ಚಿಮ್ಣಿ

ರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ – ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಉಭಿ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧೊಶಿಂತ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ದೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಅಜ್ಞಾನಾಥಾವ್ನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ , ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಕರ್ತವ್ಯ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಪಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆನ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತೀ ಫಕತ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಮ್ಯ್ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಂಬೀರ್ ಸವಾಲ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ದವರ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ವಿಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಉತ್ರೊಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ರಗತ್ ಚಿಂವ್ಚ್ಯಾಂ ಕ್ರಿಮಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಆನಿ ಚಿಮ್ಣೆಚಿ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾತ್ಲಿ ಉಜ್ಯಾ ಜೀಬ್ ಮಾತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಥಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಾದಿ, ಪೂಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕವಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

Artist Ignat Ignatov #wooarts

ಶಿಂಕ್ಯಾಚೆ ರಾಣ್ಯೆ…
ಘಟಾ ತುದ್ಯೆರ್
ಮೊಜೆಂ ಘರ್ …
ಪಾವ್ಸ್, ಗೀಮ್, ಹಿಂವ್ ಜಾಂವ್
ಸದಾಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್
ಹಫ್ತೊ ಭರ್ ವೀಜ್
ಥಾಪುಡ್ನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ದಾರ್…
ದಿಸಾಕ್ ಸುರ್ಯೊ ತರ್
ರಾತಿಂಕ್ ತುಂಚ್
ಆಮ್ಚೊ ಆದಾರ್…

ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾತಿಂ…
ಕಾಡಿ ವೊಡ್ತಚ್…

ತುಂ ಪೆಟ್ತಾಯ್
ತುಕಾ ಕಾಳೊ ರಂಗ್
ಪಸಂದ್ ದೆಕುನ್
ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ವೊಂಕ್ತಾಯ್…
ದೀಶ್ಟ್ ಉಬಾರ್ಲಿ ತರ್
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ತಾ
ದಿಸಾ ಉಜ್ವಡಾಕೀ
ಅಮಾಸ್ ತಸೊ ಭೊಗ್ತಾ
ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಕಾಜಳ್ ಲಾಯ್ತಾಯ್…?

ಬೂಕ್ ಸೊಡವ್ನ್
ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆರಾಂವ್ಕ್
ತುಜೆ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಬಸ್ಲೊಂ
ಮಿಣ್ಕುನ್ ತರೀ
ಅಜ್ಞಾನಾ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಪಾಪುಡ್ಲೊಯ್…
ಘಂಟೊ ಭರ್
ತುಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ
ಉಸ್ವಾಸ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್‌ಗೀ
ನಾಕಾ ಮುಳಾ ಮೊಜ್ಯಾ
ಮಿಶ್ಯೊ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯೊಯ್…?

ಪೂಣ್…
ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ…

ತುಜ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್
ಬಲಿ‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಪಾಂತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಚೊ
ಸಕಾಳಿಂ ಸಕಾಳಿಂ
ಉಟ್ಲಾ ಪುರ್ಶಾಂವ್
ಬೋವ್ಶಾ ಆಜ್
ಮುಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್…!

ತುಜ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್
ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ರಗತ್ ಚಿಂವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ
ಥಂಯ್ ಥಂಯ್
ಗುಡೆ ಪಡ್ಲಾ ಗೊಬೊರ್
ಬೋವ್ಶಾ ಆಜ್
ಜಳಾರಿಂಕ್ ಶಿಂಝಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್…!

ತುಜೆ ವೆಂಗೆಕ್
ಪಾಕಾಟೆ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಶಿವ್ಡೆ ಮೊಗಿಚಿಂ
ಹಾಳೂ ವೊಳೂ
ಧಿಮ್ಕುರಿಂ ಮೆಟಾಂ
ಬೋವ್ಶಾ ಆಜ್
ಕುರ್ವಾಯೆಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾ
ಮಾಡಾ ವಾಟ್…!

ತುಕಾ ಭಿಯೆವ್ನ್
ವಾಟ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಚಂಚಲ್ ಮುಸಾಂಚಿ
ಮರ್ಣಾ ಜಾಳಾರ್
ಗುಂಯ್ ಗುಂಯ್ ಫಿಂರ್ಗೊಣಿ
ಬೋವ್ಶಾ ಆಜ್
ಸಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಗಡ್ದ್ ಜೆವಾಣ್…!

ರಾತ್ ಗೆಲಿ…
ಸಕಾಳ್ ಜಾಲಿ…
ಕಿರ್ಣಾಂ ಸಂಗಿಂ
ಧಾತ್ ಆಯ್ಲಿ…
ನಿದೆ ಅಮಾಲಾಂತೀ
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ರುಚ್ಲಿ ತುಜಿ
ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಚಿ
ಶಿಂಕ್ಯಾಲಿ ಶಿಕಾರಿ
ಮೊಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಬಲಿ…!

ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ…
ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಚೆ
ತುಜೆ ಶೋಶಣೆಕ್
ಪಿಶೆಂ ಪಾಂತ್ಯಾ ಕುಟಾಮ್
ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಯೆತಿತ್…
ಮೋವ್ ಕಾಪ್ಸಾನ್
ಧಾರಿಚಿ ಜೀಬ್ ತುಜಿ ಪಾಝಿಜೆ..!

ಮೊಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿ
ರೂಚ್ ಲಾಗುಲ್ಲೆ
ಭಿಕಾರಿ ಜಳಾರಿ ಸಂತತ್
ಆಜೀ ಸುಶೆಗಾತ್ ಚಾಬ್ತಿತ್…
ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್
ಫಾತರ್‌ ಪಡೊಂ…
ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ರಾಕಣ್ ಭಡ್ವೊ
ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್
ತೇಲ್ ವೊತಿಜೆ…!

ಕುಸ್ಡೆ ಕುರ್ವಾಯೊ
ಮೊಸ್ರಿ ಮೂಸ್
ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂಯ್
ಭೆಟ್ ದಿತಿತ್….
ದಾಕ್ಶೆಣೆ ವಿಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಸ್
ಎಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಸೊಡ್ನಾಕಾ
ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾತಿನಿಂ
ಫಕತ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾನಿಂ
ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಶಿಜೆ…!

► ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳಾ.

70% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !