Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್

ಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಅಸಹಜ್ ಮೊರ್ನಾನ್ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೊಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ವೃತ್ತೆಚೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಯಾಜಕಾನ್ ಜರಿ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಜಿವ್ಘಾತ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕೊಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಯಾಜಕಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ‘ಶಿಕ್ಪಿ’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಲೆ ಯಾಜಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸದಾಂ ಉಟ್ತಲೆ – ಬಸ್ತಲೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಲೊ, ತರೀ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಪಾನ್ ಖಡ್ಕಡ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಪರಿಂ, ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಯಾಜಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಪಿಡಾ – ಶಿಡಾ ಯೆತಾ, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಯೀ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

E01

ತರ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕೊಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಮಾಗೀ? ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕಪ್, ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಯಾಜಕಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್‌ಗೀ? ಅಶೆಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬೋವ್‌ಶಾ ಸೆಮಿನರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ರೊಬೊಟಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಫೆಕ್ಟರಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್, ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದುಕಿಥಾವ್ನ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಥಾವ್ನ್, ನಾಲಿಸಾಯೆಥಾವ್ನ್, ಅಜ್ಞಾನಾಥಾವ್ನ್, ಭುಕೆಥಾವ್ನ್, ಬೆಕಾರ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಕಮೀಸಾ, ಕೋರ್ಟಿ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ತಸಲೆ ಯಾಜಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಂತಾಕ್ ಉಣೆ ನಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಆಲೊಚೆನ್ ಘಡುನ್, ತ್ಯಾ ಆಲೊಚೆನೆಕ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಯ್. ಜಾಂವ್ ಸ್ವಚ್ ಭಾರತ್ ವಾ ಬಯಲುಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ತಸಲಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನಾಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಕಾಕುಸ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ದಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ದಿವಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮ್ ನಯ್, ತೇಂಯ್ ಆಜಿಕ್ ತೀಸ್ – ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ಅನ್ಯೆಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ‘ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದರು’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್, ವೆದಿಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಮುದರಂಗಡಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್, ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್, ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮರೊಂಕ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಸಂಕ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲ್ ನಯ್. ಹೊ ಯಾಜಕ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಯೇನಾತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ಅಸಲೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಆನಿ ಜಿವಾತರ್ಫೆಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಯಾಜಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಮುಕಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ, ಜಿವಾತರ್ಫೆಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೆಮಿನರಿ ತಸಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಶಿಕ್ಪಾತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಮುಕಾರೀ ಅಸಲೆ ಯಾಜಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದವರ‍್ಯೆತ್.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ, ತಾಂಕಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಪುರಿನಾತ್ಲೆ, ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ರಾಜ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಾತ್? ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಾ, ಚಡಿತ್ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂಣ್ ವಿಶೇಸ್ ದೇವ್‌ಭಿರಾಂತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅಶೆಂ ತರೀ ಜಿವ್ಘಾತಾಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ. ವಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಿಂತೂಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್? ತಾಕಾ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ವೃತ್ತೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ?ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾರ್ಕೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ನಿರ್ಗಮನಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾನಶ್ಟಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಯಾಜಕೀ ವೃತ್ತೀಯ್ ಹೆರ್ ವೃತ್ತೆಂಪರಿಂ ದುಡು ಕರುಂಕ್, ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಉದ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ, ಪಿಡೆಂತ್ ಸರ್ಲೊ ವಾ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಯಾಕ್ ತೋ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ನಶ್ಟ್‌ಚ್. ಪೂಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ವೃತ್ತೆಪರಿಂ ಯಾಜಕೀ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ‘ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ’ ಮಾತ್ ಸುಲಭ್ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್. ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐಎ‌ಎಸ್, ಐಪಿ‌ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಯಾಜಕೀ ವೃತ್ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೇನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾ. ತುಂ ಯಾಜಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮಾಖ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ಕಿಸೆದೆಖಾಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಹಾಂಗಾ ದೊಡ್ಯಾಧಾರಿಚ್ಯಾ ತಲ್ವಾರಿಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ – ಯಾಜಕೀ ವೃತ್ತಿ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ತಲ್ವಾರ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಪೊಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ , ಖಾಸ್ಗಿ ತಶೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಬೋವ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೀಯ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ, ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ನಾ ವಾ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲಿ ಅಶೀರ್.

E02

ಯಾಜಕಾಂನಿ ಕಾರ್, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ್ ದಫ್ತರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ನಜೊ, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್ ಜೇಂವ್ಕ್ – ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯೆರ್ ಪಿಯೊಂಕ್ ನಜೊ, ಬರೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸೊಂಕ್ ನಜೊ – ತಾಣೆ ಫಕತ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೋಯ್ ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಗರಿಷ್ಠ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಜೊಡಿಜೆ ತರ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಬರಿ ಆಸ್ತಾ, ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ ವೃತ್ತೆಚೊ ಲೋಕ್ 60 ವರ್ಸಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾ ತರ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ 75 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಯಾಜಕ್ ಗೋಡ್‌ಮುತಾಚಿ, ರಗ್ತಾದಾಬಾಚಿ ಪಿಡಾ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ, ಪೂಣ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಧೊಶಿ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಲೋಕ್, ಯಾಜಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆಬರಿಂಚ್ ಮನಿಸ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೊಬೊಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಯಾಜಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್‌ಚ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ಕ್ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾವೆಳಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ?

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ – ಯಾಜಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಬರೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಯಾಜಕೀ ವೃತ್ತೆಂತೀ ಥೊಡೆ ವಾಟ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆ, ವೃತ್ತೆಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಲೆ ಆಸುಂಯೆತಾ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಖೊಟೆ ಫುಡಾರಿ, ದಾಕ್ತೆರ್, ವಕೀಲ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್‌ಯೀ ಆಸಾತ್. ಹರ್ ವೃತ್ತೆಂನಿ ಖೊಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಬರ‍್ಯಾ, ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲೊ ತರೀ ಚಲ್ತಾ. ಎಕ್ಲೊ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತರೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ನೀತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕಾಜಾರಾ ಭಾಯ್ಲೆ ಸಂಬಂದ್ ದವರುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ, ಘೊವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ – ಕಿತ್ಲೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ?  ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೆ ದಾದ್ಲೆ ಪಾಡ್, ಸಗ್ಳೆ ಬಾಯ್ಲೊ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ?  ಥಂಯ್ – ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಯಾಜಕ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಯ್ಲ್ಯಾತ್ ವಾ ವೃತ್ತೆಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಸಲ್ಯಾಂ ವಿರೋದ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆಸಾತ್, ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ವರ್ಗ್ ಕರವ್ಯೆತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ವರ್ಗಾಕ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ.

E03

ಆತಾಂ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಯೆ, ಅಶೆಂ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಜಾರ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆನ್ನಾಂ ತರೀ – ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಕ್ರ್‌ವ್ಯೂಹಾಂತ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಸಾ?  ಯಾಜಕೀ ವೃತ್ತೆಸವೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಚಲಯ್, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಚಲಯ್, ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್, ಹೊಲಾಂ ಬಾಂದ್, ಇಗರ್ಜ್ ಮೋಡ್ನ್ ನವಿ ಬಾಂದ್ – ಅಶೆಂ ಥೊಡೆಶೆ ದಾಂತ್ಯಾಫಾತೊರ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಣೆಂ? ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ‘ಭಾವಾಡ್ತಿ’ ಲೊಕಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಮಾತ್ ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕಾರಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಏಕ್‌ಚ್ – ಯಾಜಕಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ದಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ದಾನಿ ದಾನ್ ದಿತಾತ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಅನುದಾನ್ ದಿತಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂಯ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ರೀಣ್ ದಿತಾತ್. ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕ್ತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕಶೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ದಾನಿಲಾಗಿಂ ದಾನ್ ಮಾಗೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಅನುದಾನ್ ಮಾಗೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಥಾವ್ನ್ ರೀಣ್ ಮಾಗೊನ್ ದಿಂವ್ಕ್! ಥೊಡೆಕಡೆ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್!  ದಾನ್‌ಗೀ, ಅನುದಾನ್‌ಗೀ, ರೀಣ್‌ಗೀ – ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಏಕ್ – ದೋನ್ ಕಂತ್ರ‍ಾಂಟಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಕೊರೊಡ್ ಜೋಡ್ನ್ ವಾ ಕಮಿಶನ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೋಕ್ ಆಪುಣ್ ಶಾಭೀತ್! ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್ಲೊ ಬಾವ್ಡೊ ಯಾಜಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾಕೀ ಸೊಪ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್! ದಾನಿಂಕ್ ಸಾತೆಂ ಧರುಂಕ್, ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಭರುಂಕ್ ! ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ವಾ ನಾ ಆಸೊನ್ – ಜಾಯ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್‌ಗೀ, ತಾಂಕಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಗಳೊ ಶಿರ್ಕಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಕಟ್ಟೊಣಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾಕಾತ್. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡಿಜೆ, ಆಮ್‌ಲೊಕಾಚೊ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸ್ಥರ್ ಬರೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಯೋಜನಾಂ ಜಾಯ್, ಘಟ್‌ಮೂಟ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂಯೀ ಮೋಡ್ನ್ ನವಿಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್,  ಪತ್ರಾಂನಿ ಪುರವಣ್ಯೊ ಜಾಯ್, ಪುರವಣ್ಯಾಂನಿ ಫೊಟೊ ಜಾಯ್ – ಯಾಜಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ?

ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಯಾಜಕಾಲಾಗಿಂ ವಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕಡೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ,ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ವಾ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿಂ , ಸಂಪತ್ತೆಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಪರ್ಯಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಜೂನ್ ತೆ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಶೆಂಭೊರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಚಾಲು ತರೀ ಆಸಾತ್, ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಸಂಪತ್ತೆಚಿ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಜ್ ಸಂಸ್ಥೇಯ್ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್, ಸಂಪತ್ತೀಯ್ ಆಸ್ತಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್. ಅಸಲಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸಾತ್!

E04

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೋಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ‘ಫಾದರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಶಿಕಾನಾ, ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಅಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ತಾ ತರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪುಯ್ ಖುಬಾಳ್ತಾ, ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ ? ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ‘ಫಾದರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆ – ಜಾಂವ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾ ಪಡಾನಾ, ತಾಂಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಾ’, ‘ಫಾದರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಧುವೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿಯಾ’, ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿಂ ಆವಯ್ – ಬಾಪುಯ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಬೆಫಿಕಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ತರೀ ಜಾಯ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಬಹುಸಂಕ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಯಾಜಕಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಜೆಲ್ ರಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್, ಯಾಜಕಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿರಾಂಚಿಂ ಪಿಡಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಖುದ್ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಜ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಮಾಸೂಮ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚವ್ನ್, ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್, ಸಶಕ್ತ್ ಕರ್ನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವೆಕ್ ಸಮರ್ಪುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ – ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದೆಶಾಚೆ ಸೆವೆಕ್ ಉಣೆಂ ನಯ್. ಅಸಲಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಘಡಿತಾಂ ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ, ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಗಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೆರೀ ಮತಾಂತರಾಚೊ ಗೀದ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್, ದೇಶಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ – ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಯಾಜಕಾಂಕೀ ಮರೊಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂಚ್ – ಪೂಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನೊವೊದ್ ಕಾರಣಾಂ ಜರ್ ಲೊಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಜ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ತಾಂಕಾ ತರ್ಭೆತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆಸಾ?

ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ಲೆ ರೊಬೋಟ್ ನಯ್, ತೇಯ್ ಮನಿಸ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಪಿಡಾ – ಶಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಜಿವಾತರ್ಫೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆನ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂಚೊ ಪರವ್ ಅಸೊ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಲೊ – ಮೊರ್ನಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ಮಾತ್ ಬದ್ಲೊನ್‌ ವೆತೆಲಿಂ. ಕೋಣ್ ಯಾಜಕ್ ಪಾಸಾಕ್ ಗಳೊ ದಿತಲೊ, ಕೋಣ್ ಯಾಜಕ್ ವರ್ಗ್ ವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತಲೊ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ವೆತಾಲೊ. ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ ಬೋವ್ ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಲೊ – ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಥಿಯೊಲೊಜಿ, ಸೈಕೊಲೊಜಿ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮಾಗೀ? ಯಾಜಕಾಂನಿಂಚ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೊಣೆ?

ಎಚ್ಚೆಮ್

H M Pernal On KITTALL ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

48% feel thumbs up. And how do you feel?
216 :thumbsup: Thumbs up
46 :heart: Love
2 :joy: Joy
120 :heart_eyes: Awesome
8 :blush: Great
42 :cry: Sad
9 :rage: Angry

12 comments

 1. mm
  PHILIP DSOUZA

  ಸಂಪಾದ್ಪಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೆಂ ಲೇಖನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಹ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ, ಮಾ| ಮಹೆಶ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ, ಜಿವ್ಘಾತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯೆಂ ಸಹಜ಼್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಭಗಾನಾ. ಯಾಜಕ್ ತಿತ್ಲೆ ಭೊಳೆ ನಹಿಂ ಕಿ ಗೊವ್ಳಿ ಮಂಡಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ನವಿಂ ಕಟ್ಟೊಣಾಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್; ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಅಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ಕೊಲೆಜ್ಯೊ ಚಲವ್ನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ದುಡು ಜೋಡ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ “ವಯ್ರ್” ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಪುರೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ವ ಉದಾರೆ ಧರ್ನ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾನ್ ಜಮೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ “ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್” ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯಿತ್ತೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಅಸಲ್ಯಾಂ ಯೊಜನಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ವಂತಿಗ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂ ವಿರುದ್ಧ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ತಾಂಕಾ ಆಸಾನಾಂ. ದೆಕುನ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಜವಬ್ದಾರ್ ತೊಚ್. ತಾಕಾಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ದೇವಾಚ್ಯೆರ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ. ಹೆ ತೀನಿ ಕುಂದೆ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಣೆಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ. ಅಶೆಂಯೀ ಸಮುದಾಯ್ ದುಕಾನ್ ಭರ್ಲಾ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಾ.

  2
  1
 2. It’s always easy for us to talk about a priest without even knowing his sacrified life and difficulties in this modern world. As a parents we may produce our kids as a doctor, pilot, engineer and so on… But it’s not esay to send our kids to a seminary to become a annionted priest. Just think about the priest and his parents too who are sacrifying their own dreams to the will of God and then are we worthy to talk about a priest in any angle…? Rather I would request everyone to pray for them and for their parents.

  5
  1
 3. Prescilla Fernandes

  Nice article HM Sir. Many reasons drive to take the final solution which is unfortunate and hurting. Let us pray for our priests. We need them.

 4. mm
  Stanro Ajekar

  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್, ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಟುಂಬಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳೊನ್‌‌‌ಯೀ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಆಥ್ವೆಂಚ್ಚ್ ಭಗಾಪ್ ಘೇವ್ನ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

 5. Good analytical article on the condition of priests. Priests have their own problems. It would be better if there is a proper procedure for redressal of grievances at the diocesan level so that priests who face various types of personal or other problems can seek redressal and carry on with their vocation.

 6. mm

  Nice one ……a balanced analysis of growing ‘JOB DESCRIPTION’ of a priest, as usual well written by HM. I hope the contents of the article are noted at the appropriate level.

  10
 7. I always thought that the thoughts and arguments of HM are one-sided and more criticism. But this article shows the Humane nature of HM also. What he said is true. Why a person should wear the robe of a priest unless he is called by God. There is an umpteen number of opportunities outside the priesthood. When some priests leave their religious profession and become lay they are well qualified and get better jobs . In the changing scientific world telling about the bible and repeating it is a difficult task and needs a commitment. A priest is also a human being like everyone, but he also has a choice to live a devout life or come out and live a laypeople’s life. There is no middle path .

  • The second issue which is raised by this article is handing over of church educational institutions to laypeople as it belongs to laypeople of the church. As pointed out by the author these institutions would have been closed long back. A few years back and even today there is a movement in Mumbai as well as Mangalore that the educational institutions should be run by the laypeople and not the church. I had asked one of the leaders of these associations why does he not start his own institution and run it with his friends. He did not have a reply.

   Are our laypeople capable to do this? The best example today is Mangalore catholic co-operative Bank. An institution of 100 years of repute. But only has 5-6 branches. Whereas its contemporaries Canara Bank and Syndicate banks became nationalized banks, MCC remained in the hands of the few locals and every year there is a dog fight during the elections. But take for example model cooperative bank of Mumbai started with a team by a Christian or for that matter St. Milagres Souhrada bank started by the individual. Both have survived and progressed because they are run by individuals.

   Coming to the technical institution we have Xavier ITI stated by a group of the businessman in Mangalore . It has still remained an ITI. Whereas the NITTE group or yenopoya group institutions started at the same time have become international. Similarly, the St. Johns group of institutions Mumbai started by an individual in have survived and are thriving.

   This shows how we work as a group and as an individual. In this situation, the claims of the laypeople that all the institutions run by the church should be handed over to laypeople bears little logic. People should be capable to run their own institutions as an individual or a team and show to the world that they can do it rather than harping that the church is not allowing or it is protectionist. I fully agree with you that because of the church involvement and management so many institutions have thrived and progressed and reached centuries and double centuries. If Grace Pinto of Rayan International can do it why not others !.

   I feel you have raised a relevant issue but maybe in passing

   6
   1
 8. James Fernandes
  James Fernandes

  How did the robot analogy originate? Hope you carry more than one spare tire! If they can tolerate such piercing criticism some ought to be robots!
  Fine observation. Must have been a predicament to put in scripta.

 9. Victor Castelino

  A thought provoking and timely article. Hats off HM!

 10. Melwin Kolalgiri

  ಹೆರ್ ವಾಟ್ ಬಂಧ್ ದಿಸೊನ್,ಅಪ್ಣಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲಜೆಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಒತ್ತಡ್.ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಖುಶಿ ನಾ,ಮ್ಹಣ್ತನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ್ಘಾತ ತಸ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.ಯಾಜಕ್ ಧರ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಚಡ್-ಉಣೆಂ ಆಶೆಚ್ ಘಡ್ತಾ.ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊ ಅಸಾ ಕೀ ಯಾಜಕ್ ನ್ಹಯ್ ಅಸ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆರ್ ವಾಟ್ಯೊ ಸೊಧುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾ ಆನಿಂ ಯಾಜಕ್ ,ಹೆರ್ ವಾಟ್ಯೊ ಅಪ್ಣಾನ್’ಚ್ ಯಾಜಕಿ ಭೆಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖಂಯ್ ‘ಗಿ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ?

  11
  1
 11. Dr Herald Monis

  A thought-provoking article; an eye-opener for all of us. Thank you very much for the timely article.

  12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.