Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಹ್ಯಾ ಭಾಗಿ ರಾತಿಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ತಿಂ ಚವ್ಗಾಂ

ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತುರ್ತ್ ಪರಿಗತೆಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ ತೆನ್ನಾಂ ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಹಜ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಅಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪೋಯ್ರ್. ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ಇಷ್ಟಾ ಕಿಶೂ ಬಾರ‍್ಕೂರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಫೊಟೆ ಘಾಲ್ನ್ ‘ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್’ ಅಶೆಂ ಕಾಯ್ ಶೀರ‍್ಶಿಕಾ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಮಿಟಿಂಗಾಂಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಡ್ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ ನಾಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಫೆಸ್‌ಬುಕ್ ಪಳೆತಾನಾಂ, ಮಾಂಯ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಂತರ‍್ಲಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕಿಶುಚ್ಯಾ ಘರಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಿಚೆಸವೆಂ ಖರ‍್ಚಿಲ್ಲೊ ತೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಕುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ವರ‍್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಂತರ‍್ಲಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಜೆರ್ ವರ‍್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಕ್ ಮಾಗ್ದೆಲ್ (ಮಗ್ಗಿ) ಬಾಯೆಕ್. ಎಕ್ದಮ್ ಘಟ್‌ಮುಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಿ, ಶಿರ‍್ಪುಟಿ ಆನಿ ಹುಶಾರ್. ಮೇರ‍್ಲಪದ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಿರೇರಿಗೆಲಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಂತ್ ಬಸುನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ತಿಚ್ ಪಯಿಲ್ಲಿ (ತಿಂ ತೆಗಾಂ, ಕುಡ್ಪು ಲೊಬಾಂಗೆಲಿ ಆಲಿಸ್ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಅತ್ತಾರ್ ತೆಜ್ಜುಬಾಯ್) ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಸುಮಾರ್ ನೊವೊದಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಿಯೆಲಿ. ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಚ್ (ತಿ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ 1984) ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಾಚ್ಚಿ, ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಶೆಂಭೊರ್ ಕಂತಿಗೊ, ಹೆರ್ ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ಲದಿನ್ಯೊ ಬಾಯ್ಪಾಟ್, ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಪ್ರಾಸ್ ತಿಕಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಸ್ ಛಾಪ್ ಮಾರ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪಿಡೆಕ್ ತಿ ಬಲಿ ಜಾಲಿ ತರಿ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ತಿಣೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ತಿಕಾ 13 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂತ್‌ಉಕ್ಸಾಂವ್ (ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಮಾಖ್ಣಿ) ಆನಿ ವಿಯಾತಿಕುಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ತರಿ ಹರ‍್ಯೆಕಾಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಾತಾಲಿ.

SQ02  SQ04

ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವರ‍್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ. ಮೊನ್ಸಿಯೊರ್ ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ (ಅಲೆಗ್ಝಾಂಡರ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ) ಜಿವಿತಾಂತ್ ತೆ ವರ‍್ತೆ ಕಾರ‍್ಬಾರಿ ಮುಕೆಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಆಸುನ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾರ‍್ಬಾರಾಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕುಂಕ್ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾರ‍್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಆಸುನ್ ಮಿಲಾರ‍್ಚ್ಯಾ 300 ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಯ್ಭಾವಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ‘ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ’ (ಆದಿಂ ನಾ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ನಾ – ಹಾಂವೆ ತರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬುದಿಪ್ರಕಾಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸ್ಲೆಂ ಸಂಘಟಿತ್ ಮಹಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಪಳೆಲೆಂಚ್ ನಾ.) ತಸ್ಲ್ಯಾ ಉದಾತ್ತ್ ಆನಿ ಮಹಾನ್ ಜಿವಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತರಿ ತೆ ಕರ‍್ಗೊನಾಂತ್ ನಾರ‍್ಗೊನಾಂತ್ (ತಾಂಚಿ ಅಜಾನುಬಾಹ್ ಕೂಡ್ ಕರ‍್ಗಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ತರಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ದಂಡಳ್ಳೊ ನಾ) ತಾಂಕಾಂ ಪೊಟ್‌ಚ್ ನಾಂ ಕರ‍್ಚಿ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಅನಿವಾರ‍್ಯತಾ ಉದೆಲಿ ಖಂಯ್ ತರಿ ತೆ ಒಮ್ನಿ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ವೆತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತೆ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಲೆಕಿನಾಶೆಂಯ್ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ತಿ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಶಾಣೆಂಪಣ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಫುಡಾರ‍್ಪಣ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ಅಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆ ತರಿ ಆನಿ ಪಿಡೆ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೆ ತರಿ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತೆ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ, ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾಲೆ. ತಾಂಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಡೆ. ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್‌ಸನ್ನಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ‘ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಭರುಂಕ್ ನಾಂ ತೆಂ ಎಕ್‌ಚ್‌ಏಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಝಳ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ’ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭರುನ್ಂಚ್ ಯೆತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಪಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಭರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮೊನ್ಸಿಯೊರ್ ಅಲೆಗ್ಝಾಂಡರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ ► https://kittall.com/2675/ [ ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ]

SQ03

ಮ್ಹಜೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲಿ ತಿಸ್ರಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ವೆಕ್ತಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಪೊನ್ಸ್ ಡಿಲಿಮಾಚಿ ಆವಯ್. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಡಿಲಿಮಾ. ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಹಂಗ್ಳುರ್ (ಪಿಯುಸ್‌ನಗರ್) ಇಗರ‍್ಜಿ ಮುಕಾರ್‌ಚ್. ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತಿ ನೊವೊದಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ರಾಸ್‌ಭರ್ ಹಾಸೊ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ತಿ ಚಲಯ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಶಿ ಆಸಾಯ್ ಮಾವ್ಶೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಆಸಾಂ ಪುತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲಯ್ತಾತ್, ದೆವಾನ್ ಇತ್ಲಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ ಪಳೆ ಹಾಂವ್ ಖುಶೆನ್ ಆಸಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಚಡ್‌ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹಿಮಾಲಯಾಚೊ ದೊಂಗೊರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ವ್ಹಡ್ ಜಿಣ್ಯೆಮೊಲಾಂ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ಫಕತ್ ‘ಆಪುಣ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಬಗಾರ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದೆವಾಕ್ ಅರ‍್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತಿ ಖರ‍್ಚಿತಾಲಿ. ತಿಚೆ ಸವೆಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ, ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವ್‌ಚ್ ಸಯ್.

SQ001

ಆನಿ ಆತಾಂ ಬಾರ‍್ಕೂರ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವೊದ್ ಆನಿ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಂತರ‍್ಲಿ (ಆಕ್ತೋಬ್ರ್ 30, 2019) ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಗೆರ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ. ಎಕ್ದಮ್ ಸಾದ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚಿ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ತಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರಿ ತಿಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿ ಎಕ್ದಮ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕಠಿಣಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್‌ಪಣಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಕುಟಮ್ ತಿಣೆ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಣಾಪರಿಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯಿ ತಿಣೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕಷ್ಟಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ (ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಚೊ ಹೊ ಸಂಯ್ಭ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ) ತಿಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಭುಕೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚಿಚ್ ನಾಂ. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಹಾಸೊ ಗಜಾಲಿ. ನೊವೊದಾಂತ್ ತರಿ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೊಟ್ವ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ತಿ ಖಾಟಿಯೆಕ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ಕೋಣ್‌ಯಿ ತಿಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ತಿ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ, ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿ, ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ.

ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯ್ತಾಂ ವೇಳ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ 11.30 ಚೊ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಪರ‍್ತುನ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತ್? ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದೆಕಿವಂತ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಚ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ತರಿ ಖರ‍್ಯಾ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತಾಂಕ್, ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಗಟ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸರ‍್ಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ತಾಣಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಸುವಾರ‍್ತಾ ಪರ‍್ಗಟ್ಚೆಂ ಬಾಯಿಬಲಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್‌ಗಿ ಜೀಣ್ ಸಗ್ಳಿ, ಆಂಗ್‌ಪಾಂಗ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಾಯಿಬಲಾಚ್ಯಾ ಸುರುಪಾಯೆಚೆಂ ಕರ್ನ್‌ಗೀ ? ಜರ್ ದುಸ್ರಿ ಜಾಪ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಖರೆ ಸುವಾರ‍್ತೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾ.

SQCVR

ಆಲ್ಮಾಂಕ್ ಸರ್ಗ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಶಿಮೆಸ್ತ್ರೆಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸರ‍್ಗಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದಿತಾಂದಿತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖರೊ ಸರ್ಗ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಕಾಳಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ಂಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

63% feel thumbs up. And how do you feel?
12 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. James Fernandes
    James Fernandes

    A well timed article. Medicine and ambulance are doubly valuable if they reach the patient in time! Right Kishoo? Better than sympathy cards or wreaths or googled forwarded text whatsup messages Brilliant. Got reminded of thandla moodhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.