Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 15

JHST 1

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಪೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ?!…ಛೆ…!!’

ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್ …ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಂಗಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೊ!

ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್… ರೆಂವೆಧರ್ಣಿರ್ ಧಿಘ್ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾವೊನ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ಶೆಂ‌ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲಿ.

ಚುರ್ಚುರ‍್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…‘ಹೆಂ…ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ?!… ನಾಂ…ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂನಿಂ ಹೆಂ ಘಡುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್..ತರೀ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್…!’

ಅಶೆಂ ತೊ ತ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ತ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ಶಿರಾಪಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಫಲಾಣ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ…ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾಎಕಿ ಅಚಾನಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಅನಿಯಂತ್ರಿತೆನ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದರ್ವಢ್ಯಾ ಕರ‍್ನೆಥಂಯ್… ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ತೊ ಚಂಚಲ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಆಘಾತೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ.!. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ…
ಸವ್ಕಾಸ್ ತೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್…ಲಾಗಿಂ…ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂ…ಪಾಂವ್ಲಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಕುಡಿಂತ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ಶಾಯೆಚಿ ಕಾಂಪ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್…ಮಾತ್ಶ್ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆರ್ ತೊ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ತಾಚಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಸೊರ್ರಿ…ಸೊರ್ರಿ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ” ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಫುಸ್ಪುಸೊನ್… ನಾಜೂಕ್ ಫುಲಾ ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಂವ್ಚೆ ಧಯ್ರ್ ಘೆಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …ರಿಶಭಾಚಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ… ಮೊವಾಳಾಯೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪುಸ್ಪುಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ… “ರಿಶಭ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಜಾಯ್….ತುಜೆ ವಿಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಚಿಂತೊನ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್‍ಚ್ಚ್ ನಾಂ.”

ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಗುಂಡಾಯ್… ರಿಶಭ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ದೀಶ್ಟ್ ರಿಗೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ….ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಶರಾಣಾಗತ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಿ ಮೊಗಾಳ್ ದೀಶ್ಟ್…ತಾಚೆರ್ ತಶಿಚ್ಚ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ತೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀಂ ಹಾತಾಂನಿಂ ರಿಶಭಾಚೆಂ ಚುರ್ಚುರೆ ಛಾರೊ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ಖಂತಿಶ್ಟ್ ಮುಖಮಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಧರ್ನ್…ಉಬಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ….ತಾಚೆ ತಾಂಬ್ಶೆ ಪೊಲೆ ಘಳ್ಘಳಿತ್ ದುಖಾಂನಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಗೆಲೆ!

ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಹಿ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ…ರಿಶಭ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊಂ ಕ್ಲೊಡಿಯಾ …ಕ್ರೂರ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊಂ. ತುಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಹೆರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಜಾಲೊಂ….ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ… ತಿ ಅಸಾಧ್ಯಾತಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಂಕ್ ಚಾಳ್ವಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿ! ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಚಾನಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವ್ ದಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಲೊಂ! ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….”

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಕೆ ಪೊಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾತ್…ರಿಶಭಾಚಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.!. ಆನಿ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.!..ಆನಿ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್…ರಿಶಭಾಚಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ಲಕ್ಲೆಂ!

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಜಾಯ್…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಮೊಗಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ರಿಶಭ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್… !” ತಾಚಿಂ ಉದ್ವೇಗಿ ಉಮಾಳ್ಯಾಂ ದುಖಾಂ ರಿಶಬಾಚಾ ಭುಜಾಕ್ ಭಿಜಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ರಿಶಾಬಾಚೆ ಪೊಲೆ ತಾಚಾ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ದುಖಾಂ ಝರಿನ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ!

ಆನಿ ತ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ…ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಾ ಝುಜಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಮಿಸ್ಳಾತಾನಾಂ…ತಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಮೌನತೆಂತ್ ತಿಂ ಫಕತ್ತ್ ಘಳ್ಘಳಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗಾಚಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂ ಘಡ್ಯೆ…

ತಾಂಕಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…

“ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ…ಕಿತ್ಯಾ ಘಡ್ಲೆಂ…ಕಿತ್ಯಾ…ಕಿತ್ಯಾ…?!.” ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ವೋಂಟ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಘುಣ್ಘುಣಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಂಚಾ ಮತಿಂತ್…

‘ಕಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ?!…ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್…ರಿಶಬಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊನೀಂ ಹಾತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮೊವಾಳ್ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆ. ಆನಿ ದುಖಾಂನಿಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಗಳುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ದುಖಾಂ ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ.

ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ತಾನಾಂ…ರಿಶಭಾಚೆ ಮೊಗಾನ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಸ್ವಾಸ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾ ಆವೇಶಾಚೆ ಸ್ಪರ್ಶ್ ದಿತಾಸ್ತಾನಾಂ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಆವೇಶ್ ಭರಿತ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರೊನ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಬಳಾನ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ!

ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ತಾಚಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಇತ್ಲಿ…ಮೊಗಾ ಮಿಸ್ಲೊಣೆಚಿ ಕಠಿಣಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗೀ…ರಿಶಭಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ… ‘ಆಪ್ಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ರಿಶಭಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ಚ್!’…ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ತಾಲಿಂ! ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚೆ ಹುನ್ ಸ್ವಾಸ್…ರಿಶಭಾಚಾ ಉಮಾಳ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಜಳಯ್ತಾನಾಂ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ವೊಂಟ್ ಫಕತ್…“ ರಿಶಭ್…ರಿಶಭ್ ”…ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಘುಣ್ಘುಣ್ತಾಲೆ.!

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ರಿಶಭ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ …ತಾಚಿ ಅಸಹಾಯೆಕತಾ ತಾಚಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾನಿಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ…“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.! …”

“ಪೂಣ್ ರಿಶಭ್..” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಅಮ್ಸರ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… “ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ತುಂ ಕರ್…ಕಾಂಯ್ ತರೀ ತುಂವೆಂ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್! ಆಮ್ಚೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್…ಚಿಂತುಕ್‌ಚ್ಚ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರ್ ರಿಶಭ್… ನಾಂ ತರ್ …ಹಾಂವ್ …”

ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಥಾಂಬ್ಲಿ….ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಘಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ.!. “ತವಳ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಚಾಬೊನ್…“ತುಜೆವೀಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…. ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿ…ಸಮಾಜ್ …ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ….ಆನಿ…ತುಜೆಂಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ಜರ್ಝರಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಘಂಭೀರ್ ವಾಟ್ ಹಾಂವ್ ವಿಂಚ್ತೆಲಿ.!. ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಂ…!!”

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಹಿಂ ಆವೇಶ್‍ಭರಿತ್ ಉದ್ವೇಗಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಕಾನಿಂ ಪಡ್ತಾನಾಂ…ರಿಶಬಾಚೆ ಪೊಲೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ದುಖಾಂ ಝರಿಂನಿ ಉಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಆನಿಂ ತೊ ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೊ…

“ಕಸಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…?…!” ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂ …ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಡ್ಬಡ್ಲೆಂ…

“ರಿಶಬ್…ತ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘಡ್ಯೆ…ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ದೊನ್‍‌‌ಚ್ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ಯೊ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ…ಏಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಗ್ನ್…ದುಸ್ರೆಂ…ಮರಣ್.!.” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ರಿಶಭಾಚಿ ವೇಂಗ್ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಸುಟ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ವೊಂಟಾಂತ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ…ತಾಚಿ ತಿ ನಿಶ್ಟಿತ್ತ್ ಧೃಡತಾ…ರಿಶಬಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ಥರ್ಥಾರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪರತ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ಝಾಂಕುಳ್ಳೊ… “ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…!…ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ?!”

“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಧೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರಾವಿಶಿಂ.! ದೆಕುನ್ ಜರ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಖರೊ ತರ್, ತಸಲಿ ಸಂಧಿಗ್ದ್… ಕಾಳಿಜ್ ಜರ್ಜರಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಘಡಿ ಉದೆಂವ್ಕ್ ರಾಕಾನಾಕಾ. ತಿ ಘಡಿ ತುಜಾ ಗಮನಾ ಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ಚ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.!”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕ್ …ಪ್ಲೀಜ್ ಸೈರಣ್ ಘೆ. ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲಾಂ…ಮಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್. ಆಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ವಾಯ್ಟ್….ಮೊಗಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಣಿ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾಚ್ಚ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ … ‘ಮೋಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಂಯ್.!. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಸುರ್ವೆರೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ”. ಧೀರ್ಘ್ ನಿರಾಶೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ರಿಶಭಾನ್.

“ ರಿಶಭ್ …ಹೆಂ ತುಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ತಶೆಂ ಶೆಳ್ಮಂಡೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ತುಜೆಂ ಪೊಕೊಳ್ ರಾಜಾಂವ್.!. ಪೂಣ್ ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆನಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.”…ಕ್ರೋಧಾನ್ ರಿಶಭಾಚಾ ನಿರಾಶೆಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಧೃಢ್ ನಿಚೆವಾಚೊ ಭಾಲೊ ಮಾರ್ಲೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್.

“ಹಾಂವ್… ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆಚೆರ್ ತಶೆಂ ಮೊಗಾಂತ್ ತುಜಾ ಧೃಡತಾಚೆರ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತುಜೆಂ ಅಧಯ್ರ್ ಶೆಳ್ಮಂಡೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪಾರ್ಕುನ್…ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕೆಂಡ್ತಾಂ…ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ.!”

“ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ತಸಲಿಂ ನ್ಹಂಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಚೊ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಮೋಗ್. ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಕ್ ಖತ್ ಲಾವ್ನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಿ ಹಾಂವೆ ಆದಾರ್ಚಿ ತಿ ಕ್ರಿಯಾ…ಮ್ಹಜಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ…!”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸೈರಣ್ ಘೆ….ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕೀ…ನೀಜ್ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಡ್ತೆವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ವೊರೊವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುನ್ ಆಮಿ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕತೆಚಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ವಿಶಿಂ ಫಾವೊತೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್!.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ರಿಶಬಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್…ಖಿಣಾನ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲಿ!

“ರಿಶಭ್…ಆಮಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡೊಕ್ನಾಂವ್!. ಪೂಣ್ ತುಂ ಆತಾಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ಜಾಲಾಯ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಘಾತ್ ಕರುನ್… ಸತಾಕ್ ಸಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಹಿಜ್ಡೊ ತುಂ.!”

“ಅಸಲ್ಹ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ಧ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಯಾ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಮೊಗಾಕ್ …ತುಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್…ಸಮಡ್ತೆ ನೀಬ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘಾತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಸತಾಕ್… ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರುನ್…ತುಕಾಚ್ಚ್ ಫಟ್ವೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೊಗಾ ಘಾತ್ಕಿ ತುಂ!.”

“ನಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ”… ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಂತ್ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಜಾಲೊ. “ಆಮಿಂ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ದರ್ವಡ್ಲ್ಯಾಂವ್…ಆಮಿಂ… ”

“ರಿಶಭ್… ಥಂಡ್ ರಾವ್.!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ರಾಗಾನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೆಂ ಕ್ಲೊಡಿಯಾ.! “ ಸರ್ವ್ ಖಾಸ್ ಸಂಗ್ತೆನಿಂ ಯೆದೊಳ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ… ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಳಾವಳೆಚಾ ಆರಂಭಾರ್‌ಚ್ಚ್…ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಶಾಶ್ವಿತ್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್… ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಡ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊಯ್. ವಾಂಜೆಲ್ ಶಿಕೊಣೆಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್.”

“ನೀಜ್ ತರ್ ತುಜಾ ತ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಪ್ರೇರಣಾದ್ವಾರಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮೋಗ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಗೆಲ್ಲೊ.!.”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ?! …ತೊ ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಂದಾಜ್. ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ…”

“ರಿಶಭ್….ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುಂ ಫಟಿಂ ವಯ್ರ್ ಫಟ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲೆ ತೊಪುನ್ ಆಸಾಯ್.!.” ಪರತ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧೃಢ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಉತ್ರಾಂವರ್ವಿಂ ರಿಶಭಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ…

“ರಿಶಭ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಕ್ಲೈವಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವೊಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚಾ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ, ಸಮಡ್ತಿಚಾ ವಿರೋಧ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ… ಮ್ಹಜೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ನಿವಾರ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್…ತುಂ ತುಜಾ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರ್ನ್ ಸ್ವತ್ಹಾ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಸಾಯ್.”

“ತುಜಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಫಟಂವ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಪ್ರೇತನ್… ತುಕಾ ಜಿವಿತಾಭರ್…ಮ್ಹಜೆಂ ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕ್ಪಣಾಕ್ ತುಕಾ ಸಂಪ್ಡಾಯ್ತಾ ಖಂಡಿತ್.!. ಅಸಲಿ ತುಜಿ ಅಪಾಯೆ ಪರಿಗತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಸಾನಾಂ.!”.

“ಪೂಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ದಯಕರುನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ…”

“ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತೊನ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟ್ವೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆನಾಕಾ. ತುಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ಮೊಗಾ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಥಾಪೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂ. ಆನಿಂ ತುಕಾಯೀ ಆತಾಂ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ….ತುಜಾನ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾಂ.!”

“ಪೂಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತರ್ನ್ ಜಾಲಾ. ತುಜೆಂ ಲಗ್ನಾ ಮೇಟ್ ತುಜಾ ದಾರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.!…”

“ಪೂಣ್ ರಿಶಭ್… ತೆಂ…ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರ್ ಬಡಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಕ್ಚೆಂ ನಾ!.”

“ತರೀ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ತುಜಿ ಹಿ ವಿರೋಧ್ಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ…ತುಜಾಚ್ಚ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಜಾತೆಲಿ.”

“ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ?!.” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…“ಹೆಂಚ್ಚ್ ಹಂತ್, ಹಿಚ್ಚ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್….ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ಪಳೆ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ರಿಶಭ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಬರ್ಫಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ!. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪರತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ…

“ ರಿಶಭ್…‘ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರಾಶೆನ್ ’ ತುಕಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಯ್ಕ್…‘ವೇಳ್’ ತುಕಾ ಉತರ್ಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್…ವೇಳಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಂ.!. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಾ…ಪರಿಗತೆಕ್…ಸಮಾಜೆಕ್… ಸಮಡ್ತೆ ರಿತಿ ರಿವಾಜೆಕ್…ಮಾನ್ ಬಾಗ್ವೊಂಚಿ ಚಲಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ನ್ಹಂಯ್.”

“ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜಾ ‘ಡಿಕ್ಶನರಿಂತ್’ ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂ.” ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಾಣ್ಯಾ ರಾಜಾವಿಂಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ…ತೊ ಹುಮೆದ್ ಧೈರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಥಂಯ್ ಚುರುಕೆಚಾ ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಕರ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ತೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ವಿಶಯ್ ಉಲಯ್ತ್ ಗೆಲೆಂ…

“ರಿಶಭ್….ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ಚ್ ಜಿಕ್ತಾ .!. ‘ಅಸಾಧ್ಯ್ ಕಶೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ…ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆರಾವ್ನ್ ಜಯ್ತಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆ! ತುಜಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಫಟ್ವೊವ್ನ್ …ತುಜಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರುನ್…ಮಾಕಾ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ಚಾ ನಟನಾರ್…ತುಜಾ ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೆಂ ದೂಖ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಮಾಕಾಯೀ ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ದಿ.!”

“ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಚಾಂತ್ ತಾಚೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಮಧಾನ್ ಆಸ್ತೊಲೊಚ್ಚ್ . ತೊ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಭೊಗ್ಯಾಂ.!.”

“ಓಹ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಪರಿಗತೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ದಾಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ…ಭಿವ್ಕುರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ನಿಚೆವ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಖಂಢ್ ಧೆದೆಸ್ಪರಿತ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್…. ‘ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ…ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?!’…ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಮಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾಂ…!”

“ಶಾಂತ್ ಜಾ ರಿಶಭ್ ಶಾಂತ್ ಜಾ…ಸಮಧಾನ್ ಆರಾಯ್. ಫಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜಾ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಘೆನಾಕಾ. ಬಗಾರ್ ಮಾಕಾಯೀ ತುಜಾ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಯ್. ತವಳ್ ಆಮ್ಚಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ಸಂತೊಸ್ ಸಮಧಾನೆಚಾ ಸಂವೇದನಾ ಥಾವ್ನ್… ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ತುಜಾ ಶಾಣ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕಾತೆಲೆಂಚ್ಚ್!”

“ಪೂಣ್ ರಿಶಭ್ ಆತಾಂ ಮಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ…ತರೀ ಫಾವೊತೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚಾವಿಶಿಂ ತುರ್ತೆಚೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಸೊಂ. ಕೆನ್ನಾಂಚ್ಚ್ ಘಳಾಯ್…ಆಳ್ಸಾಯ್… ಮಾತ್ರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ತುಜಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಮತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ. ಶೆಳ್ಮಂಡೊ ಜಾಯ್ನಾಕಾ…ಧೈರ್ ವಾಟಾಯ್!”

“ಆನಿ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ…ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ಝುಜ್ಯಾಂ!.”

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ಹಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ… ‘ತುರ್ತೆಚೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ…ಧೈರ್ ವಾಟಾಯ್…ಘಳಾಯ್ ನಾಕಾ …ಭಿವ್ಕುರೊ…ಶೆಳ್ಮಂಡೊ…’ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮತಿಂ ಜಿರೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತೊ ಗಾಗೆಲೊ…

“ಜಾ..ಜಾಂವ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …ಧೈರ್ ಸಾಂಡಿನಾಂ…ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಡಿನಾಂ …ಪೂಣ್…”

“ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಪೂಣ್!. ತುಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ‘ಪೂಣ್ ಪೂಣ್..’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಗಾ ಸಂಗ್ತೆನಿಂ ಬಿವ್ಕೊರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭರ್ವೊಸೊ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹುಮ್ಟೊನ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ.”

“ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಧೃಢ್ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್…ಆಮ್ಚಿ ಜಿವಿತಾ ಗಾಂಚ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚಾಕ್…ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್. ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳೆಚಾರಾಚಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ …ಕಸಲಿ ತರೀ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ವಾಟ್ ಸೋದ್ ರಿಶಭ್.”

“ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್… ‘ಆಪುಣ್ ಕೋಣ್?!’ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್. ಆನಿಂ ಫಾವೊತೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾ.”

“ಆನಿಂ ಹಾಂವ್…ಹಾಂವ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಘಡ್ಯೆ…ತುಜಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ತುಜಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಸಂಕಶ್ಟ್ ವಾಟೆರ್ ತುಜೆ ಸಂಗಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚಾಕ್…ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ!”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಖಾತಿರ್…ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಾಕ್… ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ …ತಾಂಚಾ ಗಜಾಲೆಂಕ್… ಸಮಾಜೆಚಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜೆಂಕ್ …ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಕುರ್ಡೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ !…ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾಯೀ ಘಡ್ಯೆ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸಾಂ.!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ರಿಶಭಾಕ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾಆದಿಂ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಜಾಗಯ್ಲೊಲೊ ತೊ… ‘ಲಗ್ನ್ ಯಾ ಮರಣ್…!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧೃಢ್ ನಿಚೆವ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ!

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ… ‘ಆಪ್ಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಧರಿಜಾಯಿಚ್ಚ್!.’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುರ್ತೆನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಬಾವೆ ಪರಿಗತ್…ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ!. ಆನಿಂ ತೊ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಸ್ಱಿತಿ ಥಾವ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ತಾಚಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಸ್ಥಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸಂಘರ್ಶಾಚೆರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಆವೇಶಾನ್ ಭರ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚಾ ಚಿಂತ್ನಾರ್…

“ಕ್ಲೋ…ಡಿ..ಯಾ…!” ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ…“ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ಯಾಂ…ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ತಾಂ…ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ತಾಂ…!”

“ಪೂಣ್…ರಿಶಭ್…” ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚುರುಕಾಯೆಚೆಂ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ದೀವ್ನ್… “ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ರಾಕೊವ್ಣೆಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ವಾಯ್ದೊ ಆಸ್ತಾ….ಆನಿಂ ಆಸಾಜಾಯಿಚ್ಚ್ ನೈಂವೇ..?…”

“ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗರಿಶ್ಟ್ ಹಂತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಹಾಂವ್ ಘರ್-ದಾರ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಮಾಜ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡೊಂಕ್ ತೆಂಬೆಟ್ಟ್ಯಾರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ.!. ಆನಿ ತುಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ.” ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ತೆಂ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ರಿಶಭ್ …ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ತೊಂಚಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಉದೆಲಿ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಪ್ರಸ್ಥುತ್ ಪರಿಗತೆರ್ …ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಘರಾ ರಿಗ್ಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಘೆನಾಂ. ಪೂಣ್ ತುಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್ಚಾ ಆದಿಂ…ಪರತ್ ತುಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಂ…

…ಹ್ಯಾ ರೆವೆಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಪಳೆ….ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾ ಮೆಟಾಂ ಸಂಗಿಂ…ರಿಶಬಾ ಬಾಯ್ರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಮೇಟ್ ಪಡೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿಶಿನಾಂ….!”

“ ಕ್ಲೋ…ಡಿ…ಯಾ…” ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ರಿಶಭಾನ್. ಆನಿಂ ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆನಿಂ ತೆಂ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ರಿಶಭಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಅಮ್ಸರ್ಲೆ.

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…!”

ಖಿಣಾನ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಅಮ್ಸರಿ ತಾಳ್ಯಾಕ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ಆನಿಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಮ್ಹಜೊ ಧೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಚ್…”…ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಶಭ್. ಆನಿ ಮುಂದರುನ್…

“ಹ್ಯಾ ತುಜಾ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಡಿಜಾಯಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್… ಮಾಕಾ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮೇಟ್ ಝಳ್ಕಾತಾ…‘ಪೊಳಾಪಳ್…!’.”

“ಕೆದಾಳಾ…?!” ತಕ್ಸಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ… ಘರಾ ಪರ್ತೊಂಚಾ ಅಮ್ಸೊರಾರ್‌ಯೀ …ರಿಶಭಾಕ್ ಪರತ್ ದಬಾವೆಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ !

“ಪೊಳಾಪಳ್ ಯೋಜನಾಕ್… ಸ್ಕೆಚ್ಚ್ ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ.!” ರಿಶಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಪೂಣ್ ರಿಶಭ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಖಂಚೊನ್ ದವರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೊ ವೇಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಉತರ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆ. ಕಿತ್ಯಾ…ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಘಡ್ಯೆ… ಮ್ಹಜಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಧಾವ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಿ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ..!….ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್…

…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.! ”

“ಪೂಣ್ ಪ್ಲೀಜ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಸೈರಣ್ ಘೆ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್. ಆನಿಂ ತುಂ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ.”

“ಪೂಣ್ ರಿಶಭ್…”

“ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಅಮ್ಸರ್ಲೊ ರಿಶಭ್. “ತುಂ…ಕಸಲೆಂಯೀ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್. ತ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾ ಘಡ್ಯೆ…

…ಏಕ್ ಘಡಿ ತುಜಾ ವಿಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉದೆಂವ್ಚಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಖಿನ್ನತೆವಿಶಿಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತೊನ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಪಳೆ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಹುಸ್ಕೆ ಖಾತಿರ್…ದಯಾಕರುನ್ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ‘ಭಿರಾಂಕುಳ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ’ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜಯ್…ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಸಮ್ಜಯ್.!.”

“ಪೂಣ್ ರಿಶಬ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್… ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ಭರ್ವೊಸೊ ನಾಂ!”

“ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆದಾಳಾ ತೆಂ ತೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಭೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭೆಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ತಸಲಿ ಪರಿಗತ್… ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್… ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಾಮ್…ವಿಗಾರ್…ತುಜೊ ಆಪ್ತ್ ಈಶ್ಟ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್…. ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾ.!.”

“ಪೂಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ಚ್ ಕಾಂಯ್…”.

“ಪೂಣ್ …ಹಾಂ…ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂಚ್ಚ್… ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ತರೀ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.!. ಮಾಕಾ ಭರ್ವೊಸೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಕತ್ ತುಜೆರ್ ಮಾತ್ರ್!. ಪೊಳಾಪಳ್ ಆತಾಂ ತರ್ ಆತಾಂಚ್ಚ್…ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಯಾ.!”.

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…” ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ರಿಶಭಾನ್. “ಮ್ಹಜೆರ್ ತುಂವೆಂ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಉದೆನಾಸ್ಚೊ… ಫಾವೊತಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹಾಂವೆ ಕರಿಜೆ ನ್ಹಂಯ್…ಮಾಕಾ ಥೊಡೊಚ್ಚ್ ಥೊಡೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೊ ಸೈರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್!”.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಘಾಡ್ ಮೌನತಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದೆಲಿ. ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…ರಿಶಭಾಚಾ ದಬಾವೆ ಉತ್ರಾಂಕ್… ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತೆಂ ನಾಂ ಜಾಲೆಂ!

ಆನಿ ತ್ಯಾವೆಳಾ…ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್… ಫಕತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಸ್ಕೂಟಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

ಮುಕಾರುಂಕ್ ಆಸಾ…

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.