ಜೊ ಡರ್ ಗಯಾ… ಸಮಜೋ ಮರ್ ಗಯಾ !

ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್, ಬೊಂಬೊಯ್ ವಚೊನ್ ವರ್ಸಾಂ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕೀ ಆನಿ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚೀಟಿಂತ್ಲಿ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ “ಇನಾಸಾ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ದಿಸ್ತಾ ರೆ ಪುತಾ, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಪಳೆಲಿ ತರೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ನಿಬಾನ್ ಪುಣಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇ ರೆ ಪುತಾ” ಅಶೆಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮೋಗಾನ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ವಚನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಗಡ್ದ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುರ್ತಾನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿಚ್ಚ್!

ಚೀಟ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪುಣ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾ, ಆನಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ! ಅಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್. ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ತಾಂದ್ಳೆಂ ವೊತುಂಕ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ “ಅಳೆ ಆಯ್ಕಲೆಂಯೆ ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲಾ ಪಳೆಯಾ”! ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಭಯ್ಣಿನ್ “ಬಾಬಾ ದಾಟ್ಟು ಆಯ್ಲಾ”! ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದೋನ್‌ಚ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾಬ್.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ರೇ ಅವ್ಚಿತ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ಕಾಂಯ್ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಬಾವಿ ನದರ್ ಮಾಂಡುನ್. “ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಜಾಯ್ಜೆಯೆ ತರ್?” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ. “ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ ತುಕಾ ಆಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಜಯ್ ತರ್?” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಶಾಲೆಟ್, ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಸೊಡವ್ನ್. “ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಗೋ ಘೊಡ್ಯಾ, ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊಂ.ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲಾ?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಗಾಲ್ ಚಿರ್ಡುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, “ಪಳೆ ಮಾಂಯ್ ತೋ”! ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚಾ ಸಯ್ಲಾಪಾಕ್ “ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪಾವ್‌‍ಲ್ಲೊಂ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪೊರ್ವಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಾಟ್ಟು, ಆಮಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬೇಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯಾ ಆನಿ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಯಾಂ”! ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಶಾಲೆಟ್. “ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ವಚೊನ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಹಾಡಿಜೆರೆ. ಬೇಟಾಚೊ ಸಿರಿಲ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಟಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ”, ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬ್ ತೋಟಾಕ್ ವೆಚೊ. “ತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್; ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಸಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಂದರುನ್. ‘ಬೊಂಬೊಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೂತ್ ಆಯ್ಲಾ, ಫೆಸ್ತ್ ಗಡ್ದ್ ಕರ್ತಾಂ’ ! ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಬೇಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆ ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಪರತ್ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಬೇಸ್ಪಾಚಾ ದೀಸಾಚಿ ಘರ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸಗ್ಳಿ ಕರ್ನ್, ಆಮಿ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಸಮಾ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಬಾಬಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಅಯ್ತು ಯೇವ್ನ್ “ಪರ್ಬುಲೆ, ಮಗೆ ಬಯ್ದೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದ್ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡಾ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್, ಬಾಟ್ಲಿ ಆನಿ ದುಕ್ರಾಚ್ಯೊ ಬೋಟಿ ಘೆವ್ನ್, “ಹಾಂವ್ ಯೇನಾ, ಬೇಸ್ಪಾಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾನ್ ರಾತಿಕ್ ವಚೊನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಚೆಂ ನಾಕಾ. ಸಾಂತಾಕ್ ವಾತಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೆಟಯ್ತಾಂ”! ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬ್, ದುಕ್ರಾಚೊ ಬೋಟಿ ಚಾಬೊನ್, ನಿಬಾಕ್ ಏಕ್ ನಿವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ – ಉಣೆಂ ಸಾತ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರಾತ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ ತರೀ ವಚಾಜಾಯ್ ತರ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ವಾ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗುಡೆ, ರಾನಾ ಮಧೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ದೋನ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆ ಧಯ್ರಾವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್, ಏಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಚಡವ್ನ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭಿಂಯೆನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಕೋಂಬ್ಯಾಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವಾ ಇತರ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ರಾನಾ, ಝಾಡ್ಕುಟಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಭಿಂಯಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪದಾಂ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ‘ವಾಗ್, ನಾಡ್, ಚೋರ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ದೆಂ ಫುಲವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ; ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಖಂಚೊ ವಾಗ್ ಆನಿ ಚೋರ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇತ್ ಸಾಂಗಾ ಪಳೆಯಾಂ? ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಅಶೆಂ ದೆಂದೂರ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್, ಕುಂತಲ್ ನಗರ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾಕ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಪಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಭುತಾಂಚ್ಯೊ, ವಾಗಾಂಚ್ಯೊ, ಚೊರಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಚಲ್ಚಿ ರಿವಾಜ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಬರ‍್ಯೊ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಂದ್ರನ್ ಏಕ್ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಚೋರ್. ತಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ನಾಂ ತರೀ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೋ ಮಾತ್ರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾಲಿ, ‘ರಾವಾ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ‘ಕಾಂಯ್ ನಾ ಸೊಸೊ ಉಡೊನ್ ಗೆಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಕುಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ಮೀಟಾ ಉದಾಕ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ.  ಹೊ ಸರ್ವ್ ಉಡಾಸ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೊಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ‘ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಜಗ್ಗುಚಾ ಹೊಟೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ಮೇಳ್ ರೆ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮಾಂಯ್ ಬಸ್ಸ್ ಚಡ್ತಾನಾ.

ಬಸ್ಸ್ ದೆಂವೊನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿನ್ ಮೇಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಇಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಕು. ತೋ ಬೋಟಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಜೊಡ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆದ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. “ತುಜೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾರೆ ಇನಾಸಾ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸಾಯ್ ರೆ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್. “ಬೊಂಬಯ್ ಆಸಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಮೆಳೊನ್. “ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ತುಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ.  ಚಲ್ ಯಾ ಬಸೊನ್ ಉಲವ್ಯಾಂ, ಇಜ್ಜು ಆನಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕ್ತಾತ್, ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಚಲ್ ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಸಯ್ತಾನ್ ಖಂಯ್ಚಾ – ಖಂಯ್ಚಾ ರುಪಾಂನಿ ಯೆತಾ ನಾಡುಂಕ್ ಪಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ, ” ಸಾಂತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾ ಚಾರ್ ವಾತಿ ತರೀ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನಾಶೆಂ ವೆಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್”. ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊಂ. “ಜಾಯ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇ ಆಮಿ ರಾಕ್ತಾಂವ್ ತುಕಾ”! ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್.

ಇಗರ್ಜ್ ಸಗ್ಳಿ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಚೊನ್, ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚಾ ಮಜತಿನ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ, ಯುವಜಾಣಾಂನಿ ಹಾವ್ಜಿಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಟ್ – ವೀಸಾಂಕ್ ಬೊಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿಕ್ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಬಸ್ಸ್! ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕು ಪರ್ನ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಗೆಲಾ! ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಜಗ್ಗುಚಾ ಹೊಟೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ಮೇಳ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಮಾಂಯ್ನ್ – ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್, ಮಾರ್ಕುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕತ್ತ್, ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಬೇಸ್ಪಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಜಾಲೆಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಮೀಸಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜಾಯ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮಾರ್ಕುಕ್ ಆನಿ ಇಜ್ಜುಕ್. “ಜಾಯ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಆತಾಂ ಹಿ ಬೋತ್ಲ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್, ಫಲ್ಯಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯಾ”. ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಇಶ್ಟ್, “ಆಮ್ಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಂಪಯ್ಜಾಯ್ ನಾ ತರ್ ಆಟ್ ವೀಸಾಂಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ತೆಲೆಂ, ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತೆಲಿಂ, ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವೆ ದೆಂದುರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವಚಜೆ ಪಡತ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ. “ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಂಪವ್ಯಾಂ, ತಶೆಂ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತಿರ್ಲಪಲ್ಕೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೊಮಿ ಆಸಾ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮಾಗಿರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ”.ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇಜ್ಜು, ದೊಮಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಇಲ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್ ನಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ದೆಂವ್ಸಾರ್ ಅಸ್ತಲೊ ಮಾಗಿರ್ ಭ್ಯೆಂಚ್ ನಾ”! ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾರ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಬಾರ್ನ್.  ‘ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ, ಈಶ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ’. ಅಶೆಂ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಯೊನ್ ಗಜಾಲಿ ಮಾರ್ನ್, ವೇಳ್ ಪಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಶೆವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ ದರ್ವೊಡೊನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಬಸ್ಸ್ ಸುಟೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ.

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಲೊಂ, ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾರೆ ಭಾವಾ. ದರ್ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಏಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಘರಾ ಯಾ”, ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇಜ್ಜು. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂತ್ ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ. ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ವೊತುನ್ ‘ಫಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಬೊಳಿಯೆಥಾವ್ನ್ ದೆಂದುರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಿರ್ಲಾಪಾಲ್ಕೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೊಮಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಸುಶೆಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲಿ. ದೊಮಿ ವಾಟೆ ಖರ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಬಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಯೆರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಏಕ್ ಆತಾಂ ಫೊಡ್ಯಾಂ, ತಿರ್ಲಾಪಾಲ್ಕೆ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವಾತ್, ಅನ್ಯೇಕ್ ತುಂ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ ತುಕಾ ಅನಿಕೀ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊಮಿ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್. “ಪೂಣ್, ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬೋತ್ಲ್ ಉಡಾಯ್ನಾಕಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಆಯ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಯೆತ್, ನಾಂ ತರ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಿತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊಮಿ ಹಾಸೊನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ಕಿರೆಂತೀ ಸತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಮಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಯ್ಲೆಂ,’ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಬೋತ್ಲ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಅನಿಕೀ ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸಾ. ‘ಯೇ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾ ಪಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಯೇ ಜೆಜು ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್’ ಮ್ಹಣ್, ಏಕ್ ಆನಂದ್ ಬಾಪಾ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್, ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾಂ, ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ಚೆಡೊ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬ್ ಬೆಟ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇತ್, ತಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಫಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಗತ್! ಅಶೆಂ ನಾ ನಾ ರಿತಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಚಾನ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡೊನ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸಾವ್ಳೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಂಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ವಾಹಾನಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತರೀ, ತಾಣಿ ಕೋಣೇಂಯ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ನಾ ಹಾಂವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ರಾವವ್ನ್ ವಿಚಾರುಂಕೀ ನಾತ್ಲೆಂ! ರುಕಾಂಚಾ ಫಾಂಟ್ಯಾನಿ ವಾಂದೊರ್ ಉಡ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಶೆಳೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕುಂತಲ್ ನಗರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಿಯೆರ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬೋತ್ಲ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ.

ಎದೊಳ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾರೊಗ್ ತರೀ, ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ವಹಾನಾಂ ತರೀ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಾನ್, ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾತಿಂ ಎಕ್ಲೊಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆನಂದ್ ಬಾಪಾ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಎದೊಳ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂಸಮೆತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಯೆರಿಚಿ ಖಾಲಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಥೊಡೆಂ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಕೋಣ್‌ಗೀ ದೋಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೀ ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತಾಣಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಚಾನ್ನೆಂ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ರಾನಾಮಧೆಂ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ವೆಗಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವೊನ್ ಒಳಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಫಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ, “ಹಾಂವ್ ಮೆಲೊಂಗೇ ಮಾಂಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊಂ. ಫಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಾಜಾಕ್, ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಬಾದಕ್ ಕರಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಪೊಟಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಣಿ. ಹಾಂವ್ ದುಕಿನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, “ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಇನಾಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ.

ದೊಳೆ ಉಘಡ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲೆ, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಅಕ್ಲಾಸಾನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ “ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಬಾ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ತುಂ ಭಿಂಯೆಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್ಲೊಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಭುಜಯ್ತಾಲೊ. ದೊಳೆ ಉಘಡ್ಲೆಚ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ, ಕಶೆಂ? ಖಂಯ್? ಕೊಣೆಂ? ಕೆದಾಳಾ? … ಮ್ಹಣ್. ಆತಾಂ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ, ಮಾಂಯ್ –  ಬಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಖಬರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಚಲ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಕೊಣೀ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಒಳ್ಕಿಚೆಚ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ… ಪೂಣ್ ಕೋಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ? ಆನಿ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಸೆಜಾರಿ ಅಂತು ಆನಿಂ ರಾಫೆಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ.

” ದೇವ್ ಪಾವ್ಲೊ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬಾದಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ನಾಂ ತರ್ ಆಮಿ ಅಫ್ರಾದಿ ಜಾತೇ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್”! ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತು. “ತರ್ ತುಮಿಂಗಿ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಚಲೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದುಬಾವಾನ್. “ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಭಿಂಯೆಲ್ಯಾಂವ್, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಬೇಟಾಚಾ ಸಿರ್ಲಾಬಾನ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಕ್ ಫಾರ್ ಘಾಲೊ, ಆವಾಜಾಕ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ ತುಂ ಚೋರ್ ವಾ ಚಂದ್ರನಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ, ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಕಾಚ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮಿಂಚ್ಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ತುಕಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. ಭಿಂಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಫ್ ಕರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಫೆಲ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಪ್ರಾರ್ಥುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ. “ಗಾಂವಾರ್ ಚಂದ್ರನಾಚೊ ಆನಿ ಚೊರಾಂಚೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಸಾತ್, ತಾಕಾಚ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾಣಿ ಗುಂತ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆ ತೆ. “ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ದೆವಾಕ್ ಭಿಂಯೆನಾಂತ್ ತರೀ ಚಂದ್ರನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಚೊರಾಂಕ್ ಭಿಂಯೆತಾತ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಸಹಮತಿ ದಾಕವ್ನ್.

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಧೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮತಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಎದೋಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಂದ್ರನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ತೊ ರಾನಾಂನಿ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಉಲಾಯ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಗುಂತುನ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. “ಬೊಂಬೊಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್, ಗಾಂವಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ದೂಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆಬರಿಂ ಕೆಲೆಂ ನೇಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬರೊ ಜಾಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಅಕ್ಲಾಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ರಾಫೆಲ್ ಆನಿ ಅಂತುಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಬಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ ‘ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಚಂದ್ರನಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಚಂದ್ರಾನಾಚಾ ಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೊಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಧಯ್ರಾವಂತ್ ಪೂತ್’ – ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಾಯ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಜೀವ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವಾಕ್ ಆನಿ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಕ್ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್, ಬೊಂಬೊಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

***

ಆತಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ತಾ.  ಆತಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಾನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗುಡೆ ತಶೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಚಂದ್ರಾನಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ನವ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಲೊಕಾ ಜಿಬೆರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ಅತಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುಂತಲ್ ನಗರ್ ನವಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ವೇಳ್ ಪೊರ್ತೊನ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ತರೀ, ಬೊಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿಕ್ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಅತಾಂಯ್ ಆಟ್ – ವೀಸಾಂಕ್‌ಚ್! ವೀಜ್ ದಿವೆ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬದಲ್ಲೊ , ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತರ್ನೆ ಜೀವ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಾಡಾಂತ್ ಗೆಲೆ ತರೀ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅಜೂನೀ ಸಾರ್ಕೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಮನ್ಶಾನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ‘ಪಯ್ಲೆಂ ಮನಿಸ್ ಭಿಂಯೆತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾರ್ತಾ’. ಜಶೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಲೆಂತ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ಜೋ ಡರ್ ಗಯಾ, ಸಮಜೋ ಮರ್ ಗಯಾ.

ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ.

55% feel thumbs up. And how do you feel?
25 :thumbsup: Thumbs up
14 :heart: Love
0 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

  1. Nice one Clive.
    It’s not easy to leave your hometown (Dendoor) and your family and your support system and come out to pursue a dream where the odds are not in your favor.

  2. PHILIP DSOUZA

    ವ್ಹಯ್, ಬೊಳಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯೆ ಭಾಶೆನ್! ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ಲಿ.

  3. The story is perfect, not boring but realistic. Not fake either. Very well scripted Clive. You brought back those childhood memories of dendoor. I wish you had mentioned about that huge black Rock (kappu kallu). That was the most terrifying place for us… 😂. Looking forward for more, all the best 👍💯

  4. ಪ್ರಬಂದ್ ರುಚ್ಲೊ. ಜಾಗೊ ಆನಿ ನಾ೦ವಾ ಅತಾಂಯಿ ಅಸಾತ್. ಜಾಗ್ಗುಚ್ಯಾ ಫೇಮಸ್ ಗೊಳಿಬಜೆಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !