ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 ವೆರ್ ದುಬಂಯ್ತ್ – ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್

ಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್, ಸೋಫಿಯಾ, ಜಾಂವಯ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫಾಮಾದ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಕ್ತೋಬರಾಚೆ 25 ವೆರ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಕಥಾ, ಪಟ್ ಕಥಾ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಭಾಷಣ್, ಪದಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾರ್ಕುರ್ ಮುಳಾಚೊ ಹ್ಯಾರಿ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ಬರಾಬರ್ ಗೊಂಯ್ ಮುಳಾಚೊ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೊ ನಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಡೊಲ್ಫಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ ಆಸುನ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾನ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ವರ್ಷಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಜಾನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ, ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ನೈಸಾ ಲೊಟ್ಲೀಕರ್ ಹಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಆಸಾತ್.

ಹಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಸುನಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಕ್ಲಾಡಿ ಡಿ’ಲಿಮಾ, ಸಿರಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ಸ್ನೇಹಾ ಮೆಹ್ತಾ, ಸುಜಾತಾ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಮನು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ನಿಕಿತ ಪೆರಿಸ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೊಜಾ, ಐವನ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ, ಹಾನ್ನಾ ಫೊರ್ಟಾಡೊ, ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ, ಸಲೊಮಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಜೊಲಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ತಶೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಬೊಲಿಂನಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಕ್ತೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಂಯ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 1 ವೆರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಆನಿ ಶಾರ್ಜಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಆನಿ ನವೆಂಬರ್ 22 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್ ಕತಾರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಕುವೈಟ್, ಒಮಾನ್ ಆನಿ ಕೆನಡಾಂತೀ ಸಿನೆಮಾಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಥಾ, ಪಟ್ ಕಥಾ, ಸಂಭಾಷಣ್ ಬರವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್. “ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚಾ ಡಿಜೆಂವರ್ವಿಂ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ ಆಸುನ್, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಜನಾಂಗಾಮಧ್ಲೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ – ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. “ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಚ್ಯಾ ಐವಜಾಂತ್ಲೊಂ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ►

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್  +91 7738305727
ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್  +91 9845044983 / 055 9385984
ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ  +971 551558621
ಪ್ರೇಮ್ ಡಿ ಸೊಜಾ  +91 8296688100.
ಸಂದ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್  shodhanprasad1@gmail.com

100% feel thumbs up. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !