂತರಾಚ್ಯೊ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಕೆಜಿ ದಾಖಲ್ ಕರ‍್ಚೆಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‌ಯೀ ಭರಾನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮತಾಂತರಾವಿರೋಧ್ ಕಾನೂನ್ ಹಾಡಿಜೆ ತರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕೆಜಿ ದಿಸಜೆ. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಮತಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಚಡ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಎಕಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ಆನಿ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಮದ್ಲೊ ಮನಾಸ್ತಾಪ್‌ಯೀ ಮತಾಂತರ್ ಕೆಜಿಂತ್ ಆಖೇರ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಜಿವಿಂ ಜಿವಿಂ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಅಶೆಂ ವೀಡಿಯೋ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಹ್ಯಾ ರೆತಿರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ ಜಾಯ್‌ಗಿ? ಎಕಾ ವೆಳಾ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ‘ಜಾಯ್ ತೊ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ರಾರ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಘಟ್ ರಾವಜೆನೆ? ತವಳ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ದೀನಾ? ತುಮಿಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ?

ಹ್ಯೆ ಗಜಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್

ಹಾಕಾ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಲ್‌ಸೆಂಟರಾಂ ವಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಪಿ.ಆರ್.ಒ – ಹಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಎದೊಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಸಾಕ್ಶೆಂಚೊ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್‌ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತಪ್‌ಯೀ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ! ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲಿ. ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತರೀ ಕಸಲಿ? ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಖುರ‍್ಸಾಚಿ ಡಿಪಿ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತುಮಿಯ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಮೆಸೆಜಿ ವೈರಲ್ ಕೆಲ್ಯೊ, ಮಾಗೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ, ಫಕತ್ ಖುರ‍್ಸಾಕ್ ‘ಆಡ್ ಮಾರ್ಕ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರ‍್ಸಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಕೆಲೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್‌ಶೂನ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ‘ಡಿವೈನ್ ಕೊಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಖಾತಿರ್ ರೆತಿರ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ನಾಂವಾರ್ ಫಟ್ ಖಬ್ರೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯೊ! ಹಾಂತುಂ ನಾಗ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಮನಾಸ್ತಿತಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಮೆಟಾಕ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಲೇಖಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಾಶ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೋಮುವಾದ್! ಥೊಡೆ ಖುರ‍್ಸಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಧರ್ಮಾಕ್‌ಚ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಹೊ ಕೋಮುವಾದ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಮುವಾದಿಚ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಕಾ ದಾಖ್ಲೊ ಎಕಾ ಉದೆತ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಲೊಕಾನ್ ಶೇರ್ ಕಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ. ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆ ದೋನ್ ಕಡ್ವೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂ –

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್
ಗಾಂವಾಂತ್, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಜೊಡಿರ್ ಪಾವೊನ್
ಆತಾಂ ಸುಟ್-ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್
ಆಮಿ ಮತಾಂತರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಖಂಯ್….!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಆಟ್-ನೆಟಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್
ಮೊಗಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಂವುನ್ ವಚೊನ್
ಚಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಚ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ‍್ನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್
ಆಮಿ ಮತಾಂತರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಖಂಯ್….!

ಗತ್-ಆಧಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಘಾಲ್ನ್,
ಆಮ್ಚಿ ಸೆವಾ, ಚಾಕ್ರಿ, ಮೋಗ್ ಪೂರಾ ಘೆವ್ನ್,
ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್,
ಆಮಿ ಮತಾಂತರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಖಂಯ್…!

ತಾಂಚೊ ಕೋಮುವಾದ್ ತರ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಮನಾಸ್ತಿತಿ ಕಸಲಿ? ಹಿಂದುತ್ವ ನಾಂವಾರ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ವೀಕ್ ವೊಂಪುನ್ ಲೊಕಾಮದೆಂ ಫುಟ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಸ್ತಿತೆಂಕ್ ಆನಿ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯೆ ಮನಾಸ್ತಿತೆಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಫರಕ್ ನಾ! ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ’ ವಾ ‘ಆಮ್ಚಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉತ್ರಾಂಪ್ರಯೋಗ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ರೊಂಬ್ಲಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವಿಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಫರಕ್ ಉರ‍್ಲೊ? ತೆ ಡಿವೈನ್ ಕೊಲ್ ಸೆಂಟರಾಕ್ ಧರ್ಮ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೆ ತರ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾನ್, ತಾಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆನಿ ಆಶ್ರಾಕ್‌ಯೀ ಧರ್ಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

62% feel thumbs up. And how do you feel?
22 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
8 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. George Dsouza

    A rare path breaking article exposing the scarcity of thinkers and ideas within the Christian community.
    Hats off to you Wilson .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.